Uchwała Nr   180/XXIV/2009

rady   Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia   29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części miejscowości    Drwały, Rakowo, Starzyno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2004r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z   2005r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006r., Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2007r.),     art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 109 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)    oraz Uchwały Nr 27/IV/07 Rady Gminy i Miasta   w Wyszogrodzie    z dnia 28 lutego 2007r.

Rada Gminy i Miasta   w Wyszogrodzie uchwala, co następuje

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1.1 . Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno zwany dalej „planem”, obejmujący część administracyjnego obszaru wsi   Drwały, Rakowo, Starzyno.

2 . Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym

     w skali 1:2000 stanowiącym   załącznik   do niniejszej uchwały.

  3 . Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały – Zał. Nr 1,

  2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 2

  3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 3,

4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik Nr 4        

§ 2.1 . Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub

różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania   ładu przestrzennego,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów,

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

7) zasady   modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

9) sposoby tymczasowego   zagospodarowania i użytkowania terenów,

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

12) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych,

  2. Plan nie określa:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu   w tym    zakazu zabudowy,

2) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości,

3.       Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

  1)   granice obszaru objętego ustaleniami planu,

  2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania,

  3) linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenu,

5) granice terenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

-          granice strefy ochrony krajobrazu kulturowego,

-          granice OSO Dolina Środkowej Wisły

6)       klasy techniczne dróg i ulic.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą,

2)       przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3)       liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy terenu,

4)       liniach podziału na działki budowlane (proponowane linie wewnętrznych podziałów)- rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznej rysunku, tj. z dokładnością do 2 m.

5)       przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)       obowiązujących   lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania   budynków w ich   powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych),

7)       powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m 2 stosownie do przepisów szczególnych,

8)       funkcja usługowa w zakresie usług konsumpcyjnych (bytowych) - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do usług nieuciążliwych związanych z zaspakajaniem powszechnych i codziennych potrzeb ludzkich w zakresie   konsumpcji indywidualnej i zbiorowej takich jak:

a) handel detaliczny, gastronomia,

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzętów i urządzeń konsumentów,

c) wyrób przedmiotów na indywidualne zamówienie,

d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku,

e) usługi bankowe, doradztwa gospodarczego,

f) niepubliczne komercyjne usługi oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury,

g) inne niż w/w usługi osobiste,

9)       uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp.,

10)       bezpośrednim sąsiedztwie – należy przez to rozumieć zabudowę (obiekty kubaturowe) na działce zabudowanej oraz   działkę bezpośrednio graniczącą z działką zabudowaną lub   przeznaczoną pod zabudowę w   niniejszym planie,

11) maksymalnej wysokości zabudowy    - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu   terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy),

12) intensywności zabudowy - udział powierzchni ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w powierzchni działki.

 

§ 4.1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych   oznaczone symbolem RM

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem     MN,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rolniczej   oznaczone symbolem   RM/ MN,

4) tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze rekreacji indywidualnej (letniskowej)   -    ML,

5) tereny zabudowy usługowej w zakresie usług celu publicznego oznaczone symbolem UP ,

6) tereny sportu,   rekreacji i turystyki   oznaczone symbolem US ,

7)   tereny rolne   -    R ,

8)   tereny lasów i zalesień oznaczone symbolem ZL, ZL 1 ,  

10)   tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem Z,

11)     tereny wód powierzchniowych WS ,

12)     tereny obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oznaczone symbolem WP

12) tereny dróg publicznych w kategoriach:
       a) ulicy zbiorczej-
KDZ

       b) ulicy lokalnej-  
KDL,
       c) ulicy dojazdowej -
KDD

13) tereny infrastruktury technicznej:

a)       stacje transformatorowe- E

b)       obiekty i urządzenia gospodarki ściekowej - K

Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            1 . Obowiązuje:

1)       dostosowanie architektury obiektów do tradycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walorów estetycznych i krajobrazowych,

2)       kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości obiektów do 2 kondygnacji na terenach   zabudowy mieszkaniowej,

3)       dla terenów przyległych do obiektów zabytkowych i terenów o wyjątkowych walorach krajobrazowych należy przyjąć zasady zagospodarowania zapewniającego właściwą ich ekspozycję,

4)       realizacja ogrodzeń przy drogach publicznych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w planie lub poza nimi w granicach działki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony ulic publicznych - obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych,

5)       zachowanie ustalonej planem intensywności zabudowy przez realizację stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej,

6)       zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem i zawieszonych na obiektach, urządzeń reklamowych na terenach MN, RM, RM/MN, ML, ograniczenie powierzchni reklamowych do wielkości 6m 2

7)         kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulic   KDZ, KDL,

8)       utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym

     2 . Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy

          określone w Rozdziale III.

 

  § 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu   kulturowego .

