Protokół nr IX/2007

z obrad IX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 listopada 2007 roku.

_________________________________________

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • stawek dziennych opłaty targowej,
  • opłaty od posiadania psów,
  • określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień dot. tego podatku,
  • podatku leśnego,
  • ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęć w Grodkowie, Wyszogrodzie i Kobylnikach,
  • ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
  • zmian w budżecie GiM,
  • opinii na utworzenie wielko powierzchniowego obiektu handlowego,

 7. Sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 10. Zakończenie obrad.

Punkt
O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM – Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady IX Sesji Rady Gminy i Miasta witając Pana Starostę Michała Boszko, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, ze w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 11 radnych. W obradach nie uczestniczą radni: Zbigniew Budek, Wojciech Baryt, Janusz Kuliński, Andrzej Woźniak.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

-2-

Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi co do przedstawionego porządku obrad IX Sesji Rady GiM.

Pan Burmistrz prosi o wprowadzenie do porządku obrad 2 spraw: Informację na temat możliwości tworzenia dla dzieci rodzin zastępczych oraz omówienia oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników urzędu na podstawie informacji przekazanej przez Urząd Skarbowy w Płocku.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad IX Sesji Rady GiM z proponowanymi punktami przez Pana Burmistrza GiM.

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali następujące osoby:

 1. radny Maryś Mieszkowski,
 2. radny Wojciech Janczak,
 3. radny Sławomir Ząbek.

Punkt 4.

Pan Burmistrz GiM – H. Klusiewicz przedstawia informację na temat pracy między Sesjami.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny M. Głowacki pyta co się dzieje z Programem Odnowy wsi Rębowo.

Radny Z. Madany uważa, że Pan Burmistrz mało mówi o rolnictwie. Stwierdza, że aby pozyskać jakieś pieniądze rolnik musi mieć własne, a obecna trudna sytuacja w rolnictwie nie pozwala rolnikom na inwestowanie.

Pan W. Kowalski – sołtys wsi Rakowo pyta o program budowy kanalizacji na wsiach, czy jest w planach budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Pan Kowalski stwierdza, że rolnicy bezpośrednio nie mogą ubiegać się o dofinansowanie na ich budowę tylko gmina.

Pan Burmistrz uważa, ze o rolnictwie mówi się dużo i robi. Na Sesji budżetowej będzie o tym mowa.

Odnośnie odnowy wsi Rębowo Pan Burmistrz poinformował, że kłopoty z tym programem spowodowane były nie uregulowanymi sprawami własności. Właścicielem gruntów objętych tym programem była jeszcze gromadzka rada. Aktualnie sprawy te są uregulowane i właścicielem gruntów jest gmina.

-3-

W sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków Pan Burmistrz poinformował, że aktualnie nie ma takiego programu a jeśli taki program zostanie ogłoszony to nasza gmina również się w niego włączy.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę na nie rozwiązany problem z dachami pokrytymi eternitem. Jest firma w kutnowskim, która zajmuje się tym problemem, jednak to kosztuje.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Z. Laskowski prosi o przybliżenie planów związanych z funkcjonowaniem gminnego wysypiska śmieci. Pyta czy boksy przeładunkowe będą służyły segregacji odpadów. Pan Laskowski uważa, że trzeba się do tego przygotować, że za wywóz nieczystości będziemy płacić więcej.

Poza tym Radny Z. Laskowski pyta jakie korzyści będą z planowanego utworzenia parku narwiańsko – nadwiślańskiego. Pan Laskowski uważa, ze ekologia wpływa hamująco na rozwój stref gospodarczych a planowany park obejmowałby obszary o intensywnej uprawie owoców i warzyw.

Radny Jan Boszko pyta jakie są dalsze losy działki przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Klasztornej przy moście. Kiedy w Wyszogrodzie powstanie szalet miejski. W związku z niską sprzedażą mieszkań komunalnych Pan J. Boszko uważa, że może należąłoby obniżyć wskaźnik bonifikaty do 1 %.

Radny Z. Madany pyta czy dojdzie do skutku wykonanie obwodnicy przez Rębowo. Czy coś w tym kierunku jest robione.

Radny W. Łopatowski pyta o stypendia ze środków unijnych wypłacane przez Starostwo dla uczniów szkół ponad gimnzjalnych oraz jaki jest los dróg powiatowych w naszej gminie.

