Protokół nr XXI/2009

z obrad XXI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29 września 2009 roku.

_______________________________________________________

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Ocena realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za I półrocze 2009 r.

7.Informacja nt. sytuacji wsi i rolnictwa na terenie GiM Wyszogród.

- podjęcie uchwały w sprawie poprawy opłacalności produkcji rolnej oraz złej sytuacji

w rolnictwie.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

- powołania inkasenta targowicy miejskiej w Wyszogrodzie i zatwierdzenie

uposażenia,

- sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul.

Niepodległości w drodze bezprzetargowej,

- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego położonego w Wyszogrodzie

przy ul. Rebowskiej 32,

- bezpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Wyszogrodzie

przy ul. Płockiej,

- zmian w budżecie GiM

9. Sprawy różne.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

12.Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Józef Zbigniew Boszko - Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród otwiera obrady XXI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Dyrektorów Szkół, Pana Burmistrza i Jego Zastępcę wraz z pracownikami Urzędu, Panią Aleksandrę Czupryn – Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Płocku i Pana Henryka Wudarczyka Placówki Terenowej KRUS w Wyszogrodzie, Pana Zbigniewa Adamkiewicza – Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie, Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZKG sp. z o.o, Pana Wojciecha Rygalskiego – Dyrektora nowo utworzonego Zarządu Oświaty, Kultury i sportu w Wyszogrodzie, Panią Małgorzatę Lipczyńską – Specjalistę ODR w Płocku oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

-2-

XXI Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród odbyła się w sali Szkoły Podstawowej w Rębowie.

W związku z tym Pani Danuta Gwiazda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębowie serdecznie powitała wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady Sesji i zaproponowała, żeby przed realizacją porządku obrad Sesji uczniowie tej Szkoły przedstawili krótką część artystyczną na temat historii Szkoły Podstawowej w Rębowie.

Radni wyrazili zgodę i wszyscy z uwagą wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez nauczycieli i przedstawionej przez dzieci tej szkoły.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad Sesji.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad XXI Sesji Rady GiM radni otrzymali i pyta czy są do niego uwagi.

Pan M. Bieniek - Zastępca Burmistrza GiM prosi o wprowadzenie do pkt. 8 porządku obrad rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chmielewo, Bolino, Wiązówka, Pozarzyn i Grodkowo.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianą zgłoszoną przez Zastępcę Burmistrza GiM.

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali;

 1. radny Zbigniew Budek,
 2. radny Wojciech Janczak,
 3. radny Sławomir Ząbek.

Punkt 4.

Informację na temat pracy między Sesjami przedstawił Pan Henryk Klusiewicz Burmistrz GiM.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował, że 2 października br. odbędzie się oficjalne otwarcie MG Biblioteki Samorządowej wraz z podsumowaniem konkursu Gmina i Miasto Wyszogród w zieleni i kwiatach. Poinformował również, że nasza biblioteka będzie obchodzić 60 lecie jej istnienia.

-3-

Pan Burmistrz poinformował też, że Stowarzyszenie „Pomóżmy potrzebującym” jest organizacją samodzielną nie działa w ramach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. Poprzez to Stowarzyszenie rozdawana jest żywność dla najbardziej potrzebujących. Każdy kto zgłosi się z naszych mieszkańców z dowodem osobistym taką pomoc

żywnościową otrzyma ponieważ podczas jej rozdawania nie brane są pod uwagę żadne kryteria. Nie jest to tylko pomoc dla osób objętych opieką społeczną.

Następnie Pan Burmistrz przedstawił Pana Wojciecha Rygalskiego – nowozatrudnionego Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu. Poinformował o Jego przygotowaniu zawodowym do zajmowanego stanowiska oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu W. Rygalskiemu, który w swoim wystąpieniu poinformował, że przed objęciem stanowiska Dyrektora Zarządu miał jeszcze jedną propozycję pracy mianowicie wicedyrektor szkoły podstawowej w Płocku. Ze względu na dotychczasową dobrą współpracę z władzami miasta i Dyrektorami miejscowych Szkół wybrał Wyszogród.

