UGiM.271.20.2018

 

 

Wyszogród, dn. 16.07.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Remont elewacji strażnicy ( budynku ) Ochotniczej Straży Pożarnej Wyszogród”

 

 

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z przedmiarem robót zamieszczonym poniżej:

 

 

L.p

Rodzaj materiału

J.m.

Ilość

1.

Wycięcie i uzupełnienie styropianu gr. 10 cm na elewacji wschodniej budynku ( szczyt )

m2

 20,00

2.

Przyklejenie styropianu gr 2 cm  na elewacji wschodniej budynku ( szczyt )

m2

125,00

3.

Przyklejenie styropianu gr 8 cm  na elewacji północnej budynku  budynku ( ściana frontowa )

m2

246,00

4.

Przyklejenie styropianu gr 2 cm  w glifach otworów okiennych i bram garażowych ( ściana frontowa )

m2

100,00

5.

Kołkowanie styropianu elewacji północnej budynku  budynku ( ściana frontowa )

m2

246,00

6.

Zatopienie siatki w kleju na elewacji budynku ( ściana wschodnia i północna)

m2

471,00

7.

Obróbka narożników i otworów drzwiowych i okiennych na ścianie wschodniej i północnej budynku

mb

150,00

8.

Gruntowanie elewacji budynku ( ściana wschodnia i północna)

        m2

471,00

9.

Wykonanie tynku mineralnego w kolorze ( do uzgodnienia )

- 1,5 mm

        m2

471,00

10.

Wykonanie i montaż parapetów ,6 szt. - 2,5 m długość , szerokość 25 cm, rąbek pod okno 1,5 cm.

m2

7,00

11.

Rusztowania po stronie wykonawcy.

 

 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym  terminie  do  30 września 2018 r.

 

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.kazmierczak@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 25.07.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Remont elewacji strażnicy ( budynku ) Ochotniczej Straży Pożarnej Wyszogród” - nie otwierać przed dniem 25.07.2018r , godz. 10.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP- urzędu oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 512  050  993

 


 

                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                         Jan Boszko

                                                                                        

 

formularz_ofertowy_-_zal_nr.1Wyszogród, dn. 27.07.2018rUGiM.271.20.1.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: Remont elewacji strażnicy (budynku) Ochotniczej Straży Pożarnej WyszogródZamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na "Remont elewacji strażnicy ( budynku ) Ochotniczej Straży Pożarnej Wyszogród", ogłoszonego w dniu 16.07.2018r. z uwagi na brak złożonych ofert na niniejsze zadanie.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Jan BoszkoInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-16 15:08:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 15:01:14
  • Liczba odsłon: 664
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681249]

przewiń do góry