Wyszogród, dn.03.07.2013 r

 

UGiM.6220.1.2.2013

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 01.07.2013 r o konieczności przeprowadzania oceny o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród.”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na uruchomieniu punktu złomu kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

- - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.556.2013.AK z dnia 21.06.2013 r. /wpłynęło dnia 27.06.2013/

 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo znak: ZNS.7170-281-89/13.MW z dnia 29.04.2013 r. /wpłynęło dnia 07.05.2013/

 

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Płocku uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 cytowanej wyżej ustawy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

 

Do czasu przedłożenia przez P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 01.07.2013 r

 

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.  

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                  

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania wg. Rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród; ;
  2. P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki
  3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród,

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 08:42:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 08:42:40
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671464]

przewiń do góry