     1 . Tereny we wsi Drwały, Rakowo, Starzyno objęte planem położone są w całości w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

     2. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego,   turystyce,   związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym, budowy garaży lub parkingów samochodowych dla samochodów osobowych oraz realizacji inwestycji   celu publicznego .

b) inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w obszarze zwartej zabudowy wsi,

2) realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,

3) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii m.in.: gaz, energia elektryczna, olej opałowy, wzbogacony węgiel o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,

4)   ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, oczek wodnych, cieków i związanych z nimi terenów podmokłych dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu,

5) zagospodarowanie co najmniej 60% dla terenów oznaczonych symbolem MN, US, RM/MN, 75% dla ML, powierzchni każdej działki budowlanej zielenią urządzoną w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi, z dominacją drzew liściastych oraz gatunków odpornych na zanieczyszczenia,

6) zachowanie cieków, rowów melioracyjnych i oczek wodnych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeń o szerokości 3m od górnej krawędzi skarpy rowów i zbiorników wodnych, zakaz zasypywania oraz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,

7) ochronę i kształtowanie środowiska na terenach objętych prawną formą ochrony przyrody jako Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, na podstawie   przepisów   odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi; obowiązuje m.in.,

-          zakaz lokalizowania nowych   obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegowej rzeki Wisły,

-          prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów leśnych i łąkowych,

-          ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień , zakrzewień, kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,

-          zachowanie śródpolnych podmokłości,

-          utrzymanie trwałych użytków zielonych,   przeciwdziałanie zarastaniu łąk,

-          zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt – zakaz budowy ciągłych cokołów, ogrodzenia ażurowe.

8)   na terenach położonych   w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego   ze   strony rzeki Wisły   dopuszcza się zabudowę z wyniesieniem poziomu parteru ponad rzędną   68,59m n.p.m. (Drwały) i 67,25m n.p.m (Rakowo); posadowienie poziomu parteru poniżej rzędnej wody stuletniej na ryzyko własne inwestora (odpowiedzialność   za ewentualne szkody powstałe w wyniku zalania wodami katastrofalnymi ponosi inwestor),

9)   na terenach położonych w strefie krawędziowej skarpy, w granicach   występowania złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych   obowiązuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy w strefie od podstawy do górnej krawędzi skarpy, natomiast w granicach zasięgu procesów osuwiskowych należy przed realizacją inwestycji ustalić geotechniczne warunki posadowienia   obiektów budowlanych,

10) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów   ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,

11) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania krajobrazu   kulturowego

1)        zabezpieczenie właściwego wglądu na zabytki i ich otoczenie przez określenie nieprzekraczalnych gabarytów zabudowy,

2)        ochronę krajobrazu kulturowego wsi Drwały   historycznego układu ruralistycznego wzdłuż drogi powiatowej - zachowane walory środowiska naturalnego połączone harmonijnie z nieruchomymi dobrami kultury, w której obowiązuje:

a)         zachowanie historycznego układu ruralistycznego wzdłuż drogi powiatowej KDZ – ochrona rozplanowania zagród,   budynków o wartościach zabytkowych (dom nr 14, 15, 16, 25), utrzymanie i kształtowanie zieleni rozmieszczonej w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych ,

b)       realizacja zabudowy o funkcji nieantagonistycznej, nieniszczącej w stosunku do występującej oraz   w formie drobnoskalowej - wysokość obiektów do 7m , intensywność zabudowy do 0,1,   w nawiązaniu do skali i charakteru zabudowy historycznej: dachy dwuspadowe, główne kalenice budynków mieszkalnych równoległe do drogi powiatowej,

3)        ochronę reliktów osadnictwa holenderskiego w miejscowości Rakowo na następujących zasadach:

a)       zachowanie rozplanowania zagród i budynków o wartościach historycznych (zagrody nr 5, 6, 9, 12),

b)      realizacja zabudowy o funkcji nieantagonistycznej, nieniszczącej w stosunku do występującej oraz   w formie drobnoskalowej - wysokość obiektów do 7m , intensywność zabudowy do 0,1,   w nawiązaniu do skali i charakteru zabudowy historycznej: dachy dwuspadowe, główne kalenice budynków mieszkalnych równoległe do frontu działki,

4)   w strefie ochrony krajobrazu kulturowego należy dążyć do:

-          utrzymanie historycznego przebiegu   drogi, obsadzanie charakterystycznymi gatunkami drzew,

-          ochrony krajobrazu naturalnego związanego z historycznym założeniem (ukształtowanie terenu, sztuczne nasadzenia, rowy melioracyjne, cmentarze),

-          ochrony form i sposobów użytkowania terenów (zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania) takich jak: układ dróg, cieków wodnych, zadrzewień śródpolnych, dawnych zasad zabudowy, rozplanowania zagród, elementów małej architektury,

-          współczesna zabudowa winna być poddana szczególnym rygorom w zakresie sposobu lokalizacji, kształtowania bryły i elewacji, (dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali, bryły obiektów i usytuowania względem drogi),

    4) działania inwestycyjne w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony krajobrazu kulturowego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

     1 . Obiekty zabytkowe znajdujące się odpowiednio: w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej stanowią:

1) historyczny układ ruralistyczny wsi Drwały,

2) stanowiska archeologiczne, które podlegają ścisłej ochronie na mocy przepisu art.6 ust.1 pkt.   3a i 3b ustawy z dnia 23.07.2003r   o zabytkach i opiece nad zabytkami ,

3)   na obszarze objętym planem nie znajdują się dobra kultury współczesnej.