Pan W. Rygalski poinformował, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty wiele kompetencji w zakresie oświaty przeszło do samorządów i to organ prowadzący jakim jest gmina decyduje w sprawach takich jak:

 • ilość oddziałów, uczniów,
 • ilość godzin lekcyjnych,
 • wykształcenie nauczycieli,
 • ilość uczniów z dysfunkcjami i przygotowanie nauczycieli w tym zakresie,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych,
 • sieć szkół – jeśli w szkole jest mniej niż 75 uczniów szkoła może być zlikwidowana bez opinii Kuratorium,
 • łączenie szkół w zespoły LO z Gimnazjum można łączyć natomiast Gimnazjum ze Szkołą Podstawową nie można,
 • obowiązkiem Zarządu Oświaty będzie przygotowanie Raportu o stanie oświaty i przedstawienie go Radzie GiM.

Pan W. Rygalski poinformował, że w ostatnim czasie wspólnie z Dyrektor B. Jasińską i J. Pielacińskim był na ogólnopolskim Kongresie poświęconym oświacie. Stwierdził również, że takie Zarządy Oświaty jak w Wyszogrodzie powstają w całej Polsce.

Poinformował również, że aktualnie w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu pracują 2 osoby i robią wszystko co dotyczy tych zagadnień.

Radny Z. Madany w kontekście tego, że Pan W. Rygalski był 10 lat wizytatorem pyta czy dalej będzie wizytatorem, czy będzie naszym szkołom pomagał. Poza tym radny Z. Madany pyta dlaczego 2 uczniów ze szkoły w Rębowie nie otrzymało stypendium chociaż miało świadectwa z czerwonym paskiem.

-4-

Pan W. Rygalski stwierdza, ze wspomagać znaczy wymagać – jedno implikuje drugie. Odnośnie stypendium Pan w. Rygalski poinformował, że udzieli radnemu odpowiedzi na piśmie.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny J. Kuliński informuje, że ostatnio odbyła się Sesja Rady Powiatu poświęcona sprawom rolnictwa i chciałby, żeby poinformować zebranych co na tej Sesji ustalono. Dotyczy to również posiedzenia Izby Rolniczej w Płocku. Uważa, że z naszej gminy przedstawiciele powinni w takiej Sesji uczestniczyć i przekazać dziś na ten temat informacje.

Radny Z. Madany informuje, że jacyś ludzie chodzą wykonywane są jakieś pomiary, wyceny. Pyta czy gmina coś na ten temat wie. Poinformował, że rodzina Państwa Wójcików z Rębowa, która ma być wysiedlona w związku z przebiegiem obwodnicy w tej wsi, żyje w ciągłej niepewności i nie chce wyprowadzać się z Rębowa. Dzieci z tego powody są pod opieką psychologa. W rodzinie tej jest jedna osoba niepełnosprawna. Należałoby tej rodzinie pomóc w załatwianiu formalności w tym temacie.

Radny Jan Boszko pyta o umorzenia podatku na kwotę 27 tys.zł. oraz prosi o podanie całkowitego kosztu urządzenia skayte parku oraz boiska przyszkolnego.

Punkt 7.

Informacje na temat realizacji budżetu GiM Wyszogród za I półrocze 2009 roku przedstawiła Pani Skarbnik GiM.

Przedstawiła również Uchwałę nr 232/P/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Brak dyskusji na temat przedstawionej informacji dot. realizacji budżetu GiM Wyszogród za I półrocze 2009 roku.

O godz. 11.30 Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 8.

-5-
W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Aleksandra Czupryn – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku. W swoim wystąpieniu zapoznała zebranych z zadaniami i najbliższymi planami dotyczącymi działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Poinformowała, że KRUS posiada status państwowej jednostki organizacyjnej. W całej Polsce działa 16 oddziałów i 256 placówek terenowych KRUS. Poinformowała, ze od stycznia 2010 roku planowana jest reorganizacja placówki terenowej w Wyszogrodzie – gmina Iłów ma przejść do Sochaczewa a Czerwińsk do Płońska. W związku z tym placówka terenowa w Wyszogrodzie będzie zlikwidowana. Prowadzone są rozmowy wspólnie z Burmistrzem GiM w oddziale wojewódzkim KRUS w Warszawie, żeby tej placówki nie likwidować. Jeśli Gmina Wyszogród zaoferuje bezpłatny lokal na siedzibę tej placówki to Prezes rozważy możliwość pozostawienia placówki w Wyszogrodzie. Pani A. Czupryn poinformowała, że od stycznia tego roku ukazały się nowe przepisy odnośnie emerytur. Osoby urodzone po 1 stycznia 1949 roku nie mają prawa do wcześniejszych emerytur. KRUS odmawia przyznania emerytur takim osobom. Jeśli ktoś ma ubezpieczenie mieszane to może ubiegać się tylko o emeryturę z ZUS.