Radny Z. Laskowski pyta jaki jest los budynku Urzędu Gminy po odzyskaniu go przez byłych właścicieli.

Pan Przewodniczący Rady GiM pyta o wymianę linii energetycznych na terenie wsi Drwały.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Michał Boszko – Starosta Płocki. Poinformował, że stypendia są wypłacane i uważa, ze opóźnień w tym temacie nie będzie. Dyrektorzy Szkół w tym temacie są informowani.

Odnośnie modernizacji dróg powiatowych Pan Starosta poinformował, że opracowano program pod względem ich znaczenia i ustalane jest jakie będą możliwości. Drogi mniej ważne będą modernizowane wspólnie z gminami.

-4-

Na drogi o ważniejszej kategorii daje pieniądze Marszałek Województwa. Jest zasadą, że jeśli gmina włączy się w modernizację drogi powiatowej to Starostwo daje 50 % tej inwestycji.

Pan Starosta informuje, że droga Kępa Polska – Wyszogród zrobiona będzie do granicy z gminą Wyszogród.

Za wspólne pieniądze z Gminą Mała Wieś wykonano drogę z Małej Wsi do Gałek – 600 tys zł. dołożyła Gmina Mała Wieś.

Odnośnie drogi Bolino – Gawarzec Pan Starosta poinformował, że w tej kadencji ta droga będzie zrobiona.

Droga Rębowo – trakt orszymowski Pan Starosta poinformował, że Wójt Małej Wsi do granic Wyszogrodu dołoży do modernizacji tej drogi i również w tej kadencji będzie zrobiona. Pan Starosta stwierdza, ze tam gdzie Starostwo ma partnerów to drogi są robione tak jak to było w Bolinie.

W sprawie gminnego wysypiska odpadów Pan Starosta poinformował, że z końcem 2007 roku ma być ono zamknięte. Będzie ono przygotowywane do rekultywacji. Wszystkie małe wysypiska muszą być zlikwidowane.

Pan Starosta poinformował, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na likwidację dachów z eternitu będą pieniądze.

W sprawie utworzenia parku nadwiślańsko – narwiańskiego Pan Starosta uważa, ze jest to dobra rzecz ale inwestować na tych terenach będzie bardzo trudno. W piątek miedzy innymi na ten temat będzie konferencja w Wyszogrodzie i na pewno na te sprawy będzie zwrócona uwaga.

Radny Z. Madany prosi Pana Starostę o interwencję w sprawie drogi – traktu orszymowskiego, ponieważ po ostatnich deszczach ta droga jest nieprzejezdna. Potrzebne jest kilka przyczep dobrego żwiru, żeby załatać wyboje.

Pan Starosta zapewnił, że przekaże ten problem. Poinformował również, że wystąpiono o budowę chodników w Kobylnikach i przez Rębowo.

Punkt 6.

Podjęcie uchwał:

Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Pan Przewodniczący prosi Przewodniczącego Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich o przedstawienie opinii członków Komisji wyrażonym na wspólnym posiedzeniu na temat stawek podatkowych.

Radny J. Janczak informuje, że na wspólnym posiedzeniu omówiono propozycje stawek podatku od nieruchomości i radni pozytywnie je zaopiniowali.

-5-

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” /radni Z. Laskowski, Jan Boszko, Z. Madany/ przyjęli Uchwałę Nr 64/IX/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dot. tego podatku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2008 roku.

Pan Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich przekazał pozytywną opinię członków Komisji wyrażoną na wspólnym posiedzeniu w dniu 22.XI. br. odnośnie proponowanej stawki podatku rolnego.

Radny Z. Madany prosi, żeby sołtysi zabrali głos w sprawie tego podatku.

Sołtys wsi Grodkowo – M. Caban informuje, że sołtysi wcześniej nic nie wiedzieli na temat proponowanych stawek. Żaden radny nie spotkał się z mieszkańcami, żeby takie informacje przekazać i zasięgnąć opinii na ten temat.

Radny Z. Madany informuje, że zrobił takie zebranie i o propozycjach stawek podatkowych poinformował.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw” / radny Z. Madany/, 2 głosy „wstrzymujące” /radni Z. Laskowski, Jan Boszko/ przyjęli Uchwałę nr 65/IX/2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2008 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM poinformowała, że uchwały w sprawie opłaty targowej oraz od posiadania psów nie muszą być podejmowane ponieważ stawki te zostają nie zmienione. Obwiązują takie jak w roku 2007.

