Uchwała 229/XLIII/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 230/XLIII/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2018 rok

Uchwała 231/XLIII/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 232/XLIII/2018 w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r na rok 2018

Uchwała 233/XLIII/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiolety Wiśniewskiej  z dnia 8 stycznia 2018r. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała  234/XLIV/2018 w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn. „ Muzeum Mazowieckiego w Płocku” współprowadzonego przez Województwo Mazowieckie i Gminę i Miasto Wyszogród w składniki mienia ruchomego w tym muzealia po byłym „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej”
 
Uchwała  235/XLIV/2018 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Wiślanej stanowiącej Mienie Gminy Wyszogród

Uchwała 236/XLIV/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała 237/XLIV/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie gm. Wyszogród

Uchwała 238/XLIV/2018 w sprawie  zamiany  lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 29,56 m2 w budynku nr 13 usytuowanego na działce 7/5 w miejscowości Grodkowo (obręb PGR Grodkowo) gm. Wyszogród, na rzecz lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. 20,97 m2 w budynku nr 14 na działce nr 7/6 zlokalizowanego w miejscowości Grodkowo (obręb PGR Grodkowo) gmina Wyszogród.

Uchwała 240/XLIV/2018 w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r na rok 2018

Uchwała 241/XLV/2018 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych G i M Wyszogród

Uchwała 242/XLV/2018 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 243/XLV/2018 w sprawie wydzierżawienie części nieruchomości o nr. ewid. 905/40 o pow. 18 m2 położonej   w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat

Uchwała 244/XLV/2018 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy  ul. Płockiej 36 C stanowiący własność Mienia Gminy Wyszogród

Uchwała 245/XLV/2018 w sprawie podziału Gminy i Miasta Wyszogród na okręgi wyborcze

Uchwała 246/XLV/2018 w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości od Powiatu Płockiego

Uchwała 249/XLVI/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 250/XLVI/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 251/XLVI/2018  w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.

Uchwała 252/XVLI/2018  w sprawie podziału gminy i miasta Wyszogród na obwody głosowania.

Uchwała 254/XLVII/2018 w sprawie ustalenia na terenie Gminy i Miasta Wyszogród odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Uchwała 255/XLVII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok  

Uchwała 256/XLVII/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

Uchwała 257/XLVII/2018 w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r na rok 2018

Uchwała 258/XLVII/2018 w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród opinii dotyczącej projektu podziału powiatu płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku,

Uchwała 259/XLVII/2018 w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,

Uchwała 260/XLVIII/2018 w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Kobylniki stanowiącej Mienie Gminy Wyszogród,

Uchwała 261/XLVIII/2018 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród ceny 1 m³ wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego REMONDIS Aqua Wyszogród Sp z o.o.,

Uchwała 262/XLVIII/2018 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród,

Uchwała 263/XLVIII/2018 w sprawie  przyjęcia w drodze darowizny od Powiatu Płockiego  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 23/2, obręb geodezyjny PGR Grodkowo,

Uchwała 264/XLVIII/2018 w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu,

Uchwała 265/XLVIII/2018 o zmianie Uchwały 22/VI/2015 i NR 54/IX/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,

Uchwała 266/XLVIII/2018 w sprawie udzielenia  bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Wyszogrodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej,

Uchwała 268/XLIX/2018 w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu

Uchwała 269/XLIX/2018 w sprawie zaliczenia drogi w Kobylnikach do Kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała 270/XLIX/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2023    załącznik

Uchwała 271/XLIX/2018 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018- 2023” załącznik

Uchwała 272/XLIX/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Uchwała 276/L/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 279/LI/2018 w sprawie  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2019

Uchwała 280/LI/2018 w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2019 r.

Uchwała 281/LI/2018 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2019

Uchwała 282/LI/2018  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 283/LI/2018 w sprawie   określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała 284/LI/2018  w sprawie  „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Wyszogród na lata 2018 – 2020”

Uchwała 285/LI/2018  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2023   załącznik

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2018 roku


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-10 09:24:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 09:04:11
  • Liczba odsłon: 1336
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674917]

przewiń do góry