Wyszogród, dn.15.03.2013

 

UGiM.6220.6.52.2012.2013

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 oraz art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2013 r. (wpływ dnia 11.03.2013 r.) Fundacji „Czysta Energia” z siedzibą w Warszawie ,

 

postanawiam

 

dopuścić Fundację „Czysta Energia” z siedzibą w Warszawie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 11.03.2013 r. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji Henryka Żebrowskiego powołując się na cele statutowe Fundacja „Czysta Energia” wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

            Do złożonego wniosku Fundacja złożyła kopię Statutu Fundacji oraz kopię z wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego.

           

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

            Z kolei w myśl definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy przez organizację ekologiczną rozumie się organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

            Po przeanalizowaniu celów statutowych Fundacji „Czysta Energia” organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż jest ona organizacją ekologiczną w rozumieniu przepisów ustawy albowiem wśród celów organizacji jest m.in. wspieranie i realizowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego (ochrony środowiska) oraz zrównoważonego rozwoju źródeł energii.

            Tym samym uznać należy, iż organizacja ekologiczna prawidłowo reprezentowana zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Statucie skutecznie zgłosiła swój udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w którym wymagany jest udział społeczeństwa.

 

Pouczenie

 

            Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Fundacja „Czysta Energia”, ul. Piękna 15/28, 00-549 Warszawa

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aleksandra Wachaczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 00:05:55
  • Liczba odsłon: 740
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668899]

przewiń do góry