Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za

2003 rok

 

 

Wyszogród dnia 23.03.2004 r

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za 2003 r

 

Plan budżetu na 2003 r został zatwierdzony Uchwałą Nr. 28/III/2002 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 16.12.2002 r na kwoty:

Dochody - 7.792.218,-

Wydatki - 7.384.856,-

Plan po zmianach dokonanych na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza wynosi:

Dochody - 8 693.833,-

Wydatki - 8 979.071,-

Wykonanie dochodów i wydatków za 2003 rok wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 8.693.833,- 8.987.203,- 103,4

w tym:

- dochody własne 2.983.698,- 2.990.550,-

- dotacje 1.089.983 ,- 1.082.352,-

- subwencje 4.407.137,- 4.407.137,-

- dochody . realizowane 213.015,- 193.434,-

w drodze porozumień

- środki pomocowe „SAPARD” 313.730,-

Wydatki - 8.979.071,- 8.482.889,- 94,5

w tym:

- wydatki bieżące 7.133.123,- 6.871.916,-

- wydatki inwestycyjne 1.845.948,- 1.610.973,-

I. Dochody własne


Plan -2.983.698,- Wykonanie- 2.990.550,- tj.100,2 %

1. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę dochodów 195.808 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 467.030 zł . Są to wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Rakowo 47.264 zł i wsi Słomin 88.150 zł oraz w ramach programu pomocowego SAPARD otrzymaliśmy zwrot poniesionych wydatków na wodociągowanie wsi Słomin w wysokości 313.730 zł ,wpływy za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 1.897 zł i wpływy ze sprzedaży gruntów stanowiące własność Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 13.100 zł.

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty 311 zł z tytułu sprzedanych specyfikacji przetargowych wpłynęła kwota 311 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 183.000 zł wpłynęło 211.914 zł tj. 115,8 %.

Kwota tych dochodów składa się z:

 • wieczystego użytkowania gruntów - 17.268,-
 • sprzedaży mienia gminnego - 189.254,-

/ wykonanie dochodów ponad ustalony plan z tytułu sprzedaży
mienia gminnego osiągnięto w związku z uzyskanie wyższych cen
niż zakładano .

Z planowanej kwoty 150.000 zł uzyskano dochody wyższe o kwotę

39.254 zł.

Sprzedano 5 działek za kwotę 126.717 zł, 3 lokale mieszkalne za

kwotę 30.587 zł, lokal użytkowy za 7.184 zł, nieruchomość za

kwotę 14.772 zł oraz wpłynęła kwota stanowiąca spłaty rat za
sprzedane lokale mieszkalne w wysokości 9.994 zł/

- najem i dzierżawy - 5.392,-

/ z planowanej kwoty 15.000 zł wpłynęło tylko 5.392 zł.

Są to wpływy miesięczne za dzierżawione grunty pod działalność
gospodarczą. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest
trudnościami w wyegzekwowaniu czynszu mieszkaniowego przez
ZGKiM/.

4. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 27.850 zł osiągnięto dochody w 2003 r w wysokości 29.576 zł tj.106,2 % , z tytułu najmu i dzierżawy 17.632 zł / Policja, Rejonowy Urząd Pracy, pośrednicy ubezpieczeniowi, Polski Ekspres, kwotę 11.944 zł z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne, usługi ksero, zwrot za wydane specyfikacje przetargowe itp.

5. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planowanej kwoty 2.467.775 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.469.125 zł tj. 100,1 %.

w tym:

Jednostki gospodarki uspołecznionej

Z planowanej kwoty 935.350 zł 2003 r wpłynęła kwota 973.123 zł tj. 104,0 % z tytułu:
- podatku od nieruchomości 935.174 zł

/ z planowanej kwoty 895.000 zł uzyskaliśmy ponad planowe dochody
gdyż przybyło nam 2 podatników/
- podatku rolnego 29.014 zł

/ z planowanej kwoty 28.700 zł uzyskaliśmy wpływy wyższe o kwotę
314 zł/.
- podatku leśnego 8.034 zł

/ z zaplanowanej kwoty 7.600 zł osiągnięto dochody o 434 zł/
- podatku od środków transportowych 828 zł

/ z zaplanowanej kwoty 4.000 zł wpłynęła kwota 828 zł. Dochodów nie
wykonano w związku z przesunięciem terminu płatności dla 2
podatników/ - odsetek od nieterminowych wpłat 73 zł.

Osoby fizyczne

Z planowanej kwoty dochodów 1.532.425 zł wpłynęła kwota 1.495.175 zł tj. 97,6 % z tytułu : - podatku od nieruchomości 189.533 zł

/ z zaplanowanej kwoty 173.000 zł wpłynęła kwota o

16.533 zł wyższa/ - podatku rolnego 351.713 zł - podatku od środków transportowych 23.598 zł

/ z zaplanowanej kwoty 50.000 zł wpłynęła kwota

o 26.402 zł niższa w związku z przesunięciami terminów

płatności dla 4 podatników do końca I kwartału b.roku.

Na zalegających 4 podatników wystawiono tytuły wykonawcze.


- opłaty targowej 62.127 zł
- podatku od spadków i darowizn 8.597 zł

/ dochody realizowane przez Urząd Skarbowy/ - opłaty z tyt. wpisu do działalności gospodarczej 4.578 zł - opłaty za czynności cywilno-prawne 48.702 zł

/ dochody realizowane przez Urząd Skarbowy/ - wpływy z opłaty skarbowej 16.301 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 53.804 zł

- podatek opłacany w formie

karty podatkowej 44.010 zł

/ dochody realizowane przez Urząd Skarbowy/

- udziału w podatku dochodowym

od osób fizycznych 674.688 zł
- udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych 11.611 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 6.740 zł

Planowane dochody od osób fizycznych nie zostały wykonane w planowanych wysokościach pomimo ponad 100 % wykonania dochodów ogółem tym dziale ponieważ:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane
przez Ministerstwo Finansów nie zostały wykonane zgodnie z
założonym planem . Na plan 726.325 zł przekazano kwotę 674.688 zł.
Brakująca kwota do pełnej realizacji wynosi 51.637 zł.

 • podatek od środków transportowych. Na nie zrealizowane dochody wpłynęły odroczenia terminów płatności dla 4 podatników i zaległości 4 podatników na których wystawiono tytuły wykonawcze.

6 . Różne rozliczenia

W dziale tym klasyfikowane jest zmniejszenie dochodów pobieranych przez Urzędów Skarbowych z tytułu inkasa podatków dla naszej gminy. W naszym przypadku stanowi to kwotę 827 zł

7. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 50.500 zł osiągnięto dochody 59.011 zł z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 58.634 zł

- wynajem autobusu szkolnego 377 zł.

8. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty dochodów 2.100 zł wpłynęło 2.928 zł za wynajem gabinetu dla orzecznika KRUS.

9. Opieka społeczna

Z planowanej kwoty przekazano kwotę 924 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków opieki społecznej zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym.

10.Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 53.500 zł wpłynęła kwota 62.382 zł z tytułu : wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu 34.412 zł ,przygotowanie posiłków 7.951 zł, dopłaty do wyżywienia dzieci MGOPS 6.564 zł, opłata stała za Przedszkole /17 zł miesięcznie /- 10.285 zł zł i dobrowolne wpłaty rodziców za zajęcia muzyczne 3.170 zł.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 1.930 zł wpłynęło 1.906 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych z pozostałości środków na rachunku inwestycyjnym.

II. Dotacje

Plan 1.089.983 zł, wykonanie 1.082.352 zł tj. 99,3 %

w tym:

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 1.014.479 zł, wykonanie 1.006.848 zł tj. 99,3 %

- administracja samorządowa - wpłynęła kwota 59.186 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników OC i USC.

- obrona cywilna – wpłynęła kwota 500 zł na konserwację sprzętu OC.

- oświata – wpłynęła kwota 2.330 zł na wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,

- opieka społeczna – wpłynęła kwota 611.805 zł na :

- ubezpieczenie zdrowotne 27.115 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 404.776 zł

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 41.394 zł

- środki dla MGOPS 136.000 zł

- wyprawki szkolne dla I klas 2.520 zł

- aktualizacja list wyborców 932 zł

- powtórne wybory do Rad Gmin i Powiatu 13.034 zł

- referenda ogólnokrajowe 10.856 zł

- zwrot opłat za energię elektryczną 29.205 zł

- dotacja /kontrakt wojewódzki./ 200 000 zł

 • dotacja z Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych 79.000 zł

Z przyznanych dotacji zwrócono kwotę do Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.158 zł / zwrot diet dla członków obwodowych Komisji Wyborczych dotyczących powtórnych wyborów do Rady Powiatu z uwagi na zmniejszony skład Komisji Wyborczych/.

Z przyznanych dotacji na opiekę społeczną zwrócono kwotę w wysokości 677 zł z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego 391 zł i wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 286 zł.

Dotacje na zadania powierzone

Plan 75.504,-, wykonanie 75.504,- tj. 100,00 %

Oświata – wpłynęła kwota 15.660 zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkól podstawowych, Gimnazjum i dla nauczyciela Przedszkola.

Opieka społeczna – wpłynęła kwota 59.844 zł w tym 28.844 zł dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwota 31.000 zł na dożywianie dzieci.

III. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 4.407.137 zł wpłynęła kwota 4.407.137 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.295.978 zł
wpłynęło 3.295.978 zł

- część podstawowa subwencji ogólnej „ 881.901 zł
wpłynęło 881.901 zł

- część rekompensująca subwencji ogólnej „ 229.258 zł
wpłynęło 229.258 zł

 

 

IV. Dochody realizowane w drodze porozumień

Z planowanej kwoty 213.015 zł wpłynęło 193.434 zł z tytułu:

- oświata plan 199.015 zł wpłynęło 179.434 zł. Są to środki Starostwa Powiatowego na wspólne zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych”

- ochrona zdrowia – z planowanej kwoty 14.000 zł, wpłynęło 14.000 zł. Są to środki na utrzymanie gabinety fizykoterapii przekazywane przez spółkę BMC.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2003 r wynoszą 571.547 zł:

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych - 450.679 zł

w tym:

jednostki gospodarki uspołecznionej - podatek od nieruchomości 82.421,-

- podatek rolny 6.009,-

- podatek od środków transport. 2.340,-

--------------------------------------------------------------------

razem 90.770 zł

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości 252.171,-

- podatek rolny 84.168,-

- podatek od środków transportowych 23.570,-

---------------------------------------------------

razem 359.909,-

- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń , umorzeń i zwolnień
bez ulg ustawowych:

w tym:

jednostki gospodarki uspołecznionej - podatek od nieruchomości 68.992,-

/ na powyższą kwotę składa się umorzenie podatku 2 podatnikom

na kwotę 27.102 zł oraz przesuniecie terminu płatności dla

6 podatników do końca I kwartału 2004 r na kwotę 41.890 zł/

- podatek od środków transportowych 3.724,-

----------------------------------------------------

razem 72.716,-

 