2. W stosunku do wymienionych w ust. 1 dóbr kultury obowiązują następujące ustalenia:

1) zachowanie strefy ochrony krajobrazu kulturowego zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje:

a) podporządkowanie i zharmonizowanie (kształtowanie bryły i elewacji) nowej zabudowy w stosunku do istniejących historycznych form,

2) utrzymanie historycznego rozplanowania zagród, wprowadzanie nowej zabudowy w   sposób utrwalający   historyczne założenia i zapewniający ochronę walorów widokowych ,

3) podziały terenu w nawiązaniu do    historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych,

4) wszelka działalność związana z otoczeniem obiektów w strefie, w tym także zmiany własności, funkcji i użytkowania powinny być poprzedzone wydaniem wytycznych konserwatorskich i uzyskać zgodę WKZ,

5) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w strefie ochrony   krajobrazu kulturowego i w otoczeniu zagród o walorach kulturowych:

a)       funkcje obiektów sąsiednich nieantagonistyczne,

b)       wysokość zabudowy ograniczyć do 7m,

c)       szerokość elewacji frontowej   - z tolerancją do 20% w odniesieniu do średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy,

d)       zachowanie wykształconego układu geometrii dachów – układu głównych kalenic budynków mieszkalnych i gospodarczych.

     3.   W granicach stanowisk archeologicznych i w granicach terenów wymagających badań archeologicznych   obowiązuje:

1) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych działań i inwestycji,

2)   wymóg sprawowania nadzoru archeologicznego,

3)   inwestycje lokalizowane na terenach wymagających badań archeologicznych muszą być uzgodnione każdorazowo z WKZ.

 

§ 8. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych .

      1 . Ustala się następujące przestrzenie publiczne

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających:

a)   KDZ   zbiorcze   – 20m

b) KDL   lokalne – 15m, 12m,

c) KDD   dojazdowe – 10m, 12m,

2) tereny usług publicznych   UP,

3) niewygrodzone części działek przed obiektami usługowymi o charakterze ogólnodostępnym,

    2 .   Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi (ulicy).

    3 . Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.

    4 . Zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1 pkt 2, zgodnie z § 13

1) budynki użyteczności publicznej   muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury lub rodzajów materiałów wykończeniowych elewacji zharmonizowanych z otoczeniem.

    5. Na terenach wymienionych w ust.1 pkt 3 ustala się:

a)   dopuszcza się realizację obiektów małej architektury,

b)   adaptację i budowę systemów infrastruktury technicznej i komunikacji

c)   zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30% powierzchni terenu

 

     § 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

     Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1 . Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2 . Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

a)       na terenach zabudowy wsi - wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających ulic (w szczególności tworząc pasy technologiczne infrastruktury technicznej), dopuszcza się   sytuowanie urządzeń    poza liniami rozgraniczającymi ulic przy zachowaniu przepisów odrębnych.

b)       dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych za zgodą zarządcy drogi,

c)       poza obszarem zabudowanym - wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg przy zachowaniu przepisów odrębnych; dla linii napowietrznych w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy pasa drogowego z   zachowaniem przepisów odrębnych, dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości w przypadkach związanych z ochroną środowiska i wynikających z uwarunkowań terenowych,

d)       sieć obsługująca zabudowę rozproszoną powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu,

e)       z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

f)         zabrania się umieszczania urządzeń infrastruktury (w tym liniowych) w liniach rozgraniczających dróg powiatowych –   odstępstwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach   mogą nastąpić wyłącznie za zgodą   zarządcy drogi. Warunki powyższe nie dotyczą przyłączy,

g)       dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii.

 

3 . Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy.

4 . Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg gminny z ujęciem wody zlokalizowanym we wsi   Kobylniki i we wsi Przykory (gm. Mała Wieś)    poprzez budowę sieci rozbiorczej w układzie pierścieniowym, a w szczególności:

a) zapewnić awaryjne zasilanie w wodę dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych,

5 . Uporządkowana gospodarka ściekowa w oparciu o zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej realizowaną   w układzie grawitacyjno – pompowym lub indywidualny sposób utylizacji ścieków;

a)       dopuszcza się utylizację ścieków w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków,

b)       dopuszcza się   indywidualny sposób utylizacji ścieków na   terenach oznaczonych   R,

6 . Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez lokalne kanalizacje deszczowe wyposażone na wylotach w urządzenia oczyszczające. Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

1) dopuszcza się powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy przydrożne).

