PP.6730.48.2017                                                                           Wyszogród, dnia 18.12.2017r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1073). 

 

zawiadamia się

iż w dniu 15.12.2017r zostało wszczęte postępowanie na wniosek P4 Spz.o.o, ul. Tasmowa7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej – obiekt infrastruktury na działce o nr.ewid. 103 w m. Kobylniki

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

   Wyszogród, dnia 01.02.2018 r.

 

PP.6730.48.2017

 

obwieszczenie

o zebranym materiale dowodowym

 

 

Działając zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa ul. Taśmowa 7, w imieniu której działa pełnomocnik Patrycja Balcarek zam. Dąbrowa Górnicza ul. Topolowa 26/26 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PL05501B na części działki Nr ewid.   103 położonej w miejscowości   Kobylniki w gminie Wyszogród   niniejszym informuje, że:

·          został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

·          został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym obwieszczeniu.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy a także wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród   (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30 -15 30 ) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-          wg rozdzielnika

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska

tel. 24 267-26-15

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-19 23:29:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 20:05:01
  • Liczba odsłon: 707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680790]

przewiń do góry