 

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości 39.383,-

/ na powyższą kwotę składa się umorzenie podatku dla 12 podatników na kwotę 1.640 zł, 3 decyzje na przesuniecie terminu płatności na kwotę 24.021 zł, zwolnienia z podatku budynków mieszkalnych rolników i stanowi to kwotę 13.722 zł/

- podatek rolny 8.769,-

/ na powyższą kwotę składa się umorzenie podatku dla 29 podatników /

------------------------------------------------------------

razem 48.152,-

Zaległości i nadpłaty -

w tym: zaległości - 392.652,- nadpłaty – 6.375,-

jednostki gospodarki uspołecznionej

- podatek od nieruchomości 74.337,- 2.352,-

- naliczone odsetki od zaległości 4.910,- -

- podatek dochodowy od środków tansportowych 3.724,- - ----------------------------------------------------------------

razem: 82.971,- 2.352,-

osoby fizyczne

- dzierżawy rolne - 4,-

- wieczyste użytkowanie gruntów 489,- 154,-

- podatek dochodowy opłacany

w formie karty podatkowej 18.037,- 473,-
- podatek od nieruchomości 142.406,- 1.092,-

- podatek rolny 25.676,- 197,-

- podatek od środków transp. 30.479,- -

- podatek od spadków i darowizn 97,- - podatek od czynności cywilno-prawnych 551,- 1.880,-

- odsetki od zaległości 91.856,- - opłata skarbowa 90,- 95,-

- podatek dochodowy od osób prawnych - 128,-

--------------------------------------------------------------------

razem 309.681,- 4.023,-

 

 

Ogółem zaległości za 2003 wynoszą 392.652 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej składają się zaległości 2 jednostek będących w stanie upadłości / 32.447/przesunięcia terminu płatności dla 6 podatników do końca I kwartału 2004 r oraz zaległości 2 podatników .

Na zaległości od osób fizycznych składają się:

- wieczyste użytkowanie gruntów 489 zł /7 podatników/

- podatek od nieruchomości - 142.406 zł / 1 podatnik 104.616, zaległość
zabezpieczona w Księdze Wieczystej, 1 podatnik 18.873 zł przesunięcie
terminu płatności, pozostałe drobne zaległości u 12 podatników/

- podatek rolny - zaległości 29 podatników na kwotę 25.676

W 2003 roku wystawiono ogółem 1213 upomnień na kwotę 144.753 zł oraz 86 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Wystawiono 133 decyzji dot. podatku od nieruchomości i rolnego.

w tym:

 • 43 decyzji umorzeniowych
 • 6 decyzji odmownych
 • 18 decyzji w sprawie umorzenia odsetek
 • 10 decyzji o rozłożenie na raty
 • 56 decyzji na przesunięcie terminu płatności.

W 2003 r wystawiono 30 upomnień i 10 tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 8.979.071 zł, wykonanie 8.482.889 zł tj.94,5 %

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziele tym z planowanej kwoty 1.058.084 zł wydatkowano kwotę 926.718 zł co stanowi 87,6 % planu.

W tym na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1.049.684 zł wydatkowano 918.534 zł tj. 87.5 %.

- wodociąg Rakowo – II etap - z planowanej kwoty 274.356 zł wydatkowano 274.355 zł. Zadanie to zakończono 30 czerwca 2003 r. Koszt całkowity zadania wyniósł 426.169 zł. Wykonano łącznie w I i II etapie 17.164 mb sieci wodociągowej i 63 przyłącza.

- dokumentacja wodociągowania wsi Wilczkowo. Z planowanej kwoty 11.697 zł wydatkowano kwotę 8.357 zł. Pozostało środków 3.340 zł

- Stacja wodociągowa we wsi Kobylniki. Z planowanej kwoty 244.900 zł wydatkowano kwotę 131.124 zł. na

- wykup gruntów pod nową stację wodociągową. Wykupiono
działkę o pow. 1 ha we wsi Kobylniki .Koszt działki wyniósł
6.000 zł.

- wykonano drogę dojazdową za kwotę 33.300 zł / koszt
wykonania 27.900 zł, projekt 4.000 zł, nadzór inwestorski
1.400 zł.

- wybudowano 2 studnie za kwotę 89.900 zł/ koszt wykonania
85.400 zł, projekt 2.500 zł, nadzór geologiczny 2.000 zł/

- pozostałe wydatki 1.924 zł / wykonanie map/

- wodociągowanie wsi Słomin. Planowano w budżecie kwotę 488.259 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pomocowych SAPARD i środków własnych. Koszt zadania wyniósł 488.258 zł/ środki SAPARD 313.731 zł i środki własne 174.527 zł/. Wykonano 10.275 mb linii i 87 przyłączy.

- aktualizacja dokumentacji na wodociągowanie wsi Wiązówka, Bolino, Chmielewo. Z planowanej kwoty 30.472 zł wydatkowano 16.439 zł na aktualizację dokumentacji wodociągowania wsi Pozarzyn, Bolino i Rębowo. Pozostała kwota 14.033 zł zostanie wydatkowana w 2004 roku po przedstawieniu rachunku za aktualizację dokumentacji Wiązówka-Chmielewo.

- pozostałe wydatki Z planowanej kwoty8.400 zł wydatkowano kwotę 8.184 zł jest to: 2 % wpływu podatku rolnego/ 6.971 zł/ przekazano do Izby Rolniczej oraz wypłacono kwotę 1.213 zł z tytułu inkasa świadectw miejsca pochodzenia zwierząt dla sołtysów.

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 247.392 zł wydatkowano kwotę 241.460 zł co stanowi 97,6 %.

na:

wydatki bieżące.

W zakresie dróg gminnych z planowanej kwoty 42.000 zł wydatkowano kwotę 41.998 zł na zakup żużlu i pospółki do remontu dróg wiejskich we wsi Rębowo, Ciućkowo, Kobylniki, Rakowo i Marcjanka – zgodnie z ustaleniami z Radami Sołeckimi.

Wyprofilowano również nawierzchnię dróg gminnych za pomocą równiarki w sołectwach na łączną długość 45 km.

wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty 205.392 zł wydatkowano kwotę 199.462 zł na opłacenie końcowej faktury za wykonanie drogi we wsi Pruszczyn 22.030 zł i wybudowanie drogi gminnej w Rostkowicach na długości 1,028 km. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 177.431 zł w tym środki własne 100.000 zł i 79.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 18.000 zł wydatkowano 17.974 zł tj. 99,9 %.

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

4. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 1.202.641 zł wydatkowano 1.188.918 zł tj. 98,9 %.

w tym:

Urząd Gminy i Miasta.

Z planowanej kwoty 1.162.641 zł wydatkowano kwotę 1.154.414 zł tj.99,3 %.

a- wynagrodzenia, składki ZUS , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 920.251 zł.

b- wydatki rzeczowe- wydatkowano kwotę 223.767 zł

w tym:

- zakup materiałów 45.790 zł

/ opał, materiały kancelaryjne/

- energia 10.517zł - usługi remontowe 17.607 zł

/malowanie budynku Urzędu i wymiana obróbek blacharskich
6.680 zł, remont łazienek 10.927 zł/

- usługi pozostałe 98.688 zł

/ monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism, znaczki, telefony,
wynagrodzenie z tyt. umów –zleceń /Radcy Prawnego
/

- wynagrodzenie sołtysów za inkaso podatków . Z planowanej kwoty
20.000 zł wydatkowano 19.496 zł .

- delegacje 22.790 zł

/ ryczały samochodowy Burmistrza i zwrot za delegacje pracowników
Urzędu/

- wydatki pozostałe 8.253 zł

/ ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c- wydatki inwestycyjne – wydatkowano 10.396 zł na zakup zestawu
komputerowego dla pracownika prowadzącego Biuletyn Informacyjny

oraz zakup programu komputerowego „LEX” wraz z bieżącą
aktualizacją przepisów prawa.

Rada Gminy i Miasta

Na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 35.746 zł tj. 89,4 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach, zwrot kosztów wyjazdów radnych, wynagrodzenie ryczałtowe Przewodniczącego Rady i drobne wydatki .

5 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwa – wybory do rad Gminy i Powiatu oraz referendum krajowe.

Z przyznanej dotacji ogólnej w wysokości 25.981 zł wydatkowano kwotę 24.822 zł tj. 95,5 %. Nie wydatkowaną kwotę w wysokości 1.159 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

6. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty 75.252 zł wydatkowano kwotę 74.508 zł tj.99,0 %.

w tym:

a/ OSP Wyszogród . Z planowanej kwoty wydatków 48.752 zł wydatkowano kwotę 48.008 zł 99,4 % na:

 • wynagrodzenia kierowcy i komendanta OSP 20.608 zł
 • udział w akcjach pożarniczych strażaków 5.330 zł
 • pozostałe wydatki 22.050 zł

/zakup paliwa do wozów bojowych 10.897 zł, opłaty za energię elektryczną 4.660 zł, drobne remonty samochodów 2.203 zł, podróże służbowe /szkolenia/ 704 zł, ubezpieczenia pojazdów i strażaków 3.586 zł/.

b/ jednostki w terenie , Z planowanej kwoty 26.000 zł wydatkowano 26.000 zł tj. 100 %. Kwoty powyższe przeznaczono na remonty strażnic i bieżące wydatki.

c/ konserwacja sprzętu OC. Z przyznanej dotacji 500 zł wydatkowano 500 zł.

7. Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 162.000 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 136.391 zł tj. 84,2 %.

8. Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty na wydatki w wysokości 4.090.917 zł wydatkowano 3.895.190 zł tj. 95,2 %.

w tym:

Szkoły Podstawowe.

Z planowanej kwoty 2.239.152 zł wydatkowano 2.170.357 zł tj. 96,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz

świadczeń socjalnych dla 3 szkół podstawowych 1.762.031 zł

- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 33.444 zł - wydatki rzeczowe 227.232 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół, zakupy, drobne
remonty wśród, których wymienić należy:

w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie
- dokonano wymiany podłogi w świetlicy,

 • wykonano remont 3 klaso pracowni z przeznaczeniem na bibliotekę szkolną, pracownię techniczno- muzyczną, szatnię szkolną.
 • Wykonano remont korytarza w suterenie,
 • zakupiono materiały do remontu kuchni szkolnej. Remont ten jest konieczny z uwagi na ostateczne zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku z powodu nie spełniania wielu wymogów. Nie zastosowanie się do nich spowoduje zamknięcie stołówki szkolnej. Prace przewidziane są do wykonania w bieżącym roku.

