Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

w Urzędzie Gminy i Miasta WyszogródI Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania niezbędne /konieczne/:


1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

3. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, preferowane: administracja, prawo,

4. Doświadczenie zawodowe min. 10 lat stażu pracy ogółem, w tym co najmniej 6 lat
w prowadzeniu inwestycji;

5. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy prawo
budowlane, prawa energetycznego, utrzymania porządku publicznego, czystości w gminie,

prawa wodnego i o odpadach,

6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu
Postępowania Administracyjnego, Prawa zamówień Publicznych,

7. Posiadanie prawa jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:


1. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),

2. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa,

3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność.

II Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:


1. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym
zakresie /zaliczanie lub pozbawianie kategorii drogi gminnej/,

2. Opracowywanie i wdrażanie projektów organizacji ruchu,

3. Realizacja zadań dotyczących wykonywania remontów, modernizacji, odbudowy i budowy

dróg, chodników, mostów, przystanków, a także prac związanych z odwodnieniem tych
dróg,

4. Prowadzenie całości spraw dotyczących cieków wodnych wzdłuż dróg tj. rowów
odwadniających drogi zgodnie z wymogami ustawy Prawo Wodne,

5. Uczestnictwo w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów
finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów,

6. Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy,

7. Koordynowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg,

8. Wydawanie opinii uzgadniających wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych
na obszarze powiatu,

9. Organizowanie komunikacji lokalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z przepisami o transporcie drogowym,

10.Wykonywanie wszelkich zadań związanych z oświetleniem ulicznym,

11.Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy /m.in.
podejmowanie interwencji w sprawie bezpańskich psów, gospodarki odpadami
komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej/.


III Warunki pracy na w/w stanowisku:


Praca w siedzibie Urzędu jak również w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na drugim piętrze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.


IV Inne informacje


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V Wymagane dokumenty:


a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń

o stanie odbytych studiów),

e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

f) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie

zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji,
i) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia
zaświadczenia z
Krajowego Rejestru Karnego),

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy

zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
najlepszych kandydatów.


VI Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w

przypadku dużej liczby kandydatów w formie testu sprawdzającego wiedzę.Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub ewentualnego testu sprawdzającego wiedzę.


Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm./.

Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.


Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki komunalnej”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2011r. do godz. 14.00 ( liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

Burmistrz

Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz BieniekLista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 


I. Ilość złożonych ofert: 4
    Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

1. Kaźmierczak Artur, zam. Wyszogród  

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie  
       poinformowani pisemnie.
      

 

                                      19.12.2011r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                            Bożena Myszkowska

                                                   /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany do zatrudnienia Pan Artur Kaźmierczak zamieszkały w Wyszogrodzie.

Uzasadnienie:
Z Panem Arturem Kaźmierczakiem, spełniającym wymagania formalne zawarte                           w ogłoszeniu na stanowisko   Inspektora ds. gospodarki komunalnej, przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat oceniany był według następujących kryteriów: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, przydatność do pracy na stanowisku Inspektora ds. gospodarki komunalnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pan Kaźmierczak przedstawił  koncepcję pracy na w/w stanowisku, w pełni zaspakajającą oczekiwania Pracodawcy.

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-01 09:30:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-02 09:12:35
  • Liczba odsłon: 1877
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674617]

przewiń do góry