7 . Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego                                     napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

a) zabezpieczenie   zapotrzebowania mocy elektrycznej – 6 kW na budynek w zabudowie mieszkaniowej, 16kW w zabudowie usługowej lub według warunków przyłączenia,

b) przyłącza energetyczne nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne z zastosowaniem skrzynek złączowo - pomiarowych usytuowanych w linii rozgraniczającej ulicy,

c) stacje transformatorowe stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, a także poza liniami rozgraniczającymi ulic – z możliwością wydzielenia odrębnej działki, zgodnie z przepisami szczególnymi. Sytuowanie stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscach innych niż wyznaczone na rysunku planu nie wymaga   zmiany planu,

d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez ZE wnioskodawcy,

e) dla linii napowietrznych 15 kV wyznacza się szerokość stref ograniczonego zagospodarowania od skrajnego przewodu   w każdą stronę po 5 m; w strefie tej obowiązuje:

- zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,

-   dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci.

f) realizacja oświetlenia ulicznego na terenach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczających ulic KDZ, KDL.

8 .   Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, w tym zabezpieczenie awaryjną łącznością telefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych.

9 . Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi   wg   zasad:

1)       selektywna zbiórka odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych   i wywóz na składowisko,

2)         dopuszcza   się organizowanie małych kompostowni dla utylizacji odpadów organicznych na terenach RM i R.

10 . Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii.

 

11 . Zaopatrzenie w gaz przewodowy:

1)       w oparciu o system gazyfikacji przewodowej po zrealizowaniu gazociągów średniego ciśnienia,

2)       dopuszcza się stosowanie dla celów grzewczych i bytowych stałych zbiorników na gaz płynny.

12 . Przebudowa bądź likwidacja istniejącej sieci drenarskiej po uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Płocku,

1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

2) obowiązuje zachowanie pasa szerokości min. 3 m od skarpy rowu wodnego wolnego od zabudowy kubaturowej,

3)   na terenach zmeliorowanych wykonać   przebudowę sieci drenarskiej   w oparciu o projekt techniczny przed dokonaniem podziałów geodezyjnych .

13 . Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:

a)   KDZ - tereny komunikacji kołowej, ulica zbiorcza ( droga powiatowa Nr 2963W relacji Kępa Polska – Wyszogród):

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowań stosownie do przepisów szczególnych lub wg wskazań na rysunku planu , dopuszcza się mniejszy rozstaw linii rozgraniczających na wysokości terenów lasów i skarpy,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

- obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania   – odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi,

- zachowuje się istniejące, prawnie usankcjonowane zjazdy; ograniczenie liczby zjazdów w procesie przekształcania i podziałów terenów.

b) KDL   - tereny komunikacji kołowej, ulice lokalne:

  -   szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m i 12m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowań stosownie do przepisów szczególnych lub wg wskazań na rysunku planu , dopuszcza się mniejszy rozstaw linii rozgraniczających na wysokości terenów lasów i skarpy,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

c) KDD   - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:

- rozstaw linii rozgraniczających - 10m, 12m,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

-   bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

-          dopuszcza się realizację ulic jako ciągów pieszo – jezdnych,

d) uszczegółowienie elementów   istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego może być dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrów.

 

14 . Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w pkt. 13.

a) w stosunku do budynków istniejących na terenie pasa ulicznego, które nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, stosuje się odpowiednio przepisy o drogach publicznych,

b) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulic,

c) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających ulic lub w granicach działek.

d) w procesie dokonywania   podziałów nieruchomości w celu poszerzenia istniejących dróg publicznych dopuszcza się zmniejszenie szerokości pasa drogowego na wysokości istniejących budynków,   które znalazły się w liniach rozgraniczających dróg.

e) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, urządzenia ściekowe) lub poprzez kanalizację deszczową wyposażoną na wylotach w urządzenia podczyszczające.

 

15 . Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy na terenach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu, w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) określone powyżej nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują w stosunku do nowoprojektowanych, rozbudowywanych obiektów budowlanych; istniejąca zabudowa może być utrzymana, przebudowywana i rozbudowana (zakaz zbliżania do pasa drogowego) w dotychczasowych liniach zabudowy o ile nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

 

16 . Ustala się następujące zasady parkowania:

a) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic o szerokości min. 12 m,

b) ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

- dla terenów usług - 30 miejsc parkingowych na 1000 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub 100 miejsc konsumpcyjnych,

- dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej lub 1,5 miejsca na mieszkanie

c) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 16b) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki.