- zakupiono grzejniki na korytarze szkolne i klatki schodowe –
zgodnie z zaleceniami jak wyżej.

w Szkole Podstawowej w Kobylnikach

 • zaadaptowanie wnęki zewnętrznej na pomieszczenie socjalne,
 • położenie gresu na korytarzu.

w Szkole Podstawowej w Rębowie

- dokonano wymiany 8 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i
zewnętrznymi na korytarzach szkolnych,

- wymieniono drzwi we wszystkich klasach , drzwi wejściowe do
szkoły oraz drzwi w przedsionku szkoły,

 • wykonano prace malarskie na korytarzach szkolnych,
 • wyremontowano pokój nauczycielski

- wydatki inwestycyjne ze środków własnych
/
Z planowanej kwoty 170.577 zł środków inwestycyjnych
wydatkowano 147.650 zł na wykonanie sanitariatów w szkole
Podstawowej w
Kobylnikach / w jednym budynku/ 5 kabin i
pomieszczenie socjalne za kwotę 28.145 zł. Planowano na ten cel

kwotę 45.000 zł, pozostało środków 16.855 zł, które zostaną
wydatkowane w roku bieżącym na wykonanie sanitariatów w drugim

budynku.

Zakończono zadanie p.t „Termomodenizacja w budynkach szkół „ .

W 2003 r ze środków własnych na dokończenie tego zadania
przeznaczyliśmy kwotę 125.577 zł. Wydatkowana została kwota
119.504 zł . Pozostała kwota 6.073 zł stanowi kaucję gwarancyjną
należytego wykonania robót.

Zadanie to było realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Płocku , które na to zadanie w 2003 roku zaplanowało
199.015 zł. Wydatki wyniosły 171.200 zł. Ogółem na to zadanie w

2003 r wydatkowano 290.704 zł.

Ogólny koszt zadania realizowanego w latach 2002-2003 wyniósł 1.022.434 zł w tym: środki własne wyniosły 220.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacana wspólnie ze Starostwem Powiatowym 550.000 zł, środki własne Starostwa Powiatu 252.434 zł. W ramach wspólnego zadania wykonano docieplenie ścian w budynkach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, wymieniono okna wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, drzwi wejściowe, wymieniono pokrycie dachowe na tzw. łączniku między Szkołą Podstawową i Gimnazjum , wykonano opaski wokół budynków.

Klasy „O”

Z planowanej kwoty wydatków 82.842 zł wydatkowano 80.905 zł tj. 97,7 % na wynagrodzenia, składki ZUS, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „O” w Sz.P.Rębowie i w Kobylnikach.

Gimnazjum

Z planowanej kwoty 1.196.576 zł wydatkowano kwotę złotych 1.122.927 zł tj.93,8 %.na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, fundusz świadczeń socjalnych 851.471 zł

- wydatki rzeczowe 169.378 zł

/ na zakup podstawowego wyposażenia i pomocy naukowych do nowo
oddanych pracowni i sal lekcyjnych/

- wydatki inwestycyjne – z planowanej kwoty 102.080 zł wydatkowano kwotę 102.078 zł. na opłacono końcowych rachunków dot. rozbudowy Gimnazjum. Całkowity koszt inwestycji przez okres realizacji 2000-2002 wyniósł 1.049.658 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanej kwoty 210.524 zł wydatkowano 205.252 zł tj.97,5%. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne

fundusz świadczeń socjalnych kierowcy i opiekunek dzieci 46.004 zł,

- wydatki materialne - wydatkowano kwotę 159.712 zł w tym :zakup paliwa do autobusu 48.300 zł, opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających uczniów 94.489 zł, remont autobusu 16.923 zł

 

Obsługa szkół

Z planowanej kwoty wydatków 49.592 zł wydatkowano kwotę 49.517 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się sprawami oświaty.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z planowanej kwoty 14.736 zł wydatkowano kwotę 9.822 zł tj. 66,6 %na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Pozostałe wydatki

Z planowanej kwoty 98.480 zł wydatkowano 85.210 zł tj. 86,5 %. Są to środki przeznaczone na zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół – planowane środki 88.400 zł – wydano 64.474 zł na zakup oleju i 2.656 zł na bieżącą konserwację .

W 2003 roku w sezonie grzewczym zużyto 96.892 l za ogólną kwotę 154.207 zł. Liceum Ogólnokształcące zwróciło koszty swojego ogrzewania w wysokości 92.216 zł.

W planowanych środkach w tym dziale znajdowała się również kwota 15.080 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki zostały wykorzystane zgodnie z wytycznymi.

Wydatki na oświatę 2003 roku pokrywane zostały ze źródeł:

 • subwencja oświatowa 3.183.144 zł
 • środki własne 523.436 zł
 • dotacje 17.410 zł
 • środki na zadania realizowane w drodze porozumień 171.200 zł

9. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty wydatków 128.707 zł wydatkowano kwotę 97.524 zł tj. 75,8 .

Wydatki dotyczące funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej. Z planowanej kwoty 93.132 zł / z pozostałością z 2002 r/ wydatkowano kwotę 64.981 zł na:

- wynagrodzenia oraz składki ZUS koordynatora i pracowników świetlicy
25.266 zł

- remont pomieszczeń 23.000 zł

- wyposażenie świetlicy 15.197 zł

- zakup energii 1.518 zł

W ramach remontu przygotowano obiekt po Bibliotece Miejskiej tj. wykonano malowanie, wymianę ogrzewania, zabezpieczenie pomieszczeń. Świetlicę wyposażono w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności tj. zakupiono gry, sprzęt do treningu siłaczy, komputer i wyposażenie.

W ramach działalności świetlicy organizowano turnieje szachowe, turnieje siłaczy, organizowano pogadanki o tematyce uzależnień.

- pozostałe wydatki - z planowanej kwoty 35.575 zł wydatkowano 32.543 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika gabinetu fizykoterapii 23.743 zł- wydatki finansowane wspólnie z Centrum Medycznym BMC oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni ”K”

8.800 zł.

10, Opieka społeczna

Z planowanej kwoty 913.949 zł wydatkowano 899.995 zł tj. 98,5 % na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych bez prawa do zasiłków 27.115 zł. Odprowadzono składki od 88 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 517.711 zł w tym: zasiłki celowe ze środków samorządowych 112.935 zł /wypłacono 1.196 zasiłków celowych na łączną kwotę 99.617 zł, pozostała kwota 13.318 zł to opłaty pocztowe od wypłacanych świadczeń/

Przyznana dotacja w 2003 r na zasiłki wynosiła 404.776 zł .W ramach tych środków wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób / są to zasiłki wypłacane dla dzieci wymagających stałej opieki i pielęgnacji/ , zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono 38 osobom, zasiłki okresowe dla 73 rodzin, renty socjalne dla 40 osób, zasiłek macierzyński dla 16 matek,

od 12 osób opłacono ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

- dodatki mieszkaniowe 88.240 zł z czego : 23.782 zł stanowi wypłatę dodatków najemcom mieszkań komunalnych, 23.286 zł lokatorom mieszkań spółdzielczych, 41.172 zł pozostałe / PGR Grodkowo, domy jednorodzinne, podnajemcy itd/. Ogółem wydano 720 decyzji przydzielających dodatki mieszkaniowe.

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 41.394 zł . Tą formą pomocy objęto 32 osoby.

- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 167.653 zł wydatkowano kwotę 167.656 zł tj.100,00 %.

W ogólnej kwocie wydatków udział środków samorządowych wyniósł 19 % tj. kwotę 31.653 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na uzupełnienie brakującej kwoty do wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości 25.867 zł oraz wydatki materialne w wysokości 5.786 zł na opłaty za energię elektryczną, olej opałowy , materiały kancelaryjne.

Z przyznanej dotacji 136.000 zł kwotę 131.000 zł wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę ZUS i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników MGOPS oraz kwotę 5.000 zł na wydatki materialne m.innymi na konserwację i remont kserokopiarki, częściowe opłaty za energię elektryczną, telefony, zakup środków czystości itp.

W związku z likwidacją 1 etatu z przyczyn ekonomicznych wzrosły wydatki płacowe z uwagi na wypłatę należnych świadczeń.

 • dożywianie uczniów i wyprawki szkolne. Z planowanej kwoty 57.880 zł wydano kwotę 57.879 zł w tym: ze środków samorządowych 24.359 zł na dożywianie uczniów i z dotacji 39.000 zł. Tą formą pomocy objęto 246 uczniów w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie, Rębowie i w Kobylnikach, w Podgórzu dzieci z Rakowa i Starzyna, w Małej-Wsi dzieci z Rakowo i Ciućkowa oraz w Orszymowie dzieci z Rębowa. Na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych wydano kwotę 2.520 zł / środki z dotacji/.

11, Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty wydatków 368.286 zł w wydatkowano kwotę 356.719 zł tj.96,9 %.

w tym:

Przedszkole Samorządowe

Z planowanej kwoty wydatków 327.029 zł wydatkowano kwotę 316.435 zł tj.96,8 %.

w tym: środki samorządowe 262.895 zł, wpłaty rodziców 53.540 zł.

- płace i pochodne, dodatki socjalne , dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych - 233.227 zł

Wydatki obejmują również kwotę 3.170 zł z tytułu wpłat rodziców na dobrowolne zajęcia muzyczne.

- wydatki materialne - 83.208 zł

w tym:

- wyżywienie - 40.085 zł

/ pełna odpłatność rodziców/

- energia - 8.597 zł

- opał i drobne zakupy - 26.629 zł

/ w planie ujęto wpłaty rodziców w wysokości 10.285 zł/

- zwrot za delegacje - 708 zł

- ubezpieczenia majątku - 634 zł

- usługi pozostałe - 6.555 zł

W ramach przyznanych środków poza podstawowymi wydatkami takimi jak: zakup opału, opłaty za energię elektryczną uzupełniono wyposażenie kuchni / zakup naczyń i sztućców , wykonano niezbędne remonty jak: położenie podłogi panelowej w szatani, wymianę drzwi wejściowych oraz usuwanie awarii centralnego ogrzewania.

Świetlica przy Sz.P.Wyszogród

Z planowanej kwoty 39.704 zł wydatkowano kwotę 39.704 zł tj. 100,00 % na wynagrodzenia pracownika świetlicy, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

Są to środki z subwencji oświatowej.

12. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty 461.092 zł wydatkowano kwotę 404.393 zł tj.87,7 %

w tym;

- remont chodników . Z planowanej kwoty 76.872 zł wydatkowano kwotę 76.856 zł.

W ramach tej kwoty zmodernizowano chodnik ul. Niepodległości na długości 204 mb za kwotę 11.190 zł / całkowity koszt modernizacji chodnika wynosił 28.190 zł/, zmodernizowano chodnik ul. Rębowskiej na długości 219 mb za 40.682 zł, zakupiono materiały z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji chodników w ilości : kostka brukowa 1.000 m2 oraz krawężnik uliczny w ilości 90 szt.

