Wyszogród, 30.10.2014 r.

RGiM.I.0002.9.2014

 

 

Sz. Pan/Pani  

                                        ......................................................................................

 

                                                                           ......................................................................................

 

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień 

 

7 listopada 2014 r. (tj. piątek) o godz. 10:00

w  Auli Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad posiedzenia:  

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Inauguracja XLIII ostatniej, uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród -  

Chór Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

5.     Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.

6.     Podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród w latach 2010 – 2014.

8.     Prezentacja podsumowująca kadencję Samorządu Gminy i Miasta Wyszogród w latach 2010 – 2014 – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2015 roku

- określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2015 rok

- określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.  Zamieście

 i drogi Nr 50 w m. Wyszogród

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w Wyszogrodzie między ulicami Warszawską i Zamieście

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród gm. Wyszogród

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki o nr ewid. 936/6 o pow. 124 m kw. położonej w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki o nr ewid. 1166/3 o pow. ok. 900 m2 położonej w Wyszogrodzie przy ul. Szkolnej

- wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Wyszogród tablicy pamiątkowej (uchwała intencyjna)

10. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w I półroczu 2014 r.

11.Wręczenie odznaczeń dla „Zasłużonych dla Gminy i Miasta Wyszogród”.

12.Wręczenie podziękowań.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Sprawy różne.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

17. Zakończenie obrad.
                                                                                        

 

 

                                                                                           Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

 

 

Wyszogród, 09.09.2014 r.

RGiM.I.0002.7.2014

 

Sz. Pan/Pani  

                                        ......................................................................................

 

                                                                                           .........................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XLI Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  17 września 2014 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad posiedzenia:  

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.

5.      Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie:

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

- przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wyszogród,

 - zmian w budżecie,

    - zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

8.       Sprawy różne.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

       Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 

Maryś Mieszkowski

 

 

  

 

 

Wyszogród, 10.07.2014 r.

RGiM.I.0002.6.2014

 

Sz. Pan/Pani  

                                        ......................................................................................

 

                                                                                           .........................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XL Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  18 lipca 2014 r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad posiedzenia:  

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.

5.      Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie:

 

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat  w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr  934/3 o pow. 20 m kw. położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat  w trybie bezprzetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr  1167 o pow. 2300 m², położonej w Wyszogrodzie przy ul. Wiślanej,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

- wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu  ozn. ewid. nr 233/8 o pow. 2473 m²,  położonej w Wyszogrodzie przy ul. Mickiewicza,

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego,

- zmian w budżecie,

 - zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

8.       Sprawy różne.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

       Z poważaniem

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                       Maryś Mieszkowski

 

 

 

 


 

 

Wyszogród, 30.05.2014 r.

RGiM.I.0002.5.2014

 

Sz. Pan/Pani  

                                             ...........................................................................................

 

                                                                        .........................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  16 czerwca 2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8:00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad posiedzenia:  

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.

5.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2013 rok

 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie:

 

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013,

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drwały i Rakowo,

- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,

      - zmian w budżecie,

      - zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

9.      Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

       12. Zakończenie obrad.

       Z poważaniem

 

           Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                            Maryś Mieszkowski

 

 


Wyszogród, dn. 10.04.2014 r.

RGiM.I.0002.4.2014

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  11 kwietnia 2014 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały nr 279/XXXVII/2014  Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Wyszogród do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

- powszechnego i  bezpłatnego udostępnienia boiska sportowego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wyszogrodzie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 - zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Wyszogród;

- dopłaty do ceny 1 m 3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

- bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                    Z poważaniem

 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

          Maryś Mieszkowski

 

Wyszogród, dn. 12.03.2014 r.

RGiM.I.0002.3.2014

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  20 marca 2013 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia Strategii gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

- wyodrębnienie funduszu sołeckiego

- zmian w budżecie

- WPF.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                    Z poważaniem

 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

          Maryś Mieszkowski
Wyszogród, dn. 28.02.2014 r.

RGiM.I.0002.1.2014

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  7 lutego 2013 r. (tj. piątek) o godz. 11.00 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wprowadzenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

- ustanowienie stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- zmian w budżecie

- WPF.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                    Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

                                                          


Wyszogród, dn. 30.01.2014 r.

 

 

 Sz. Pan/Pani  

                                            

...............................................................................................

 

 

...............................................................................................

 

 

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2010 – 2014 na dzień  31 stycznia 2013 r. (tj. piątek) o godz. 11.30 w  Sali posiedzeń w Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie

- WPF.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                   Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                           Maryś Mieszkowski

                                                          

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-30 15:43:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-31 10:04:47
  • Liczba odsłon: 981
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673087]

przewiń do góry