W związku z odejściem Pani A. Czupryn na emeryturę Pan Burmistrz GiM wraz z Panem Przewodniczącym Rady GiM podziękowali Pani A. Czupryn za dobrą współpracę i złożyli najlepsze życzenia wręczając okolicznościowy list.

Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Lipczyńska – Specjalista ODR w Płocku przedstawiając informację na temat rolnictwa.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Z. Madany stwierdza, że nie chce się dyskutować na ten temat. Produkty rolne bardzo tanie a w sklepach nic nie staniało. Musimy co zrobić w naszej gminie jak sobie pomóc. Zbliża się ustalanie podatków. W ubiegłym roku jak uchwalaliśmy podatki mówiono radnym, że podwyżka nie jest duża. Musimy tą sprawę przemyśleć podatek taki nie może być biorąc pod uwagę ceny skupu płodów rolnych.
Radny J. Kuliński informuje, że po gruntach naszej gminy chodzą geodeci, mierzą, wbijają słupki. Pyta co robią na terenie naszej gminy. Uważa, że wcześniej powinni zgłosić do Urzędu Gminy co robią na naszym terenie.
Sołtys W. Lubiszewski informuje, że worki do segregacji odpadów miały być dawane mieszkańcom nieodpłatnie a okazało się, że musimy za nie płacić po 50 groszy.

-6-

Pan Przewodniczący rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 162/XXI/2009 w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

O godz. 13-tej Pan Przewodniczący ogłasza przerwę w obradach.

Wznowiono obrady przystępując do realizacji punktu 8 porządku obrad.

Punkt 8.

Podjęcie uchwał:

Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania inkasenta targowicy miejskiej w Wyszogrodzie i zatwierdzenie uposażenia.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 163/XXI/2009 w sprawie powołania inkasenta targowicy miejskiej w Wyszogrodzie i zatwierdzenie uposażenia.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości w drodze bezprzetargowej.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za przyjęli Uchwałę nr 164/XXI/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 32.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 165/XXI/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 32.

-7-

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie bezpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płockiej.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr166/XXI/2009 w sprawie bezpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płockiej.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan M. Bieniek przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wyszogród.
Radny Jan Boszko zwraca uwagę, że na tych terenach robione były plany zagospodarowania przestrzennego, czy nie będzie to sprzeczne.
Pan Zastępca Burmistrza GiM informuje, że ten teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 167/XXI/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Wyszogród.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Radny M. Głowacki proponuje, żeby wydzielić środki na malowanie korytarza w Szkole Podstawowej w Rębowie.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębowie stwierdza, że trudno jest jej dzisiaj powiedzieć jaki będzie koszt tego malowania.
Pan Burmistrz stwierdza, że na dzisiejszej Sesji jest to niemożliwe, ponieważ nie wiemy jaki będzie koszt tego zadania. Należy policzyć ile metrów i jaki będzie koszt wykonania tego malowania i wtedy podejmiemy decyzję w tej sprawie.
Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 168/XXI/2009 w sprawie zmian w budżecie GiM.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 8.
W sprawach różnych głos zabrali:

Pan J. Pielaciński – Dyrektor Gimnazjum w sprawie dot. przyznania stypendium 2 uczniom z czerwonym paskiem, którą poruszył radny Z. Madany.
Informuje, że sprawa ta powinna być indywidualnie wyjaśniona a nie aż na Sesji Rady. Przekazał radnemu Z. Madanemu Regulamin przyznawania takich stypendiów zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Pan J. Pielaciński poinformował, że nie każdemu uczniowi mającemu świadectwo z czerwonym paskiem przysługuje stypendium. Poinformował również, że w tym przypadku jeden uczeń się zakwalifikował a drugi nie na to stypendium.
Poza tym Pan J. Pielaciński uważa, że należałoby dokonać zbilansowania potrzeb szkół w zakresie remontów i modernizacji. W Gimnazjum jest pilne wykonanie przebudowy klatki schodowej, która w aktualnym stanie zagraża bezpieczeństwu młodzieży.
Radny Z. Madany informuje, że rozmawiał na temat stypendiów dla uczniów z Panem Dyrektorem Rygalskim, który stwierdził, że ktoś zawinił i uczniowie nie dostali tego stypendium. Pan Z. Madany informuje również, że jest radnym, przedstawicielem mieszkańców i to rodzice zgłosili mu do wyjaśnienia ten problem i dlatego o to pyta.
Pani B. Jasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie informuje, że zobowiązana jest przez rodziców przekazać Radzie GiM sprawy dot. parkingu przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Obecnie zdarzają się bardzo trudne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci, są momenty, że podjeżdżają 3 autobusy z dziećmi i muszą zatrzymywać się na jezdni, ponieważ stoją samochody rodziców przywożących dzieci do szkoły. Problem parkingu przy szkole jest bardzo ważny i należałoby go przy opracowywaniu budżetu na 2010 rok wziąć pod uwagę.
Radny J. Kuliński wnioskuje, żeby odcinek drogi powiatowej w Marcjance przejąć jako gminną. Wzdłuż Marcjanki dwie drogi będą zrobione a w poprzek przez wieś droga będzie nie zmodernizowana
Radny J. Janczak stwierdza, że kilka razy zwracał uwagę na gniazda wron przy LO, które bardzo zanieczyszczają teren i osoby przechodzące pod tymi drzewami, jest to wstyd, że nie można sobie z tym problemem poradzić, pomimo kilka razy zwracanej uwagi. Minął już okręg lęgowy i można coś z tymi gniazdami zrobić.
Radny J. Janczak odnośnie parkingu przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie stwierdza, że wzorem przedszkola można zrobić wejście od strony głównej bramy cmentarza i będzie bezpieczniej.
Radny Z. Madany informuje, że już 7 lat mówi o modernizacji drogi powiatowej - trakt orszymowski i w związku z tym również stawia

 

-9-

wniosek o przejęcie tej drogi jako gminną.
Pan K. Plichciński zwraca uwagę na zły stan ulicy między LO a internatem, uważa, że tam powinien być położony chodnik chociaż z płyt używanych.
Pan M. Ziętara – sołtys wsi Drwały pyta o oświetlenie na zmodernizowanej linii energetycznej w Drwałach - w kierunku pana Zycha. Jest już jesień i nic się w tej sprawie nie dzieje.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, że we wsi Rakowo rolnicy ucierpieli z powodu gradobicia i niektórzy ponieśli z tego powodu duże straty. W związku z tym Pan Przewodniczący pyta czy Gmina może pomóc poszkodowanym.

Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pan Burmistrz poinformował, że na piśmie będzie odpowiadał na każdą interpelację i pytania.

Odnośnie likwidacji gniazd wron z drzew przy LO poinformował, że nie można tego zrobić ponieważ ornitolodzy mogliby z tego powodu zatrzymać budowę skarpy wiślanej.

Pani Skarbnik GiM poinformowała o umorzeniach podatku rolnego. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Z. Madany pyta czy Komisja, która rozpatruje podania o umorzenia jest stała, czy można ją zmienić. Uważa, że tą komisję należałoby zmieniać.

W tym punkcie porządku obrad radny Z. Budek przedstawia wnioski Komisji Wniosków i Uchwał:

 1. Drogi powiatowe przez wieś Marcjanka oraz trakt orszymowski przejąć przez gminę i zakwalifikować je jako gminne.

Pan Burmistrz stwierdza, ze przejęcie dróg powiatowych wiąże

z dużymi kosztami.

Radny J. Kuliński stwierdza, że dla Marcjanki zrobiono tylko kawałek drogi od Ciućkowa.

Pan Przewodniczący Rady GiM informuje, że według wcześniejszych ustaleń przedstawione wnioski rozpatrzone zostaną na Komisjach Rady i wówczas zostaną zaakceptowane bądź nie.

Punkt 11.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji został przyjęty bez uwag i zastrzeżeń.

-10-

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz.14 – tej zamyka obrady XXI Sesji Rady GiM Wyszogród dziękując Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębowie za udostępnienie sali na obrady Sesji Rady GiM oraz gościnne przyjęcie wszystkich jej uczestników.

 

Protokołowała:                                           Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                           Jozef Zbigniew Boszko

 


 

 

 

 
 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-13 11:57:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 11:57:13
 • Liczba odsłon: 898
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674649]

przewiń do góry