- oczyszczanie miasta – z planowanej kwoty 115.230 zł wydatkowano kwotę 115.177 zł. Wydatki dotyczące miasta wynoszą 103.909 zł , terenów wiejskich 11.268 zł. W ramach wydatkowanej kwoty dotyczącej miasta opłacono faktury za: W oparciu o zawartą umowę z ZGKiM opłacane są faktury za oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście w wysokości 71.107 zł oraz akcję „Zima” 18.922 zł. Opłacono fakturę za wymalowanie 15 szt pasów przejść dla pieszych za kwotę 2.400 zł. Opłacono fakturę za wykonaną barierkę ochronną przy ul. Rębowskiej za kwotę 2.682 zł oraz naprawa barierki przy ul. Narutowicza 177 zł. Opłacono fakturę za przebudowę przyłącza kanalizacyjnego z montażem studzienki w ul. Rębowskiej w wysokości 2.000 zł. Opłacono fakturę za uporządkowanie terenów nie objętych umową z ZGKiM na kwotę 2.231 zł. Opłacono faktury za transport żużla na ul. Narutowicza i garażami na osiedlu Niepodległości za kwotę 931 zł.

Wymiana znaków drogowych 970 zł. Wykonano drobne niezbędne naprawy na ulicach, przygotowano pasaż handlowy, naprawa pojemników na odpady. Ogółem opłacano faktury za kwotę 2.489 zł.

W ramach wydzielonych środków 11.268 zł opróżniano kontenery z terenów wiejskich, opłacono fakturę za usunięcie odpadów niebezpiecznych w wysokości 2.500 zł. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych bez obciążania kosztami budżetu gminnego wykonywali szereg prac porządkowych na terenie miasta i gminy. Łącznie w ramach tych prac zatrudnionych zostało 27 osób głównie na okresy 6 miesięczne.

- zieleń w mieście – wydatkowano kwotę 7.252 zł na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

- oświetlenie ulic –wydatkowano 119.670 zł na opłacenie rachunków za opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście 75.865 zł i na wsi 43.805 zł.

- targowisko miejskie – wydatkowano kwotę 23.007 zł na prowizje dla inkasenta 11.129 zł, na pozostałe wydatki tj. 11.878 zł na : wykonanie ogrodzenia /5.962 zł/, opłaty za nadzór nad targami i jarmarkami /4.383 zł/, nawiezienie żużlu i żwiru na plac targowy 946 zł i 587 zł na opłatę rachunków za energię elektryczną , wywóz nieczystości.

- zakup zasuw kołnierzowych do instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zaplanowano kwotę 9.000 zł na zakup 2 zasuw .Decyzję o zakupie i zainstalowaniu z uwagi na częste awarie wodno-kanalizacyjne podjęto w okresie późno jesiennym. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie było możliwości ustalenia ich parametrów w celu zakupu . Przyznane środki zostaną wydzielone ponownie na ten cel w roku bieżącym.

- grobownictwo – wydatkowano kwotę 778 zł na zakup zniczy i kwiatów z okazji Świąt okolicznościowych.

- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 108.800 zł wydatkowano kwotę 61.653 zł tj. 56,7 %

- pompownia I etap . Z planowanej kwoty 70.000 zł

wydatkowano kwotę 58.143 zł na : dokumentację
5.993 zł , wykonawstwo robót budowlano montażowych
48.150 zł, inspektor nadzoru 2.000 zł, opinia geotechniczna

2.000 zł. Pozostałość środków wynosi 11.857 zł.

W ramach tego zadania dokonano przebudowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami ul. Rębowskiej i Wąskiej.

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Z planowanej kwoty 38.800 zł wydatkowano 3.510 zł.

Wydatki dotyczą wydanych decyzji o warunkach zabudowy / 10
projektów/. Pozostałość środków zostanie wydzielona w roku
bieżącym. W związku z tym, że będzie opracowywany plan

zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 181.190 zł wydatkowano 172.697 zł tj. 95,3 %.

w tym: Biblioteka Samorządowa

Na wydatki planowano kwotę 161.490 zł. Wydatkowano 153.156 zł :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz

świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 127.122 zł.

- wydatki materialne – wydatkowano kwotę 14.574 zł W 2003 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Biblioteki do pomieszczeń Przedszkola Samorządowego co spowodowało poprawę warunków funkcjonowania Biblioteki a zarazem zmniejszyło koszty utrzymania tych placówek. Na remont pomieszczeń , drobne wydatki na bieżące prowadzenie biblioteki i uzupełnienie wyposażenia wydatkowano 14.574 zł.

- uzupełnienie księgozbioru 7.168 zł i koszty energii elektrycznej 4.292 zł.

- zorganizowanie DNI WISŁY. „DNI WISŁY” to cykliczna impreza ciesząca się ogromną popularnością.

Na zorganizowanie XXIV Dni Wisły zaplanowano kwotę 19.700 zł
a wydatkowano kwotę 19.541zł . Główne uroczystości odbywały się w amfiteatrze nad Wisłą i były to występy dzieci i młodzieży oraz zespoły artystyczne jak: Kabaret „ Spotkanie z balladą „ i zespół „Oddział zamknięty „. Koszty zorganizowania imprezy wyniosły ogółem 23.741 zł z czego:

 • zespoły artystyczne 15.000 zł
 • nagłośnienie 6.000 zł
 • konferansjer 560 zł
 • zorganizowanie dyskoteki 660 zł
 • pozostałe wydatki 1.521 zł

/ nagrody dla uczestników Konkursu wędkarskiego, puchary itp./

W organizacji imprezy swój udział zaakcentował Związek Miast Nadwiślańskich przekazując nam 2.000 zł oraz indywidualni sponsorzy z terenu miasta gminy przekazując 2.200 zł.

14. Kultura fizyczna i sport.

Z planowanej kwoty 45.580 zł wydatkowano kwotę 45.580 zł tj. 100,00 % .

Dla LKS „STEGNY” w Wyszogrodzie wydatkowano kwotę 44.823 zł na organizowanie imprez sportowych na stadionie Stegny , a kwotę 757 zł na zakup pucharów na zorganizowane zawody samorządowe w Bodzanowie.

LKS ”Stegny” liczy ponad 80 członków, z czego 80 % to dzieci i młodzież ucząca się.

Klub był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez na szczeblu ponadregionalnym. M.innymi zorganizował memoriał im. J. Grzegorzewskiego / rozgrywki lekkoatletyczne międzyszkolne/, w którym uczestniczyło 600 zawodników z 15 szkół, turniej otwarty w tenisie stołowym, turniej piłki nożnej itp.

Sukcesem 2003 roku było zajęcie 2 miejsca w klasie A ligi płockiej seniorów w wyniku czego po 12 latach awansowali do ligi okręgowej.

W 2003 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek z kwoty przypadającej do spłaty na 2003 rok w wysokości 407.062 zł/ bez odsetek/ spłacono kwotę 695.674 zł.

Na wyższą niż planowano kwotę spłaconego zadłużenia wpłynęła spłata zaciągniętej pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i gosp. Wodnej na zadanie inwestycyjne p.n „wodociągowanie wsi Słomin przy udziale środków pomocowych SAPARD.

Ponieważ zwrot środków pomocowych nastąpił jeszcze w 2003 roku wystąpiła możliwość spłacenia zaciągniętej pożyczki.

W planowanej kwocie do spłaty 407.062 zł uwzględniona jest kwota 12.000 zł stanowiąca zabezpieczenie poręczonego kredytu dla spółki BMC przypadającego do spłaty w 2003 roku/ Uchwała Rady Gminy i Miasta nr.260/XXVII/02 z 09.07.2002 roku/.

W 2003 roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciliśmy odsetki w wysokości 136.391 zł.

 

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy na dzień 31.12.2003 r wynosi:

- rachunek bankowy dochodów 1.253.564,20 zł

- rachunek bankowy wydatków 0 zł

- rachunek bankowy f.św.socjalnych 26.048,86 zł

- rachunek depozytowy 6.107,06 zł

- rachunek bankowy fun.ochrony środowiska 16.503,94 zł

 

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2003 r.

Ogółem zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2003 r wynosi kwotę złotych 1.926.750 bez należnych odsetek.

Pożyczki z :

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na zadanie pt „ Modernizacja kotłowni dla Zespołu Szkół „ -

zaciągnięta w wysokości 430.560 zł.
Pozostało do spłaty 5 rat w ogólnej wysokości 215.280 zł. Od
30.04.2004 r kwota powyższa będzie umorzona w całości zgodnie z
Decyzją WFOŚiGW.

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.t „ Termomodernizacja w budynkach szkół „ - zaciągnięto w wysokości 550.000 zł. Pozostało do spłaty 495.000 zł tj. 18 rat , ostatnia rata do 31.05.2008 r.

Pożyczka spłacana jest wspólnie ze Starostwem Powiatu.

Starostwo spłaci ogółem 253.105 zł plus należne odsetki.

Po spłaceniu 50 % pożyczki tj. 10 rat co nastąpi po 20.11.2005 r możemy ubiegać się o umorzenie pozostałych 50 % tj. kwotę 275.000 zł

Kredyty z:

1. Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego na zadanie p.t „ Dokończenie
budowy Gimnazjum „ pobrany w wysokości 120.000 zł.

Do spłaty pozostało 56.480 zł tj. 8 rat , ostatnia rata 19.12.2005 r.

2. Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego na zadanie p.t „ Dokończenie budowy Gimnazjum II etap „ pobrany w wysokości 140.000 zł.

Do spłaty pozostało 106.990 zł tj. 13 rat, ostatnia rata 14.03.2007 r.

3. Powszechnej Kasy Oszczędnościowej BP S.A. na zadania p.t ‘’ Współ finansowanie modernizacji drogi powiatowej Rębowo-Ciućkowo, modernizacja dróg gminnych, opracowanie dokumentacji na wodociągowanie wsi Rakowo i Słomin” pobrany w wysokości 700.000 zł. Pozostało do spłaty 483.000 zł tj. 11 rat, ostatnia rata 15.09.2006 r.

4. Bank Ochrony Środowiska O/Płock na zadanie p.t” Współ finansowanie modernizacji dróg powiatowych „ pobrany w wysokości 600.000 zł. Pozostało do spłaty 570.000 zł tj. 19 rat, ostatnia rata 21.07.2008 r.

Poręczenia

Rada Gminy i Miasta udzieliła poręczenia kredytu w wysokości 60.000 zł dla Centrum Medycznego BMC. Na zabezpieczenie poręczenia zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w budżecie w wysokości 12.000 zł rocznie do dnia 31.12.2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr. 18/2003

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 06.08.2003 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie za I półrocze 2003 roku.