 

Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

                                                                        

§ 10.1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN   ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi ;

2) funkcję uzupełniającą - usługową w zakresie usług bytowych (konsumpcyjnych),

3 ) zasady zagospodarowania terenu :

a)       nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów;

c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 % powierzchni działki budowlanej,

e) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

f) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane - lokal usługowy nie powinien przekraczać 40% powierzchni użytkowej budynku, lub   jako obiekty wolnostojące,

g) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oprócz przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu,

h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie wolnostojącej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,

i) na działkach o szerokości mniejszej niż 18 m dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i gospodarczych w granicy działki,

j) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 35m 2 w granicach działki,

k) zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych z obiektami towarzyszącymi (budynki i obiekty gospodarcze)   z możliwością przekształceń w ramach dopuszczalnego przeznaczenia,

l) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe (do 9 m),

b) szerokość elewacji frontowej budynków do 18m ,

b) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych   do 5 m,

c) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45 o , układ kalenic głównych równolegle do ulic zbiorczych i lokalnych (na terenach przyległych do ulic),

d) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

5) zasady i warunki podziału nieruchomości :

a) minimalna powierzchnia działki dla podstawowej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach   MN – 900m 2 ,

b) minimalna szerokość frontu działki 22m,

c) dopuszcza się mniejsze powierzchnie działki budowlanej i szerokości frontu przy realizacji zabudowy bliźniaczej,

e) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,

f) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min.5m w liniach rozgraniczających.

 

§ 11 . 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   RM/MN , ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych i mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi ,

            2) funkcję uzupełniającą - usługową w zakresie usług bytowych (konsumpcyjnych) na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowa w zakresie obsługi rolnictwa   w zabudowie zagrodowej,

2. zasady zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenach położonych   w strefach ochrony konserwatorskiej,   krajobrazu kulturowego i   stanowisk archeologicznych -   obowiązują ustalenia §6 ust. 3 i § 7,

c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów, zachowanie   istniejących zjazdów na posesje z ulic KDZ zgodnie z ustaleniami w § 9 ust. 13; ograniczenie budowy nowych bezpośrednich zjazdów na posesje z ulic KDZ, w procesie przekształcania, podziałów terenów obsługa komunikacyjna maksymalnie poprzez istniejące zjazdy,

d) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 % powierzchni działki budowlanej lub siedliska,

e) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

f) zachowane istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem terenu i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy zawartych w pkt 3),

g) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane lub jako obiekty wolnostojące ,

i) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, poza strefą ochrony krajobrazu kulturowego,

j) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3.   zasady kształtowania zabudowy:

a) na terenach położonych   w strefach ochrony konserwatorskiej,   krajobrazu kulturowego i   stanowisk archeologicznych -   obowiązują ustalenia §6 ust. 3 i § 7,

b) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe (8,5m),

b) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych   w zabudowie mieszkaniowej do 5 m, w zabudowie zagrodowej do 7m,

c) geometria dachów budynków mieszkalnych i usługowych: dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45 o , układ kalenic głównych równolegle do ulic zbiorczych i lokalnych na działkach przyległych,

d)   szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych do18m,

e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

4.   zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości :

a) zgodnie z rysunkiem planu lub z zachowaniem warunków pkt b) – d)

b) minimalna powierzchnia działki o funkcji mieszkaniowej -   1000m 2 , dla działki o funkcji mieszanej – 1200 m 2 ,

c) minimalna szerokość frontu działki 22m,

d) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,

e) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min.5m w liniach rozgraniczających.

 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM ustala się:

1)      funkcję podstawową - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych wraz z obiektami towarzyszącymi ,

2)      funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rekreacji indywidualnej, zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych: rekreacji i turystyki, obsługi rolnictwa,

2.       Zasady zagospodarowania terenu :

1)       nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

2)       na terenach położonych   w strefach ochrony konserwatorskiej,   krajobrazu kulturowego i   stanowisk archeologicznych -   obowiązują ustalenia §6 ust. 3 i § 7,

3)       obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów,

4)       adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy, przekształcenia w ramach dopuszczalnych funkcji,

5)       zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70 % powierzchni działek lub siedliska,

6)       ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

3.       Zasady kształtowania zabudowy :

1)       realizacja funkcji usługowej jako wbudowanej w ramach jednego obiektu lub w oddzielnym budynku,

2)       maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje (8 m), na terenach położonych   w strefach ochrony konserwatorskiej,   krajobrazu kulturowego i   stanowisk archeologicznych -   obowiązują ustalenia §6 ust. 3 i § 7,

3)       wysokość budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej - 7 m, w zabudowie mieszkaniowej - 5 m,

4)       geometria dachów budynków mieszkalnych: kąt nachylenia połaci 30 - 45 0 ; układ połaci dachowych: dwu lub wielospadowe, główna kalenica równoległa do ulic KDZ, KDL (na działkach przyległych do ulic).

