Uchwała nr 162 /XXI/2009

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 29.09.2009 r.


w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej rolników .


Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./Rada Gminy I Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

§ 1.


  Rada Gminy i Miasta Wyszogród po zapoznaniu się z sytuacją w rolnictwie wyraża głębokie zaniepokojenie spadkiem opłacalności produkcji rolnej. Oczekuje od Rządu Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia pilnych prac w celu poprawienia sytuacji finansowej rolników i wprowadzenie działań zmierzających do podniesienia opłacalności produkcji rolnej poprzez zastosowanie następujących mechanizmów:

 • ograniczenie importu zbóż oraz owoców i ich koncentratów, zwłaszcza z krajów spoza Unii Europejskiej,

 • wprowadzenie mechanizmów kontroli i przeciwdziałania ustalaniu bezpodstawnie wysokich cen środków produkcji roślinnej, tj. środków ochrony roślin i nawozów sztucznych,

 • przyspieszenie tempa dochodzenia polskiego rolnictwa do poziomu dopłat bezpośrednich innych krajów UE, co poprawi jego konkurencyjność i dochodowość,

 • obniżenie minimalnej ilości zboża wymaganej przy skupie interwencyjnym,

 • stworzenie programu sprzyjającego produkcji biopaliw z rzepaku, wykorzystując zagospodarowanie areału po burakach cukrowych.


§ 2.


Aktualne przepisy prawne nie sprzyjają niezbędnej konkurencyjności na rynku europejskim.


§ 3.

Uchwałę przekazuje się:

  1. Parlamentarzystom RP

  2. Ministrowi Rolnictwa Rozwoju Wsi

  3. Ministrowi Finansów

  4. Krajowej Radzie Izb Rolniczych

  5. Mazowieckiej Izbie Rolniczej

  6. Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Płocku

  7. Zarządowi Powiatu Płockiego

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową rolników w roku bieżącym, nie notowany dotychczas spadek opłacalności produkcji rolnej spowodowany gwałtownym obniżeniem cen produkcji rolnej i jej opłacalności z powodu obniżenia cen produktów rolnych zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej przy jednocześnie niezrozumiałych wzrostach cen środków produkcji, Rada Gminy i Miasta uważa, że taki stan rzeczy nie może być tolerowany, ponieważ spowoduje to nieodwracalne skutki w gospodarstwach rolniczych.

W sytuacji, gdy nie można zaproponować rolnikom innych źródeł utrzymania,

konieczna jest pomoc i wspieranie rolników poprzez tworzenie prawa powodującego równe traktowanie rolników na rynku europejskim.

Dlatego zwracamy się o podjęcie działań mających na celu uproszczenie procedur, pomoc państwa zmierzającą do ujednolicenia produkcji rolniczej w takim samych zakresie jak w krajach starych członów Unii Europejskiej.


Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-13 12:47:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 13:03:53
 • Liczba odsłon: 606
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673145]

przewiń do góry