Pani Skarbnik GiM poinformowała, że otrzymała pismo informujące, że kurs euro został zmniejszony i stawki urzędowe podatku od środków transportowych nie zostały podniesione.

Pan Przewodniczący proponuje, żeby stawki podatku od środków transportowych pozostawić takie jak w roku bieżącym.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok.

-6-

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 66/IX/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 67/IX/2007 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęć w miejscowościach: Wyszogród, Grodkowo, Kobylniki.

Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich informuje, że na wspólnym posiedzeniu Komisji przyjęto wniosek odnośnie ujednolicenia ceny wody z ujęć pobieranych na terenie GiM Wyszogród.

Radny M. Głowacki informuje, że był przeciwny ujednoliceniu ceny wody pobieranej ze wszystkich naszych stacji wodociągowych. Uważa, że można to zrobić, kiedy będzie połączenie wszystkich stacji i proponuje podjęcie takiej uchwały odłożyć do momentu połączenia stacji wodociągowych.

Radny W. Łopatowski informuje, że na wspólnym posiedzeniu Komisji zdecydowano, żeby cena wody była jednakowa ze wszystkich stacji.

Radny J. Janczak informuje, że cena wody pobieranej ze stacji w Grodkowie była najniższa bo tam najwięcej wody zostało pobrane na budowę drogi.

Radny Z. Laskowski proponuje głosowanie uchwały i informuje, że Pan M. Głowacki wyraził swoją opinię na ten temat na posiedzeniu Komisji i teraz też to zrobił.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” przyjęli Uchwałę nr 68/IX/2007 w sprawie ustalenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęć w miejscowościach: Wyszogród, Grodkowo, Kobylniki.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-7-

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia taryf za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące” / radni Z. Madany, M. Głowacki/ przyjęli Uchwałę nr 69/IX/2007 w sprawie ustalenia taryf za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 70/IX/2007 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2007 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie.

Pan Przewodniczący udziela głosu Panu A. Góreckiemu – Prezesowi RSHP w Wyszogrodzie.

Pan A. Górecki stwierdził, że w maju tego roku Sejm ustawą scedował na Rady takie obowiązki jak mówi przedstawiona uchwała.

Pan A. Górecki pyta czy była wykonana analiza skutków powstania takiej placówki, ile miejsc pracy zostanie zlikwidowane przez taki sklep. Pan A. Górecki informuje, że w Małej Wsi przez taki sklep straciło prace 30 osób. Pan A. Górecki uważa, że na terenie miasta jest kilkanaście sklepów i nie wytrzyma takiej konkurencji i trzeba będzie wziąć na siebie skutki powstania takiego sklepu.

Pan A. Górecki uważa, że korzyści nie będą takie duże - tylko podatek bo wpływ na miejsca pracy będzie niewielki. Uważa, że firma dokonała analizy tego rynku i znacząco odbierze klientów miejscowym handlowcom.

Poza tym Pan Górecki pyta jak będzie rozwiązany problem komunikacyjny i jakie korzyści będzie z tego miała gmina, czy firma zbuduje drogę, ulice, czy zrobi coś dla miasta.

Pani B. Dominikiewicz informuje, ze wydanie decyzji w tej sprawie jest formalnością. Brak jest podstaw do odmówienia. Pani Dominikiewicz poinformowała, że na sklep powyżej 400 m 2 musi być sporządzona analiza.

Inwestor zanim kupił teren wystąpił do gminy o wydanie decyzji celu publicznego. Nie było podstaw, żeby takiej decyzji nie wydać. Pani B.

-8-

Dominikiewicz poinformowała, że wszystkie obiekty powyżej 400 m2 muszą mieć zezwolenia. Dotyczy to zarówno lokali w przygotowaniu jak i już istniejące.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że inwestor uzyskał pozwolenie na wjazd, będą nowe miejsca pracy, przebudują w tym terenie kanalizację i wodociąg. Nastąpi przebudowa wjazdu do przystanku i ulicy Mickiewicza.

Radny J. Boszko pyta ile pracowników zatrudnia RSHP.

Pan A. Górecki informuje, że jest to 25 pracowników.