Na podstawie art.135 ust.1 Ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r nr.15 poz.148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr.263/XXVIII/2002 r z dnia 25.09.2002 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze.

p o s t a n a w i a m

§ 1

zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację z realizacji budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2003 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

                         z wykonania budżetu

Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za

2003 rok

 

 

                                       Wyszogród dnia 23.03.2004

 

 

 

Plan budżetu na 2003 r został zatwierdzony Uchwałą Nr. 28/III/2002 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 16.12.2002 r na kwoty:

Dochody - 7.792.218,-

Wydatki - 7.384.856,-

Plan po zmianach dokonanych na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza wynosi:

Dochody - 8 693.833,-

Wydatki - 8 979.071,-

Wykonanie dochodów i wydatków za 2003 rok wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 8.693.833,- 8.987.203,- 103,4

w tym:

- dochody własne 2.983.698,- 2.990.550,-

- dotacje 1.089.983 ,- 1.082.352,-

- subwencje 4.407.137,- 4.407.137,-

- dochody . realizowane 213.015,- 193.434,-

w drodze porozumień

- środki pomocowe „SAPARD” 313.730,-

Wydatki - 8.979.071,- 8.482.889,- 94,5

w tym:

- wydatki bieżące 7.133.123,- 6.871.916,-

- wydatki inwestycyjne 1.845.948,- 1.610.973,-

I. Dochody własne


Plan -2.983.698,- Wykonanie- 2.990.550,- tj.100,2 %

1. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę dochodów 195.808 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 467.030 zł . Są to wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Rakowo 47.264 zł i wsi Słomin 88.150 zł oraz w ramach programu pomocowego SAPARD otrzymaliśmy zwrot poniesionych wydatków na wodociągowanie wsi Słomin w wysokości 313.730 zł ,wpływy za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 1.897 zł i wpływy ze sprzedaży gruntów stanowiące własność Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 13.100 zł.

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty 311 zł z tytułu sprzedanych specyfikacji przetargowych wpłynęła kwota 311 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 183.000 zł wpłynęło 211.914 zł tj. 115,8 %.

Kwota tych dochodów składa się z:

 • wieczystego użytkowania gruntów - 17.268,-
 • sprzedaży mienia gminnego - 189.254,-

/ wykonanie dochodów ponad ustalony plan z tytułu sprzedaży
mienia gminnego osiągnięto w związku z uzyskanie wyższych cen
niż zakładano .

Z planowanej kwoty 150.000 zł uzyskano dochody wyższe o kwotę

39.254 zł.

Sprzedano 5 działek za kwotę 126.717 zł, 3 lokale mieszkalne za

kwotę 30.587 zł, lokal użytkowy za 7.184 zł, nieruchomość za

kwotę 14.772 zł oraz wpłynęła kwota stanowiąca spłaty rat za
sprzedane lokale mieszkalne w wysokości 9.994 zł/

- najem i dzierżawy - 5.392,-

/ z planowanej kwoty 15.000 zł wpłynęło tylko 5.392 zł.

Są to wpływy miesięczne za dzierżawione grunty pod działalność
gospodarczą. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest
trudnościami w wyegzekwowaniu czynszu mieszkaniowego przez
ZGKiM/.

4. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 27.850 zł osiągnięto dochody w 2003 r w wysokości 29.576 zł tj.106,2 % , z tytułu najmu i dzierżawy 17.632 zł / Policja, Rejonowy Urząd Pracy, pośrednicy ubezpieczeniowi, Polski Ekspres, kwotę 11.944 zł z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne, usługi ksero, zwrot za wydane specyfikacje przetargowe itp.

5. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planowanej kwoty 2.467.775 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.469.125 zł tj. 100,1 %.

w tym:

Jednostki gospodarki uspołecznionej

Z planowanej kwoty 935.350 zł 2003 r wpłynęła kwota 973.123 zł tj. 104,0 % z tytułu:
- podatku od nieruchomości 935.174 zł

/ z planowanej kwoty 895.000 zł uzyskaliśmy ponad planowe dochody
gdyż przybyło nam 2 podatników/
- podatku rolnego 29.014 zł

/ z planowanej kwoty 28.700 zł uzyskaliśmy wpływy wyższe o kwotę
314 zł/.
- podatku leśnego 8.034 zł

/ z zaplanowanej kwoty 7.600 zł osiągnięto dochody o 434 zł/
- podatku od środków transportowych 828 zł

/ z zaplanowanej kwoty 4.000 zł wpłynęła kwota 828 zł. Dochodów nie
wykonano w związku z przesunięciem terminu płatności dla 2
podatników/ - odsetek od nieterminowych wpłat 73 zł.

Osoby fizyczne

Z planowanej kwoty dochodów 1.532.425 zł wpłynęła kwota 1.495.175 zł tj. 97,6 % z tytułu : - podatku od nieruchomości 189.533 zł

/ z zaplanowanej kwoty 173.000 zł wpłynęła kwota o

16.533 zł wyższa/ - podatku rolnego 351.713 zł - podatku od środków transportowych 23.598 zł

/ z zaplanowanej kwoty 50.000 zł wpłynęła kwota

o 26.402 zł niższa w związku z przesunięciami terminów

płatności dla 4 podatników do końca I kwartału b.roku.

Na zalegających 4 podatników wystawiono tytuły wykonawcze.


- opłaty targowej 62.127 zł
- podatku od spadków i darowizn 8.597 zł

/ dochody realizowane przez Urząd Skarbowy/ - opłaty z tyt. wpisu do działalności gospodarczej 4.578 zł - opłaty za czynności cywilno-prawne 48.702 zł

/ dochody realizowane przez Urząd Skarbowy/ - wpływy z opłaty skarbowej 16.301 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 53.804 zł

- podatek opłacany w formie

karty podatkowej 44.010 zł

/ dochody realizowane przez Urząd Skarbowy/

- udziału w podatku dochodowym

od osób fizycznych 674.688 zł
- udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych 11.611 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 6.740 zł

Planowane dochody od osób fizycznych nie zostały wykonane w planowanych wysokościach pomimo ponad 100 % wykonania dochodów ogółem tym dziale ponieważ:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane
przez Ministerstwo Finansów nie zostały wykonane zgodnie z
założonym planem . Na plan 726.325 zł przekazano kwotę 674.688 zł.
Brakująca kwota do pełnej realizacji wynosi 51.637 zł.

 • podatek od środków transportowych. Na nie zrealizowane dochody wpłynęły odroczenia terminów płatności dla 4 podatników i zaległości 4 podatników na których wystawiono tytuły wykonawcze.

6 . Różne rozliczenia

W dziale tym klasyfikowane jest zmniejszenie dochodów pobieranych przez Urzędów Skarbowych z tytułu inkasa podatków dla naszej gminy. W naszym przypadku stanowi to kwotę 827 zł

7. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 50.500 zł osiągnięto dochody 59.011 zł z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 58.634 zł

- wynajem autobusu szkolnego 377 zł.

8. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty dochodów 2.100 zł wpłynęło 2.928 zł za wynajem gabinetu dla orzecznika KRUS.

9. Opieka społeczna

Z planowanej kwoty przekazano kwotę 924 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków opieki społecznej zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym.

10.Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 53.500 zł wpłynęła kwota 62.382 zł z tytułu : wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu 34.412 zł ,przygotowanie posiłków 7.951 zł, dopłaty do wyżywienia dzieci MGOPS 6.564 zł, opłata stała za Przedszkole /17 zł miesięcznie /- 10.285 zł zł i dobrowolne wpłaty rodziców za zajęcia muzyczne 3.170 zł.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 1.930 zł wpłynęło 1.906 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych z pozostałości środków na rachunku inwestycyjnym.

II. Dotacje

Plan 1.089.983 zł, wykonanie 1.082.352 zł tj. 99,3 %

w tym:

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 1.014.479 zł, wykonanie 1.006.848 zł tj. 99,3 %

- administracja samorządowa - wpłynęła kwota 59.186 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników OC i USC.

- obrona cywilna – wpłynęła kwota 500 zł na konserwację sprzętu OC.

- oświata – wpłynęła kwota 2.330 zł na wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,

- opieka społeczna – wpłynęła kwota 611.805 zł na :

- ubezpieczenie zdrowotne 27.115 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 404.776 zł

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 41.394 zł

- środki dla MGOPS 136.000 zł

- wyprawki szkolne dla I klas 2.520 zł

- aktualizacja list wyborców 932 zł

- powtórne wybory do Rad Gmin i Powiatu 13.034 zł

- referenda ogólnokrajowe 10.856 zł

- zwrot opłat za energię elektryczną 29.205 zł

- dotacja /kontrakt wojewódzki./ 200 000 zł

 • dotacja z Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych 79.000 zł

Z przyznanych dotacji zwrócono kwotę do Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.158 zł / zwrot diet dla członków obwodowych Komisji Wyborczych dotyczących powtórnych wyborów do Rady Powiatu z uwagi na zmniejszony skład Komisji Wyborczych/.

Z przyznanych dotacji na opiekę społeczną zwrócono kwotę w wysokości 677 zł z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego 391 zł i wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 286 zł.

Dotacje na zadania powierzone

Plan 75.504,-, wykonanie 75.504,- tj. 100,00 %

Oświata – wpłynęła kwota 15.660 zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkól podstawowych, Gimnazjum i dla nauczyciela Przedszkola.

Opieka społeczna – wpłynęła kwota 59.844 zł w tym 28.844 zł dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwota 31.000 zł na dożywianie dzieci.

III. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 4.407.137 zł wpłynęła kwota 4.407.137 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.295.978 zł
wpłynęło 3.295.978 zł

- część podstawowa subwencji ogólnej „ 881.901 zł
wpłynęło 881.901 zł

- część rekompensująca subwencji ogólnej „ 229.258 zł
wpłynęło 229.258 zł

 

 

IV. Dochody realizowane w drodze porozumień

Z planowanej kwoty 213.015 zł wpłynęło 193.434 zł z tytułu:

- oświata plan 199.015 zł wpłynęło 179.434 zł. Są to środki Starostwa Powiatowego na wspólne zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych”

- ochrona zdrowia – z planowanej kwoty 14.000 zł, wpłynęło 14.000 zł. Są to środki na utrzymanie gabinety fizykoterapii przekazywane przez spółkę BMC.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2003 r wynoszą 571.547 zł:

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych - 450.679 zł

w tym:

jednostki gospodarki uspołecznionej - podatek od nieruchomości 82.421,-

- podatek rolny 6.009,-

- podatek od środków transport. 2.340,-

--------------------------------------------------------------------

razem 90.770 zł

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości 252.171,-

- podatek rolny 84.168,-

- podatek od środków transportowych 23.570,-

---------------------------------------------------

razem 359.909,-

- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń , umorzeń i zwolnień
bez ulg ustawowych:

w tym:

jednostki gospodarki uspołecznionej - podatek od nieruchomości 68.992,-

/ na powyższą kwotę składa się umorzenie podatku 2 podatnikom

na kwotę 27.102 zł oraz przesuniecie terminu płatności dla

6 podatników do końca I kwartału 2004 r na kwotę 41.890 zł/

- podatek od środków transportowych 3.724,-

----------------------------------------------------

razem 72.716,-

 