4.       Zasady i warunki   scalania i podziału nieruchomości ;

1)      minimalna powierzchnia działki o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000 m 2 ,

2)        minimalna powierzchnia działki o funkcji podstawowej powiązanej z usługową – 1200 m 2 ,

3)      minimalna powierzchnia działki o funkcji rekreacji indywidualnej 1500 m 2 ,

4)      szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25 m,

5)      drogi wewnętrzne, dojazdy do działek budowlanych o rozstawie linii rozgraniczających - min. 5 m.

  § 13 . 1 .   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ML   ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacji indywidualnej;

2) funkcję dopuszczalną – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa w zakresie rekreacji, wypoczynku,  

2.   zasady zagospodarowania terenu :

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w pozostałych przypadkach oraz odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów, zachowanie   istniejących zjazdów na posesje z ulicy KDZ zgodnie z ustaleniami w § 9 ust. 13; ograniczenie budowy nowych bezpośrednich zjazdów na posesje z ulicy KDZ, w procesie przekształcania, podziałów terenów obsługa komunikacyjna maksymalnie poprzez istniejące zjazdy

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 75 % powierzchni działki budowlanej,

4) zachowane istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy oraz przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem terenu i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy zawartych w pkt 3),

5)   intensywność zabudowy nie może przekraczać wskaźnika: 0,2,

6) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych do 35m 2 ,

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

8) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu

3.   zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe    (do 8m),

2) maksymalna wysokość budynków gospodarczych   do 5 m,

3) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45 o , główne kalenice skierowane równolegle do ulic KDZ, KDL (na działkach przyległych do ulic),

4)   szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych do15m ,

5) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

4 .   zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości :

    1) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy   tj.+/-   2m lub z zachowaniem warunków pkt 2) – 5)

    2) minimalna powierzchnia działki - 1500m 2 ,

    3) minimalna szerokość frontu działki 25m,

    4)   przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m

    5) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min. 5m w liniach rozgraniczających.

 

 

§ 13.1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   UP ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa usługowa celu publicznego,.

2) funkcję uzupełniającą: mieszkaniowa na potrzeby władających i użytkowników obiektów oraz   usługi w zakresie sportu, rekreacji,

2.       zasady zagospodarowania terenu :

1) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów,

2)   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

3) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy, dostosowanie architektury do tradycji architektury regionalnej, krajobrazu,

4) zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40 % powierzchni działki,

5)   zakaz realizacji obiektów tymczasowych,

6) dopuszcza się zmianę funkcji usługowej na inną funkcję: mieszkaniową lub usługową o charakterze nieuciążliwym,

7) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

3 . zasady kształtowania zabudowy :

a) maksymalna wysokość budynków - 15 m,

b) układ połaci dachowych: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 20-45 o ,

c) obowiązuje staranna architektura dostosowana gabarytami i formą do regionalnych tradycji zabudowy i krajobrazu, a jednocześnie będąca identyfikatorem przestrzeni;

d) uwzględnienie lokalizacji w podpiwniczeniach budynków pomieszczeń o konstrukcji odpornej na zagruzowanie dla celów ochrony ludności w sytuacji zagrożenia.

4. zasady i warunki podziału nieruchomości :

a) zgodnie z przepisami odrębnymi, zakaz wydzielania odrębnych nieruchomości   o wyłącznej funkcji mieszkaniowej.

 

§ 14.1 .   Dla terenów turystyki, sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem US ustala się:

1) funkcję podstawową - usługi w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku, turystyki;

2) funkcję uzupełniającą: zabudowa usługowa i obiekty   związane z funkcją podstawową w tym obiekty małej architektury i zieleń urządzona,   zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacji indywidualnej,

2. zasady zagospodarowania terenu :

a)       nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b)       zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 %,

c) zachowane istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, przekształcenia zgodnie z przeznaczeniem terenu i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy zawartych w pkt 3),

d) zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem ustawiania urządzeń cyrkowych, okresowych kiermaszy, wystaw i urządzeń zabaw i gier ruchowych,

e)   dopuszcza się organizację imprez masowych;

f)   dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych poza miastem,

g) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;

3. zasady kształtowania zabudowy :

a) maksymalna wysokość budynków - 10 m licząc od parteru terenu do kalenicy dachu

c)       obowiązuje staranna architektura dostosowana gabarytami i formą do regionalnych tradycji zabudowy i krajobrazu,

d)       dla zabudowy mieszkaniowej o charakterze rekreacji indywidualnej obowiązują ustalenia §12 ust 3;

4. zasady i warunki podziału nieruchomości :

a) dopuszcza się dojazdy o szerokości min. 8 m w liniach rozgraniczających.

b)       minimalna powierzchnia działki 0,5ha, powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu,

c)       dla zabudowy mieszkaniowej o charakterze rekreacji obowiązują ustalenia §12 ust   4.

