Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.03.2021r.):

POBIERZ


Informacja z otwarcia ofert (25.02.2021r.):

POBIERZ


Ogłoszenie o zamówieniu (11.02.2021r.):

Znak sprawy: IKR.271.4.2021

Wyszogród, dnia 11 luty  2021roku

Zaproszenie do składania ofert

 • Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

Nip: 774 321 14 07

Telefon; 24 267 26 00

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)- zwolnienie przedmiotowe

 

 • Opis przedmiotu Zamówienia

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród dla działek o nr.ewid. 290/4 oraz 291/2 położonych w obrębie Wyszogród.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

 1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród dla działek o nr.ewid. 290/4 oraz 291/2 położonych w obrębie Wyszogród.

Podstawa opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (określono skrótowo; MPZP) jest następująca uchwała:

1)Uchwała nr 153/XXIV/2020 rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród.

Wykonawca powinien przygotować materiały planistyczne zgodne z przepisami prawa:

 1. Przygotować ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. Przygotować wzór wniosków odnoszących się do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które udostępnione zostaną mieszkańcom – przedstawić Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród;
 3. Przeanalizować wnioski od mieszkańców co do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. Przygotować propozycję sposobu rozpatrzenia składania wniosków i przedstawić ją Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród;
 5. Zawiadomić na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 6. Przygotować prognozę oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 7. Uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnychna cele nierolnicze i nieleśne;
 8. Przygotować do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 9. Przygotować protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 10. Przeanalizować uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przedłożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród propozycje sposobu ich rozpatrzenia;
 11. Wprowadzić zmiany do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikające z rozpatrzenia wniesionych uwag;
 12. Zaprezentować projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed Gminną Komisja Urbanistyczno-Architektoniczną oraz w czasie dyskusji publicznej zorganizowanej w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu;
 13. Przygotować i przekazać projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z listą uwag nieuwzględnionych, wniesionych wraz z listą uwag nieuwzględnionych, wniesionych do projektów MPZP wraz z propozycją sposobu ich rozpatrzenia – w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy i Miasta do uchwalenia;
 14. Uczestniczyć w komisjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród, na których opiniowane będą projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 15. Uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród, na których podejmowane będzie projekt uchwały;
 16. Opracowanie ostatecznie projektu miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego oraz przekazać je w formie i liczbie egzemplarzy określonej w umowie, celem przekazania ich do ocen zgodności z prawem przez służby Wojewody Mazowieckiemu;
 17. Opracować stanowisko merytoryczne w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wobec uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród.
 18. Wykonanie w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty ogłoszeń i pism przygotowuje Wykonawca, a następnie po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Gminy i Miasta wyrażonej w formie podpisu przekazuje zainteresowanym podmiotom;
 19. Opracowanie ekofizjograficzne poprzez dostosowanie do obecnych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002r.,Nr 155, poz. 1298),

Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

- po 4 egz. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród dla działek o nr.ewid. 290/4 oraz 291/2 położonych w obrębie Wyszogród wraz z rysunkami – stanowiących załącznik graficzny do uchwały w formie wydrukowanej i 1 egz. Elektronicznej (w formie elektronicznej/ rysunek wykonany w formacie *.dwg(*.dxf) i *.jpg,lub *.tiff),

- po 2 egz. Części graficznej – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (na formatkach A4 lub dostosowane do wymogów w/w publikacji w formacie jak w pkt. 1),

- po 4 egz. prognozy oddziaływania na środowisko- w formie wydrukowanej oraz 1 egz. Elektroniczny na płycie CD/DVD,

- po 4 egz. opracowania ekofizjograficznego w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD,

- po 2 egz. Dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej procedury sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przedłożenia Wojewodzie do oceny zgodności z przepisami prawa.

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty uchwały winny być przygotowane w edytorze XML A&BC(legislator).

W toku realizacji zadania czynności formalno-prawne będą prowadzone równolegle, z tym ze wszystkie uzgodnienia i opinie uzyskane w toku opracowań MPZP, w tym również ich uchwalenie, muszą poprzedzać wystąpienia o uzgodnienie lub wydanie opinii w toku opracowań MPZP. Opracowanie  MPZP musi być przeprowadzone zgodnie z trybami określonymi przez ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i procedur wynikających z innych przepisów mających zastosowanie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w miejscowości Wyszogród dla działek o nr.ewid. 290/4 oraz 291/2 położonych w obrębie Wyszogród zawierające komplet dokumentacji, o której mowa w rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r., Nr 164,poz.1587) należy sporządzić w oparciu o ustalenia                                        z opracowaną zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród zatwierdzonym uchwałą Nr 177/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009roku.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ścisłej współpracy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, m.in.:

- wzięcia czynnego udziału w dyskusji publicznej dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród a dotyczących przedmiotu zamówienia,

- powiazania ustaleń  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami zawartymi w gminnych dokumentach strategicznych, środowiskowych, finansowych oraz innymi mogącymi mieć wpływ na formułowanie zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- wprowadzenie po uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wniosków, opinii, uzgodnień oraz uwag, jakie zostaną złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarówno przez osoby fizyczne, prawne inne organy jak i instytucje,

- wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa przez Wojewodę.

- sformułowania ustaleń i zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do:

1.rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.analizy istniejących materiałów planistycznych, w tym studium oraz innych materiałów planistycznych będących w posiadaniu Zamawiającego,

3.pozyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich materiałów i danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. podkładów geodezyjnych i kartograficznych nie udostępnionych przez Zamawiającego,

4.uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym szczególności wynikających z:

a) ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

b)rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania (t.j.Dz.U. z 2018r.poz.1945 ze zm),

c)ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zm),

d)pozostałymi przepisami prawnymi mającymi zastosowanie w realizacji przedmiotu umowy.

 • Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród dla działek o nr.ewid. 290/4 oraz 291/2 położonych w obrębie Wyszogród wynosi 20.12.2021roku.

Uprawnienia Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy wygasają w terminie 36 miesięcy liczonym od daty ogłoszenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ewentualnego stwierdzenia niezgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z prawem już po jego ogłoszeniu w Dzienniku, termin ten liczy się od daty stwierdzenia tej niezgodności.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram:

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do zaakceptowania. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.

III. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Dostarczenie  do siedziby Zamawiającego - Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37,

 09 – 450 Wyszogród, powiat płocki, woj. Mazowieckie – wszelkich elementów( dokumentów) zamówienia wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdzonych protokołem przekazania.

IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Zamawiający  wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia),

- dokumenty rejestrowe firmy:

* wypis z CEIDG

* wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

- dokumenty potwierdzające uprawnienia w zakresie projektowania zgodnego z zakresem przedmiotu zamówienia.

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

a)  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  z dopuszczeniem możliwości przekazywania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl 

e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Rogulska tel. 24/267 26 15, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 9.00 – 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

VI. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2021 roku, do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, punkt informacji -parter).

2. Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z COVID – 19, Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przesyłając ją na adres: ugim@wyszogrod.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 przedmiotowego zapytania).

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA  OFERT

Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 25 lutego 2021 roku, do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze  lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający  jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik  nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

5) Wykonawca opisuję zamieszcza ofertę  w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe: Opracowanie Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród dla działek o nr.ewid. 290/4 oraz 291/2 położonych w obrębie Wyszogród.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kryterium:

Cena 100% 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą

2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.

6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne.

7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2) Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona  jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postepowaniu – drogą elektroniczną – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

XII.    INFORMACJE DODATKOWE

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia  dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.

4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych  Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-11 10:52:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-03 14:24:31
 • Liczba odsłon: 620
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673161]

przewiń do góry