 

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości 39.383,-

/ na powyższą kwotę składa się umorzenie podatku dla 12 podatników na kwotę 1.640 zł, 3 decyzje na przesuniecie terminu płatności na kwotę 24.021 zł, zwolnienia z podatku budynków mieszkalnych rolników i stanowi to kwotę 13.722 zł/

- podatek rolny 8.769,-

/ na powyższą kwotę składa się umorzenie podatku dla 29 podatników /

------------------------------------------------------------

razem 48.152,-

Zaległości i nadpłaty -

w tym: zaległości - 392.652,- nadpłaty – 6.375,-

jednostki gospodarki uspołecznionej

- podatek od nieruchomości 74.337,- 2.352,-

- naliczone odsetki od zaległości 4.910,- -

- podatek dochodowy od środków tansportowych 3.724,- - ----------------------------------------------------------------

razem: 82.971,- 2.352,-

osoby fizyczne

- dzierżawy rolne - 4,-

- wieczyste użytkowanie gruntów 489,- 154,-

- podatek dochodowy opłacany

w formie karty podatkowej 18.037,- 473,-
- podatek od nieruchomości 142.406,- 1.092,-

- podatek rolny 25.676,- 197,-

- podatek od środków transp. 30.479,- -

- podatek od spadków i darowizn 97,- - podatek od czynności cywilno-prawnych 551,- 1.880,-

- odsetki od zaległości 91.856,- - opłata skarbowa 90,- 95,-

- podatek dochodowy od osób prawnych - 128,-

--------------------------------------------------------------------

razem 309.681,- 4.023,-

 

 

Ogółem zaległości za 2003 wynoszą 392.652 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej składają się zaległości 2 jednostek będących w stanie upadłości / 32.447/przesunięcia terminu płatności dla 6 podatników do końca I kwartału 2004 r oraz zaległości 2 podatników .

Na zaległości od osób fizycznych składają się:

- wieczyste użytkowanie gruntów 489 zł /7 podatników/

- podatek od nieruchomości - 142.406 zł / 1 podatnik 104.616, zaległość
zabezpieczona w Księdze Wieczystej, 1 podatnik 18.873 zł przesunięcie
terminu płatności, pozostałe drobne zaległości u 12 podatników/

- podatek rolny - zaległości 29 podatników na kwotę 25.676

W 2003 roku wystawiono ogółem 1213 upomnień na kwotę 144.753 zł oraz 86 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Wystawiono 133 decyzji dot. podatku od nieruchomości i rolnego.

w tym:

 • 43 decyzji umorzeniowych
 • 6 decyzji odmownych
 • 18 decyzji w sprawie umorzenia odsetek
 • 10 decyzji o rozłożenie na raty
 • 56 decyzji na przesunięcie terminu płatności.

W 2003 r wystawiono 30 upomnień i 10 tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowy

 

 

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 8.979.071 zł, wykonanie 8.482.889 zł tj.94,5 %

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziele tym z planowanej kwoty 1.058.084 zł wydatkowano kwotę 926.718 zł co stanowi 87,6 % planu.

W tym na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1.049.684 zł wydatkowano 918.534 zł tj. 87.5 %.

- wodociąg Rakowo – II etap - z planowanej kwoty 274.356 zł wydatkowano 274.355 zł. Zadanie to zakończono 30 czerwca 2003 r. Koszt całkowity zadania wyniósł 426.169 zł. Wykonano łącznie w I i II etapie 17.164 mb sieci wodociągowej i 63 przyłącza.

- dokumentacja wodociągowania wsi Wilczkowo. Z planowanej kwoty 11.697 zł wydatkowano kwotę 8.357 zł. Pozostało środków 3.340 zł

- Stacja wodociągowa we wsi Kobylniki. Z planowanej kwoty 244.900 zł wydatkowano kwotę 131.124 zł. na

- wykup gruntów pod nową stację wodociągową. Wykupiono
działkę o pow. 1 ha we wsi Kobylniki .Koszt działki wyniósł
6.000 zł.

- wykonano drogę dojazdową za kwotę 33.300 zł / koszt
wykonania 27.900 zł, projekt 4.000 zł, nadzór inwestorski
1.400 zł.

- wybudowano 2 studnie za kwotę 89.900 zł/ koszt wykonania
85.400 zł, projekt 2.500 zł, nadzór geologiczny 2.000 zł/

- pozostałe wydatki 1.924 zł / wykonanie map/

- wodociągowanie wsi Słomin. Planowano w budżecie kwotę 488.259 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pomocowych SAPARD i środków własnych. Koszt zadania wyniósł 488.258 zł/ środki SAPARD 313.731 zł i środki własne 174.527 zł/. Wykonano 10.275 mb linii i 87 przyłączy.

- aktualizacja dokumentacji na wodociągowanie wsi Wiązówka, Bolino, Chmielewo. Z planowanej kwoty 30.472 zł wydatkowano 16.439 zł na aktualizację dokumentacji wodociągowania wsi Pozarzyn, Bolino i Rębowo. Pozostała kwota 14.033 zł zostanie wydatkowana w 2004 roku po przedstawieniu rachunku za aktualizację dokumentacji Wiązówka-Chmielewo.

- pozostałe wydatki Z planowanej kwoty8.400 zł wydatkowano kwotę 8.184 zł jest to: 2 % wpływu podatku rolnego/ 6.971 zł/ przekazano do Izby Rolniczej oraz wypłacono kwotę 1.213 zł z tytułu inkasa świadectw miejsca pochodzenia zwierząt dla sołtysów.

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 247.392 zł wydatkowano kwotę 241.460 zł co stanowi 97,6 %.

na:

wydatki bieżące.

W zakresie dróg gminnych z planowanej kwoty 42.000 zł wydatkowano kwotę 41.998 zł na zakup żużlu i pospółki do remontu dróg wiejskich we wsi Rębowo, Ciućkowo, Kobylniki, Rakowo i Marcjanka – zgodnie z ustaleniami z Radami Sołeckimi.

Wyprofilowano również nawierzchnię dróg gminnych za pomocą równiarki w sołectwach na łączną długość 45 km.

wydatki inwestycyjne

Z planowanej kwoty 205.392 zł wydatkowano kwotę 199.462 zł na opłacenie końcowej faktury za wykonanie drogi we wsi Pruszczyn 22.030 zł i wybudowanie drogi gminnej w Rostkowicach na długości 1,028 km. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 177.431 zł w tym środki własne 100.000 zł i 79.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 18.000 zł wydatkowano 17.974 zł tj. 99,9 %.

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

4. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 1.202.641 zł wydatkowano 1.188.918 zł tj. 98,9 %.

w tym:

Urząd Gminy i Miasta.

Z planowanej kwoty 1.162.641 zł wydatkowano kwotę 1.154.414 zł tj.99,3 %.

a- wynagrodzenia, składki ZUS , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 920.251 zł.

b- wydatki rzeczowe- wydatkowano kwotę 223.767 zł

w tym:

- zakup materiałów 45.790 zł

/ opał, materiały kancelaryjne/

- energia 10.517zł - usługi remontowe 17.607 zł

/malowanie budynku Urzędu i wymiana obróbek blacharskich
6.680 zł, remont łazienek 10.927 zł/

- usługi pozostałe 98.688 zł

/ monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism, znaczki, telefony,
wynagrodzenie z tyt. umów –zleceń /Radcy Prawnego
/

- wynagrodzenie sołtysów za inkaso podatków . Z planowanej kwoty
20.000 zł wydatkowano 19.496 zł .

- delegacje 22.790 zł

/ ryczały samochodowy Burmistrza i zwrot za delegacje pracowników
Urzędu/

- wydatki pozostałe 8.253 zł

/ ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c- wydatki inwestycyjne – wydatkowano 10.396 zł na zakup zestawu
komputerowego dla pracownika prowadzącego Biuletyn Informacyjny

oraz zakup programu komputerowego „LEX” wraz z bieżącą
aktualizacją przepisów prawa.

Rada Gminy i Miasta

Na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 35.746 zł tj. 89,4 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach, zwrot kosztów wyjazdów radnych, wynagrodzenie ryczałtowe Przewodniczącego Rady i drobne wydatki .

5 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwa – wybory do rad Gminy i Powiatu oraz referendum krajowe.

Z przyznanej dotacji ogólnej w wysokości 25.981 zł wydatkowano kwotę 24.822 zł tj. 95,5 %. Nie wydatkowaną kwotę w wysokości 1.159 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

6. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty 75.252 zł wydatkowano kwotę 74.508 zł tj.99,0 %.

w tym:

a/ OSP Wyszogród . Z planowanej kwoty wydatków 48.752 zł wydatkowano kwotę 48.008 zł 99,4 % na:

 • wynagrodzenia kierowcy i komendanta OSP 20.608 zł
 • udział w akcjach pożarniczych strażaków 5.330 zł
 • pozostałe wydatki 22.050 zł

/zakup paliwa do wozów bojowych 10.897 zł, opłaty za energię elektryczną 4.660 zł, drobne remonty samochodów 2.203 zł, podróże służbowe /szkolenia/ 704 zł, ubezpieczenia pojazdów i strażaków 3.586 zł/.

b/ jednostki w terenie , Z planowanej kwoty 26.000 zł wydatkowano 26.000 zł tj. 100 %. Kwoty powyższe przeznaczono na remonty strażnic i bieżące wydatki.

c/ konserwacja sprzętu OC. Z przyznanej dotacji 500 zł wydatkowano 500 zł.

7. Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 162.000 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 136.391 zł tj. 84,2 %.

8. Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty na wydatki w wysokości 4.090.917 zł wydatkowano 3.895.190 zł tj. 95,2 %.

w tym:

Szkoły Podstawowe.

Z planowanej kwoty 2.239.152 zł wydatkowano 2.170.357 zł tj. 96,9 %.

- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz

świadczeń socjalnych dla 3 szkół podstawowych 1.762.031 zł

- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 33.444 zł - wydatki rzeczowe 227.232 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół, zakupy, drobne
remonty wśród, których wymienić należy:

w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie
- dokonano wymiany podłogi w świetlicy,

 • wykonano remont 3 klaso pracowni z przeznaczeniem na bibliotekę szkolną, pracownię techniczno- muzyczną, szatnię szkolną.
 • Wykonano remont korytarza w suterenie,
 • zakupiono materiały do remontu kuchni szkolnej. Remont ten jest konieczny z uwagi na ostateczne zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku z powodu nie spełniania wielu wymogów. Nie zastosowanie się do nich spowoduje zamknięcie stołówki szkolnej. Prace przewidziane są do wykonania w bieżącym roku.