 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych a na rysunku planu symbolem R ustala się:

1)    funkcję podstawową - tereny otwarte rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2)    funkcję uzupełniającą -   zabudowa związana z zabudową zagrodową, funkcją obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych rekreacji i turystyki, zabudowa mieszkaniowa   o charakterze rekreacji indywidualnej,   zieleń nieurządzona, wody powierzchniowe, urządzenia melioracji wodnych,

2 . zasady zagospodarowania:

1) ograniczenie zabudowy kubaturowej do istniejących siedlisk rolniczych i ich bezpośredniego sąsiedztwa, dopuszcza się budowę drugiego budynku mieszkalnego,

2) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem rolnym o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię   gospodarstwa rolnego w gminie Wyszogród na terenach posiadających dostęp do istniejących systemów uzbrojenia terenu,

2) dopuszcza się lokalizację niezbędnych, sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń melioracji wodnych,

3) dopuszcza się budowę stawów rybnych na następujących warunkach:

- stosowanie materiałów naturalnych,

- wprowadzanie na brzegach zbiorników roślinności wodnej i szuwarowej,

- kształtowanie nieregularnej linii brzegowej,

-          zakaz grodzenia.

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i zgodnie z § 9 ust.13,

6) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji,

5)       zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70 % powierzchni siedliska lub działki,

6)       dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi

7) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

8) dopuszcza się regulację stosunków wodnych w celu poprawy jakości gleb,

  9) dopuszcza się rozwój małej retencji poprzez odbudowę, modernizację funkcjonujących przedsięwzięć oraz realizację nowych,

10)   zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych na inne funkcje - dopuszcza się budowę urządzeń i obiektów bezpośrednio związanych z użytkowaniem terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

3. Zasady kształtowania zabudowy:

1)       realizacja funkcji usługowej jako wbudowanej w ramach jednego obiektu lub w oddzielnym budynku,

2)       maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje (do 8 m),

3)       wysokość budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej - 7 m, w zabudowie mieszkaniowej - 5 m,

4)       geometria dachów budynków mieszkalnych: kąt nachylenia połaci 30 - 45 0 ; układ połaci dachowych: dwu lub wielospadowe; geometria dachów budynków gospodarczych: kąt nachylenia połaci 20 - 40 0

4. Zasady i warunki   scalania i podziału nieruchomości ; dopuszcza się możliwość scaleń lub podziałów działek na następujących warunkach:

1)       dla terenów rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)       minimalna powierzchnia działki o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000 m 2 ,

3)       minimalna powierzchnia działki o funkcji mieszkaniowej powiązanej z usługową – 1200 m 2 ,

4)       szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25 m,

5)       drogi wewnętrzne, dojazdy do działek budowlanych o rozstawie linii rozgraniczających - min. 5 m.

 

  § 16.1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Ws - tereny wód śródlądowych,   ustala się:

2. zasady zagospodarowania :

1) dopuszcza się szczególne korzystanie z wód polegające m.in. na:

- przerzutach wody,

- poborze oraz odprowadzaniu wód,

- korzystaniu z wody na potrzeby działalności   rolniczej,

2) utrzymanie stabilnego poziomu wód powierzchniowych poprzez budowę budowli i urządzeń piętrzących, upustowych i regulacyjnych,

3) lokalizację urządzeń pomiarowych służby hydrologiczno meteorologicznej stopni wodnych oraz innych urządzeń melioracyjnych służących do korzystania z wody,

4) zachowanie strefy wolnej od zabudowy i ogrodzeń o szerokości 3m od krawędzi skarpy rowów stanowiących urządzenia melioracji szczegółowych i sztucznych zbiorników wodnych,

 

§ 17.1 . Dla terenów związanych z infrastrukturą techniczną:

           1) oznaczonych symbolem E - obiekty i urządzenia elektroenergetyczne,

     2) oznaczonych symbolem K – obiekty i urządzenia związane z gospodarką ściekową

2. Ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów :

1)       obowiązuje staranne zagospodarowanie oraz architektura budynków i budowli wynikająca z technologii i harmonizująca z krajobrazem,

2)       zaleca się obsadzenie granic lokalizacji zielenią.

 

§ 18 . 1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ZL 1 ustala się:

1)       funkcję podstawową - ekologiczną; tereny leśne (ZL)   i przeznaczone do zalesienia (ZL 1 ) zapewniające zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego;

2.       zasady zagospodarowania terenu :

1)       dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów służących gospodarce leśnej,

2)       przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu gatunkowego drzewostanów zgodnie z rodzajem siedliska,

3)       dopuszcza się urządzenie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych,

4)       adaptację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,

5)       zakaz zabudowy kubaturowej oprócz wymienionej w pkt. 1) i 4),

6)       do czasu realizacji zalesień teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu,

7)       linie zabudowy wyznacza się w odległości 12m od granicy lasów – odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi,

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC ustala się:

1)       funkcję podstawową – dawny cmentarz;

2)       funkcję dopuszczalna: zieleń urządzona,

2.   zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

a)       zakaz wprowadzania innych funkcji,

b)       po uzyskaniu decyzji o zamknięciu cmentarza dopuszcza się porządkowanie zieleni i realizację ścieżek pieszych.

