PP.6730.32.2015                                                                           Wyszogród, dnia 08.06.2015r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199).

 

zawiadamia się

iż w dniu 05.06.2015r zostało wszczęte postępowanie na wniosek  PPI TG Elektryk Tomasz Gajewski działającego w imieniu Energa Operator oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej + przyłącze do dz. nr 18 w m. Chmielewo.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15

 



PP.6730.32.2015                                                                                         Wyszogród, dnia 11.08.2015r

 

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r.,poz. 199) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PPI TG Elektryk Tomasz Gajewski działającego w imieniu Energa Operator oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia z przyłączem w miejscowości Bolino, Chmielewo w gminie Wyszogród.

Zgodnie z art. 53 ust 4  ustawy z dnia 27 marca 2015roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r.,poz. 199) projekt decyzji został przesłany celem uzgodnienia do następujących organów:

- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Płocku- w zakresie urządzeń melioracji wodnych

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział Terenowy w Płocku

Jednocześnie Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród z uwagi na czas niezbędny na dokonanie powyższych uzgodnień, skomplikowany charakter sprawy oraz zapewnienie stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu informuje o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku.

W związku z tym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013., poz. 267 ze zm) wskazuje termin załatwienia sprawy do dnia 11.09.2015r

 

 

 

Otrzymują;

- strony postępowania wg. rozdzielnika poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bolino, Chmielewo;

- tablica ogłoszeń i BIP Gim Wyszogród;

- Wnioskodawca;

- a/a

 





Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego   napięcia   z przyłączem    w miejscowości Bolino, Chmielewo   w gminie   Wyszogród

 

 

Wyszogród, dnia 20.08.2015r

 

PP.6730.32.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek PPI TG Elektryk Tomasz Gajewski działającego w imieniu Energa Operator oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego  napięcia  z przyłączem   w miejscowości Bolino, Chmielewo  w gminie  Wyszogród

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.





PP.6730.32.2015                                                                            Wyszogród, dn. 03.09.2015r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.09.2015r.

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego  napięcia  z przyłączem   w miejscowości Bolino, Chmielewo  w gminie  Wyszogród

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199),  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 02.09.2015r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego  napięcia  z przyłączem   w miejscowości Bolino, Chmielewo  w gminie  Wyszogród.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-11 01:12:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-03 14:26:43
  • Liczba odsłon: 766
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674566]

przewiń do góry