- zakupiono grzejniki na korytarze szkolne i klatki schodowe –
zgodnie z zaleceniami jak wyżej.

w Szkole Podstawowej w Kobylnikach

 • zaadaptowanie wnęki zewnętrznej na pomieszczenie socjalne,
 • położenie gresu na korytarzu.

w Szkole Podstawowej w Rębowie

- dokonano wymiany 8 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i
zewnętrznymi na korytarzach szkolnych,

- wymieniono drzwi we wszystkich klasach , drzwi wejściowe do
szkoły oraz drzwi w przedsionku szkoły,

 • wykonano prace malarskie na korytarzach szkolnych,
 • wyremontowano pokój nauczycielski

- wydatki inwestycyjne ze środków własnych
/
Z planowanej kwoty 170.577 zł środków inwestycyjnych
wydatkowano 147.650 zł na wykonanie sanitariatów w szkole
Podstawowej w
Kobylnikach / w jednym budynku/ 5 kabin i
pomieszczenie socjalne za kwotę 28.145 zł. Planowano na ten cel

kwotę 45.000 zł, pozostało środków 16.855 zł, które zostaną
wydatkowane w roku bieżącym na wykonanie sanitariatów w drugim

budynku.

Zakończono zadanie p.t „Termomodenizacja w budynkach szkół „ .

W 2003 r ze środków własnych na dokończenie tego zadania
przeznaczyliśmy kwotę 125.577 zł. Wydatkowana została kwota
119.504 zł . Pozostała kwota 6.073 zł stanowi kaucję gwarancyjną
należytego wykonania robót.

Zadanie to było realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Płocku , które na to zadanie w 2003 roku zaplanowało
199.015 zł. Wydatki wyniosły 171.200 zł. Ogółem na to zadanie w

2003 r wydatkowano 290.704 zł.

Ogólny koszt zadania realizowanego w latach 2002-2003 wyniósł 1.022.434 zł w tym: środki własne wyniosły 220.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacana wspólnie ze Starostwem Powiatowym 550.000 zł, środki własne Starostwa Powiatu 252.434 zł. W ramach wspólnego zadania wykonano docieplenie ścian w budynkach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, wymieniono okna wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, drzwi wejściowe, wymieniono pokrycie dachowe na tzw. łączniku między Szkołą Podstawową i Gimnazjum , wykonano opaski wokół budynków.

Klasy „O”

Z planowanej kwoty wydatków 82.842 zł wydatkowano 80.905 zł tj. 97,7 % na wynagrodzenia, składki ZUS, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „O” w Sz.P.Rębowie i w Kobylnikach.

Gimnazjum

Z planowanej kwoty 1.196.576 zł wydatkowano kwotę złotych 1.122.927 zł tj.93,8 %.na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, fundusz świadczeń socjalnych 851.471 zł

- wydatki rzeczowe 169.378 zł

/ na zakup podstawowego wyposażenia i pomocy naukowych do nowo
oddanych pracowni i sal lekcyjnych/

- wydatki inwestycyjne – z planowanej kwoty 102.080 zł wydatkowano kwotę 102.078 zł. na opłacono końcowych rachunków dot. rozbudowy Gimnazjum. Całkowity koszt inwestycji przez okres realizacji 2000-2002 wyniósł 1.049.658 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanej kwoty 210.524 zł wydatkowano 205.252 zł tj.97,5%. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne

fundusz świadczeń socjalnych kierowcy i opiekunek dzieci 46.004 zł,

- wydatki materialne - wydatkowano kwotę 159.712 zł w tym :zakup paliwa do autobusu 48.300 zł, opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających uczniów 94.489 zł, remont autobusu 16.923 zł

 

Obsługa szkół

Z planowanej kwoty wydatków 49.592 zł wydatkowano kwotę 49.517 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się sprawami oświaty.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z planowanej kwoty 14.736 zł wydatkowano kwotę 9.822 zł tj. 66,6 %na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Pozostałe wydatki

Z planowanej kwoty 98.480 zł wydatkowano 85.210 zł tj. 86,5 %. Są to środki przeznaczone na zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół – planowane środki 88.400 zł – wydano 64.474 zł na zakup oleju i 2.656 zł na bieżącą konserwację .

W 2003 roku w sezonie grzewczym zużyto 96.892 l za ogólną kwotę 154.207 zł. Liceum Ogólnokształcące zwróciło koszty swojego ogrzewania w wysokości 92.216 zł.

W planowanych środkach w tym dziale znajdowała się również kwota 15.080 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki zostały wykorzystane zgodnie z wytycznymi.

Wydatki na oświatę 2003 roku pokrywane zostały ze źródeł:

 • subwencja oświatowa 3.183.144 zł
 • środki własne 523.436 zł
 • dotacje 17.410 zł
 • środki na zadania realizowane w drodze porozumień 171.200 zł

9. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty wydatków 128.707 zł wydatkowano kwotę 97.524 zł tj. 75,8 .

Wydatki dotyczące funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej. Z planowanej kwoty 93.132 zł / z pozostałością z 2002 r/ wydatkowano kwotę 64.981 zł na:

- wynagrodzenia oraz składki ZUS koordynatora i pracowników świetlicy
25.266 zł

- remont pomieszczeń 23.000 zł

- wyposażenie świetlicy 15.197 zł

- zakup energii 1.518 zł

W ramach remontu przygotowano obiekt po Bibliotece Miejskiej tj. wykonano malowanie, wymianę ogrzewania, zabezpieczenie pomieszczeń. Świetlicę wyposażono w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności tj. zakupiono gry, sprzęt do treningu siłaczy, komputer i wyposażenie.

W ramach działalności świetlicy organizowano turnieje szachowe, turnieje siłaczy, organizowano pogadanki o tematyce uzależnień.

- pozostałe wydatki - z planowanej kwoty 35.575 zł wydatkowano 32.543 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika gabinetu fizykoterapii 23.743 zł- wydatki finansowane wspólnie z Centrum Medycznym BMC oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni ”K”

8.800 zł.

10, Opieka społeczna

Z planowanej kwoty 913.949 zł wydatkowano 899.995 zł tj. 98,5 % na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych bez prawa do zasiłków 27.115 zł. Odprowadzono składki od 88 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 517.711 zł w tym: zasiłki celowe ze środków samorządowych 112.935 zł /wypłacono 1.196 zasiłków celowych na łączną kwotę 99.617 zł, pozostała kwota 13.318 zł to opłaty pocztowe od wypłacanych świadczeń/

Przyznana dotacja w 2003 r na zasiłki wynosiła 404.776 zł .W ramach tych środków wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób / są to zasiłki wypłacane dla dzieci wymagających stałej opieki i pielęgnacji/ , zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono 38 osobom, zasiłki okresowe dla 73 rodzin, renty socjalne dla 40 osób, zasiłek macierzyński dla 16 matek,

od 12 osób opłacono ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

- dodatki mieszkaniowe 88.240 zł z czego : 23.782 zł stanowi wypłatę dodatków najemcom mieszkań komunalnych, 23.286 zł lokatorom mieszkań spółdzielczych, 41.172 zł pozostałe / PGR Grodkowo, domy jednorodzinne, podnajemcy itd/. Ogółem wydano 720 decyzji przydzielających dodatki mieszkaniowe.

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 41.394 zł . Tą formą pomocy objęto 32 osoby.

- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 167.653 zł wydatkowano kwotę 167.656 zł tj.100,00 %.

W ogólnej kwocie wydatków udział środków samorządowych wyniósł 19 % tj. kwotę 31.653 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na uzupełnienie brakującej kwoty do wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości 25.867 zł oraz wydatki materialne w wysokości 5.786 zł na opłaty za energię elektryczną, olej opałowy , materiały kancelaryjne.

Z przyznanej dotacji 136.000 zł kwotę 131.000 zł wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę ZUS i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników MGOPS oraz kwotę 5.000 zł na wydatki materialne m.innymi na konserwację i remont kserokopiarki, częściowe opłaty za energię elektryczną, telefony, zakup środków czystości itp.

W związku z likwidacją 1 etatu z przyczyn ekonomicznych wzrosły wydatki płacowe z uwagi na wypłatę należnych świadczeń.

 • dożywianie uczniów i wyprawki szkolne. Z planowanej kwoty 57.880 zł wydano kwotę 57.879 zł w tym: ze środków samorządowych 24.359 zł na dożywianie uczniów i z dotacji 39.000 zł. Tą formą pomocy objęto 246 uczniów w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie, Rębowie i w Kobylnikach, w Podgórzu dzieci z Rakowa i Starzyna, w Małej-Wsi dzieci z Rakowo i Ciućkowa oraz w Orszymowie dzieci z Rębowa. Na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych wydano kwotę 2.520 zł / środki z dotacji/.

11, Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty wydatków 368.286 zł w wydatkowano kwotę 356.719 zł tj.96,9 %.

w tym:

Przedszkole Samorządowe

Z planowanej kwoty wydatków 327.029 zł wydatkowano kwotę 316.435 zł tj.96,8 %.

w tym: środki samorządowe 262.895 zł, wpłaty rodziców 53.540 zł.

- płace i pochodne, dodatki socjalne , dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych - 233.227 zł

Wydatki obejmują również kwotę 3.170 zł z tytułu wpłat rodziców na dobrowolne zajęcia muzyczne.

- wydatki materialne - 83.208 zł

w tym:

- wyżywienie - 40.085 zł

/ pełna odpłatność rodziców/

- energia - 8.597 zł

- opał i drobne zakupy - 26.629 zł

/ w planie ujęto wpłaty rodziców w wysokości 10.285 zł/

- zwrot za delegacje - 708 zł

- ubezpieczenia majątku - 634 zł

- usługi pozostałe - 6.555 zł

W ramach przyznanych środków poza podstawowymi wydatkami takimi jak: zakup opału, opłaty za energię elektryczną uzupełniono wyposażenie kuchni / zakup naczyń i sztućców , wykonano niezbędne remonty jak: położenie podłogi panelowej w szatani, wymianę drzwi wejściowych oraz usuwanie awarii centralnego ogrzewania.

Świetlica przy Sz.P.Wyszogród

Z planowanej kwoty 39.704 zł wydatkowano kwotę 39.704 zł tj. 100,00 % na wynagrodzenia pracownika świetlicy, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

Są to środki z subwencji oświatowej.

12. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty 461.092 zł wydatkowano kwotę 404.393 zł tj.87,7 %

w tym;

- remont chodników . Z planowanej kwoty 76.872 zł wydatkowano kwotę 76.856 zł.

W ramach tej kwoty zmodernizowano chodnik ul. Niepodległości na długości 204 mb za kwotę 11.190 zł / całkowity koszt modernizacji chodnika wynosił 28.190 zł/, zmodernizowano chodnik ul. Rębowskiej na długości 219 mb za 40.682 zł, zakupiono materiały z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji chodników w ilości : kostka brukowa 1.000 m2 oraz krawężnik uliczny w ilości 90 szt.