§ 20.1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WP ustala się:

1) funkcję podstawową   - tereny obiektów i urządzeń hydrotechnicznych

       2. zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 21.1. Na terenach potencjalnego zagrożenia powodziowego oznaczonych na rysunku planu ustala się:

1) wyniesienie poziomu podłogi parteru nowoprojektowanych budynków mieszkalnych ponad:

a) rzędną   68,59m n.p.m.   we wsi Drwały,

a)   rzędną 67,25 m n.p.m. we wsi Rakowo,

     2)   dopuszcza się inne sytuowanie budynków z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku zalania wodami katastrofalnymi ponosi inwestor.

 

§ 22. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1.   Do czasu realizacji planu tereny przeznaczone w nim pod różne funkcje mogą pozostać w dotychczasowym użytkowaniu,

2.   Dopuszcza się zagospodarowanie w postaci tymczasowych obiektów związanych funkcjonalnie z użytkowaniem terenu.

 

 

 

§ 23. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy

           1. W ramach rehabilitacji zabudowy ustala się następujące działania:

1) rozbiórkę obiektów w złym stanie technicznym,

2)       uporządkowanie i uzupełnienie zabudowy zgodnie z § 10, 11, 12, 13.

 

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości . . %

§ 25. w obszarze objętym planem tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszogród dla terenów przeznaczonych pod zalesienie.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 27. 1 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  2 .Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy i miasta


 

  Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 180/XXIV/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.XII.2009

 

Wykaz   uwag   WNIESIONYCH   do   wyłożonego   do   publicznego   wglądu

projektu   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego

części miejscowości    Drwały, Rakowo, Starzyno

 

 
Lp.Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi


Oznaczenie
nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie
Burmistrza w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy i Miasta
Załącznik do
Uchwały nr
...................

z dnia
............................

Uwagi

 

 

 

 

 

 

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.   

 

 

Nie   wniesiono uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 180/XXIV/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia   29.XII.2009

                       

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego części miejscowości    Drwały, Rakowo, Starzyno ” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

            Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu należy przebudowa i budowa dróg   publicznych: ulic lokalnych KDL, dojazdowych KDD, sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic.   Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala się następująco:

1.       wykup gruntu w celu poszerzenia w/w ulic do wymaganych parametrów oraz   realizacji nowych ulic - obciążenie gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne ceny w wysokości ok. 248.000zł. Prognozuje się, że wykup następować będzie sukcesywnie – etapowo, począwszy od roku 2013   i w pierwszym etapie powinien obejmować tereny przeznaczone pod ulice lokalne.

2.       budowa sieci wodociągowej. W związku z wyposażeniem obszaru w wodociągową sieć rozbiorczą nie przewiduje się w okresie prognostycznym wydatków na ten cel.

3.       budowa sieci kanalizacji sanitarnej.   W związku z dopuszczoną możliwością stosowania szczelnych zbiorników na ścieki i trudną do przewidzenia   dynamiką inwestowania, w okresie prognostycznym nie przewiduje się realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej

4.   budowa i modernizacja (utwardzenie,   odwodnienie, oświetlenie) istniejących i planowanych ulic - obciążenie gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne ceny w wysokości ok. 13.276.000 zł. Prognozuje się rozpoczęcie w/w inwestycji od roku 2014.

 

Powyższe zadania są przewidziane do realizacji w latach 20013- 2017 i w tym okresie będą obciążać budżet gminy.


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 180/XXIV/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia   29.XII.2009

                                   

 

Stwierdzenie zgodności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości    Drwały, Rakowo, Starzyno ” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się:

§ 1

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości    Drwały, Rakowo, Starzyno ” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”.

                                                               

  uzasadnienie

Obszary przeznaczone do zainwestowania w dokumencie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości    Drwały, Rakowo, Starzyno ” zostały określone w „Studium” jako tereny intensyfikacji i przekształceń istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji: mieszkaniowej jednorodzinnej i rolniczej, usługowej oraz jako tereny potencjalnych lokalizacji o dominującej funkcji:zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej, zabudowy usług turystycznych, rekreacycjnych, sportowych. Pozostałe obszary kształtowane są w ramach przestrzeni otwartej objętej prawną ochroną środowiska przyrodniczego.   Zgodnie z zapisem o realizacji polityki przestrzennej, dla terenów zabudowy w obszarze o wysokich walorach krajobrazowych    wymagane jest sporządzenie   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

  mpzp_drwaly.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 09:52:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 10:07:08
  • Liczba odsłon: 764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669069]

przewiń do góry