UCHWA Ł A NR 183/XXIV/2009

  RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany  Uchwa ły 173/XXIII/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorząą dzie gminym ( tekst   jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z  póź . zm. ), art. 6a ust.11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136 z  póź  zm. ), art.6 ust.13

Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i  opł atach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 121, poz. 844 z  póź  zm.) oraz art.6 ust.9 Ustawy z dnia 30 pa paź dziernika 2002r.   O podatku le leś nym ( Dz.U. Nr 200, poz.1682,z  po ź . zm. )

Rada Gminy i Miasta uchwala co nast nastę puje: puje:

§ 1. Zmienia  za łącznik Nr 4 do  Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr

173/XXIII/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

§ 2. Wykonanie  Uchwa ł y powierza si ę ę Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3. Uchwa ła wchodzi w  ż ycie po up ł ywie 14 dni od dnia  og łoszenia w Dzienniku

 Urz ędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą  obowi ą zuj c ą  od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 Przewodnicz ą cy Rady

Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

zalacznik1.pdf 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 10:36:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 10:58:34
  • Liczba odsłon: 708
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671418]

przewiń do góry