- oczyszczanie miasta – z planowanej kwoty 115.230 zł wydatkowano kwotę 115.177 zł. Wydatki dotyczące miasta wynoszą 103.909 zł , terenów wiejskich 11.268 zł. W ramach wydatkowanej kwoty dotyczącej miasta opłacono faktury za: W oparciu o zawartą umowę z ZGKiM opłacane są faktury za oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście w wysokości 71.107 zł oraz akcję „Zima” 18.922 zł. Opłacono fakturę za wymalowanie 15 szt pasów przejść dla pieszych za kwotę 2.400 zł. Opłacono fakturę za wykonaną barierkę ochronną przy ul. Rębowskiej za kwotę 2.682 zł oraz naprawa barierki przy ul. Narutowicza 177 zł. Opłacono fakturę za przebudowę przyłącza kanalizacyjnego z montażem studzienki w ul. Rębowskiej w wysokości 2.000 zł. Opłacono fakturę za uporządkowanie terenów nie objętych umową z ZGKiM na kwotę 2.231 zł. Opłacono faktury za transport żużla na ul. Narutowicza i garażami na osiedlu Niepodległości za kwotę 931 zł.

Wymiana znaków drogowych 970 zł. Wykonano drobne niezbędne naprawy na ulicach, przygotowano pasaż handlowy, naprawa pojemników na odpady. Ogółem opłacano faktury za kwotę 2.489 zł.

W ramach wydzielonych środków 11.268 zł opróżniano kontenery z terenów wiejskich, opłacono fakturę za usunięcie odpadów niebezpiecznych w wysokości 2.500 zł. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych bez obciążania kosztami budżetu gminnego wykonywali szereg prac porządkowych na terenie miasta i gminy. Łącznie w ramach tych prac zatrudnionych zostało 27 osób głównie na okresy 6 miesięczne.

- zieleń w mieście – wydatkowano kwotę 7.252 zł na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

- oświetlenie ulic –wydatkowano 119.670 zł na opłacenie rachunków za opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście 75.865 zł i na wsi 43.805 zł.

- targowisko miejskie – wydatkowano kwotę 23.007 zł na prowizje dla inkasenta 11.129 zł, na pozostałe wydatki tj. 11.878 zł na : wykonanie ogrodzenia /5.962 zł/, opłaty za nadzór nad targami i jarmarkami /4.383 zł/, nawiezienie żużlu i żwiru na plac targowy 946 zł i 587 zł na opłatę rachunków za energię elektryczną , wywóz nieczystości.

- zakup zasuw kołnierzowych do instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zaplanowano kwotę 9.000 zł na zakup 2 zasuw .Decyzję o zakupie i zainstalowaniu z uwagi na częste awarie wodno-kanalizacyjne podjęto w okresie późno jesiennym. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie było możliwości ustalenia ich parametrów w celu zakupu . Przyznane środki zostaną wydzielone ponownie na ten cel w roku bieżącym.

- grobownictwo – wydatkowano kwotę 778 zł na zakup zniczy i kwiatów z okazji Świąt okolicznościowych.

- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 108.800 zł wydatkowano kwotę 61.653 zł tj. 56,7 %

- pompownia I etap . Z planowanej kwoty 70.000 zł

wydatkowano kwotę 58.143 zł na : dokumentację
5.993 zł , wykonawstwo robót budowlano montażowych
48.150 zł, inspektor nadzoru 2.000 zł, opinia geotechniczna

2.000 zł. Pozostałość środków wynosi 11.857 zł.

W ramach tego zadania dokonano przebudowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami ul. Rębowskiej i Wąskiej.

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Z planowanej kwoty 38.800 zł wydatkowano 3.510 zł.

Wydatki dotyczą wydanych decyzji o warunkach zabudowy / 10
projektów/. Pozostałość środków zostanie wydzielona w roku
bieżącym. W związku z tym, że będzie opracowywany plan

zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 181.190 zł wydatkowano 172.697 zł tj. 95,3 %.

w tym: Biblioteka Samorządowa

Na wydatki planowano kwotę 161.490 zł. Wydatkowano 153.156 zł :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz

świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 127.122 zł.

- wydatki materialne – wydatkowano kwotę 14.574 zł W 2003 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Biblioteki do pomieszczeń Przedszkola Samorządowego co spowodowało poprawę warunków funkcjonowania Biblioteki a zarazem zmniejszyło koszty utrzymania tych placówek. Na remont pomieszczeń , drobne wydatki na bieżące prowadzenie biblioteki i uzupełnienie wyposażenia wydatkowano 14.574 zł.

- uzupełnienie księgozbioru 7.168 zł i koszty energii elektrycznej 4.292 zł.

- zorganizowanie DNI WISŁY. „DNI WISŁY” to cykliczna impreza ciesząca się ogromną popularnością.

Na zorganizowanie XXIV Dni Wisły zaplanowano kwotę 19.700 zł
a wydatkowano kwotę 19.541zł . Główne uroczystości odbywały się w amfiteatrze nad Wisłą i były to występy dzieci i młodzieży oraz zespoły artystyczne jak: Kabaret „ Spotkanie z balladą „ i zespół „Oddział zamknięty „. Koszty zorganizowania imprezy wyniosły ogółem 23.741 zł z czego:

 • zespoły artystyczne 15.000 zł
 • nagłośnienie 6.000 zł
 • konferansjer 560 zł
 • zorganizowanie dyskoteki 660 zł
 • pozostałe wydatki 1.521 zł

/ nagrody dla uczestników Konkursu wędkarskiego, puchary itp./

W organizacji imprezy swój udział zaakcentował Związek Miast Nadwiślańskich przekazując nam 2.000 zł oraz indywidualni sponsorzy z terenu miasta gminy przekazując 2.200 zł.

14. Kultura fizyczna i sport.

Z planowanej kwoty 45.580 zł wydatkowano kwotę 45.580 zł tj. 100,00 % .

Dla LKS „STEGNY” w Wyszogrodzie wydatkowano kwotę 44.823 zł na organizowanie imprez sportowych na stadionie Stegny , a kwotę 757 zł na zakup pucharów na zorganizowane zawody samorządowe w Bodzanowie.

LKS ”Stegny” liczy ponad 80 członków, z czego 80 % to dzieci i młodzież ucząca się.

Klub był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez na szczeblu ponadregionalnym. M.innymi zorganizował memoriał im. J. Grzegorzewskiego / rozgrywki lekkoatletyczne międzyszkolne/, w którym uczestniczyło 600 zawodników z 15 szkół, turniej otwarty w tenisie stołowym, turniej piłki nożnej itp.

Sukcesem 2003 roku było zajęcie 2 miejsca w klasie A ligi płockiej seniorów w wyniku czego po 12 latach awansowali do ligi okręgowej.

W 2003 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek z kwoty przypadającej do spłaty na 2003 rok w wysokości 407.062 zł/ bez odsetek/ spłacono kwotę 695.674 zł.

Na wyższą niż planowano kwotę spłaconego zadłużenia wpłynęła spłata zaciągniętej pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i gosp. Wodnej na zadanie inwestycyjne p.n „wodociągowanie wsi Słomin przy udziale środków pomocowych SAPARD.

Ponieważ zwrot środków pomocowych nastąpił jeszcze w 2003 roku wystąpiła możliwość spłacenia zaciągniętej pożyczki.

W planowanej kwocie do spłaty 407.062 zł uwzględniona jest kwota 12.000 zł stanowiąca zabezpieczenie poręczonego kredytu dla spółki BMC przypadającego do spłaty w 2003 roku/ Uchwała Rady Gminy i Miasta nr.260/XXVII/02 z 09.07.2002 roku/.

W 2003 roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciliśmy odsetki w wysokości 136.391 zł.

 

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy na dzień 31.12.2003 r wynosi:

- rachunek bankowy dochodów 1.253.564,20 zł

- rachunek bankowy wydatków 0 zł

- rachunek bankowy f.św.socjalnych 26.048,86 zł

- rachunek depozytowy 6.107,06 zł

- rachunek bankowy fun.ochrony środowiska 16.503,94 zł

 

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2003 r.

Ogółem zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2003 r wynosi kwotę złotych 1.926.750 bez należnych odsetek.

Pożyczki z :

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na zadanie pt „ Modernizacja kotłowni dla Zespołu Szkół „ -

zaciągnięta w wysokości 430.560 zł.
Pozostało do spłaty 5 rat w ogólnej wysokości 215.280 zł. Od
30.04.2004 r kwota powyższa będzie umorzona w całości zgodnie z
Decyzją WFOŚiGW.

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.t „ Termomodernizacja w budynkach szkół „ - zaciągnięto w wysokości 550.000 zł. Pozostało do spłaty 495.000 zł tj. 18 rat , ostatnia rata do 31.05.2008 r.

Pożyczka spłacana jest wspólnie ze Starostwem Powiatu.

Starostwo spłaci ogółem 253.105 zł plus należne odsetki.

Po spłaceniu 50 % pożyczki tj. 10 rat co nastąpi po 20.11.2005 r możemy ubiegać się o umorzenie pozostałych 50 % tj. kwotę 275.000 zł

Kredyty z:

1. Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego na zadanie p.t „ Dokończenie
budowy Gimnazjum „ pobrany w wysokości 120.000 zł.

Do spłaty pozostało 56.480 zł tj. 8 rat , ostatnia rata 19.12.2005 r.

2. Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego na zadanie p.t „ Dokończenie budowy Gimnazjum II etap „ pobrany w wysokości 140.000 zł.

Do spłaty pozostało 106.990 zł tj. 13 rat, ostatnia rata 14.03.2007 r.

3. Powszechnej Kasy Oszczędnościowej BP S.A. na zadania p.t ‘’ Współ finansowanie modernizacji drogi powiatowej Rębowo-Ciućkowo, modernizacja dróg gminnych, opracowanie dokumentacji na wodociągowanie wsi Rakowo i Słomin” pobrany w wysokości 700.000 zł. Pozostało do spłaty 483.000 zł tj. 11 rat, ostatnia rata 15.09.2006 r.

4. Bank Ochrony Środowiska O/Płock na zadanie p.t” Współ finansowanie modernizacji dróg powiatowych „ pobrany w wysokości 600.000 zł. Pozostało do spłaty 570.000 zł tj. 19 rat, ostatnia rata 21.07.2008 r.

Poręczenia

Rada Gminy i Miasta udzieliła poręczenia kredytu w wysokości 60.000 zł dla Centrum Medycznego BMC. Na zabezpieczenie poręczenia zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w budżecie w wysokości 12.000 zł rocznie do dnia 31.12.2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr. 18/2003

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 06.08.2003 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie za I półrocze 2003 roku.

Na podstawie art.135 ust.1 Ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r nr.15 poz.148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr.263/XXVIII/2002 r z dnia 25.09.2002 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze.

p o s t a n a w i a m

§ 1

zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację z realizacji budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2003 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-12 11:47:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-12 11:47:58
 • Liczba odsłon: 1792
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673134]

przewiń do góry