UGiM.6220.6.1.2015r                                                                           Wyszogród, dnia 17.09.2015r. 

 

 

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie:

-  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

- art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3, art.75 ust.1pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz.U.z 2008r. nr 199, poz. 1227),

Organ zawiadamia strony, że na wniosek Pana Macieja Szparadowskiego , zam. Garwolewo 46, 09-150 Czerwińsk w dniu 17.09.2015r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn. „wykonanie studni głębinowej o głębokości 55m i planowanej wydajności Ø = 25,0m 3 /h n terenie gospodarstwa rolnego we wsi Kobylniki, na działce o nr.ewid. 337”

W związku z okolicznością, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie zawiadomienia stron postępowania  oraz poprzez tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, BIP, publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta zwrócił się do opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku ora Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 ( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg.rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Kobylniki;

- a/a

Do wiadomości:

Maciej Szparadowski, Garwolewo 46, 09-150 Czerwińsk;


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-17 11:57:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 11:57:30
  • Liczba odsłon: 624
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671327]

przewiń do góry