Pan Z. Laskowski informuje, że jak radni głosowali na temat tego obiektu to nie wiedzieli czy będzie to sklep Biedronki czy Lewiatanu. Pan Laskowski uważa, że szkoda, że wcześniej nie było dyskusji z naszymi przedsiębiorcami na ten temat.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że nawet niektórzy nasi handlowcy uważają, że ceny w sklepach w Wyszogrodzie są wysokie i konkurencja jest wskazana.

Pan Przewodniczący stwierdza, że mieszkańcy się przemieszczają i jeżdżą po zakupy do innych miejscowości nie zaopatrują się tylko w naszych sklepach.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” /radni Z. Laskowski, Jan Boszko/, 1 głos „wstrzymujący” przyjeli Uchwałę Nr 71/IX/2007 w sprawie lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący o godz. 12 – tej ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Po przerwie Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Natalia Kalinowska Witek przedstawiła informację nt. tworzenia rodzin zastępczych. W przedstawionej informacji Pani Dyrektor szczegółowo omówiła takie sprawy jak co to jest rodzina zastępcza, kto może stworzyć rodzinę zastępczą i na jaką pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze zarówno ze strony państwa jak i starostwa. Pani Dyrektor poprosiła o rozpropagowanie tego tematu wśród mieszkańców naszej gminy i przekazała pisemną informację w tej sprawie.

W/w informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po wysłuchaniu obszernej informacji na temat rodzin zastępczych Pan Przewodniczący o godz. 1415 ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.

-9-

Wznowiono obrady.

Pan Sekretarz przedstawił analizę oświadczeń majątkowych przekazaną przez Urząd Skarbowy w Płocku dot. oświadczeń złożonych przez radnych i pracowników Urzędu.

Pan Sekretarz poinformował, że znaczących uchybień w złożonych oświadczeniach Urząd Skarbowy nie stwierdził. W przyszłości jednak należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie wszystkich punktów i rubryk. Szczególnie należy wpisywać w pozycjach „nie dotyczy” a nie wpisywać kreski bądź zostawiać puste miejsca.

Punkt 7.

W tym punkcie porządku obrad nie zgłoszono żadnych spraw.

Punkt 8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Mariusz Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM..

W sprawie wysypiska odpadów Pan M. Bieniek poinformował, że nasze wysypisko zostanie zamknięte. Na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć jakie będą koszty za wywóz nieczystości, ponieważ wszystko będzie miało wpływ na cenę. Aktualnie nie można powiedzieć żadnych konkretów na ten temat.

Pan M. Bieniek poinformował, że w najbliższy piątek odbędzie się konferencja nt. utworzenia parku krajobrazowego. Będzie to w zasadzie opakowanie tego co już funkcjonuje. Są to rzeczy już przyjęte, zarządzenia, ustawy to regulują. Stworzony zostanie produkt dla tych co będą chcieć osiągać dochód z turystyki, agroturystyki. Stworzony park będzie się zamykał w konkretnym obszarze.

Odnośnie zapytania w sprawie własności budynku Urzędu GiM Pan M. Bieniek poinformował, że odpowiedź będzie udzielona na piśmie.

Pan M. Bieniek odnośnie działań skierowanych do rolnictwa poinformował, że chciałby zorganizować spotkanie dla rolników. Pan M. Bieniek stwierdził, że nie wszyscy rolnicy będą z rolnictwa żyć dobrze. Rolnicy muszą szukać rozwiązań dodatkowych, wprowadzać nowe trendy np. produkcja ekologiczna, rośliny energetyczne. Rozwój obszarów wiejskich musi iść w kierunku przedsiębiorczości gospodarstw. Rolnicy muszą zmienić orientację myślenia.

W dniach 6-7 XII br. zorganizowany zostanie wyjazd szkoleniowy do gospodarstw do Grzybowa k/Słubic, można na nie się zapisać pod nr. telefonu – 264 84 30.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan M. Bieniek stwierdził, że Wyszogród ma wiele atutów ale nikt o tym nie wie.

 

-10-

Punkt 9.

Protokół z obrad poprzednie Sesji przyjęto jednogłośnie bez uwag.

Punkt 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 15-tej Pan Przewodniczący zamyka obrady IX Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

Protokołowała                                            Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                                   Wyszogrod

                                                                   Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 08:51:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 08:51:07
 • Liczba odsłon: 550
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672033]

przewiń do góry