UGiM.PROW.3041.1.2014                               Wyszogród, dn.  20.01.2014 r

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród zaprasza do składania oferty na usługę:

l.  Nadzór Inwestorski nad realizowanym zadaniem pn.

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki z sięgaczem w m. Wyszogród wraz z odbudową nawierzchni” w ramach realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”  

                                                            opis zamówienia

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Termin składania ofert: 31.01.2014 r  do godz. 12.00.

Miejsce składania ofert:  Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród Forma składania ofert: pisemna

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w:  Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  - Aleksandra Wachaczyk –  tel. 24/ 267 26 15

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Inspektor Nadzoru, w ramach usługi, będzie odpowiedzialny za kierowanie i nadzorowanie  robotami budowlanymi oraz pomoc techniczną dla Zamawiającego zgodnie z podanym poniżej szczegółowym opisem zadań i obowiązków.

Inspektor Nadzoru będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz rozporządzeń unijnych dotyczących wykorzystania środków z funduszy UE.

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:

1)       administrowania i zarządzania robotami będącymi przedmiotem umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w zakresie warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych oraz zgodnie z projektem przebudowy;

2)      monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportu, w którym będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe (przez pojęcia „wskaźniki fizyczne” Zamawiający rozumie parametry harmonogramu rzeczowo - finansowego)

3)      zabezpieczenia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

4)      udziału w finansowym rozliczeniu robót wynikających z zawartych umów.

 

Przewiduje się, że zakres zadań Inspektora Nadzoru będzie obejmował prowadzenie następujących działań:

a) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:

1. Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji,

2.Informowanie Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach oraz problemach istniejących i przewidywanych, razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów – ze szczególnym uwypukleniem tych, które mogą spowodować opóźnienie planowanego terminu zakończenia rzeczowego projektu,

3. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,

4. Nadzór i kontrola fizycznego i finansowego postępu robót, kosztów i budżetu,

5.Inspektor Nadzoru będzie w toku realizacji robót opiniował, rekomendował, dokonywał weryfikacji i analizy rysunków, dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę robót z komentarzami dla Zamawiającego (w tym jeśli chodzi o zgodność / lub niezgodność z Umową na roboty). Inspektor Nadzoru sporządzi pisemne opinie i wskaże konieczne korekty tych dokumentów ( jeśli to konieczne) w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego,

6. Jeśli Inspektor Nadzoru wyda pozytywną opinię będzie zobowiązany następnie  natychmiast zatwierdzić wymienione dokumenty z punktu widzenia: wymagań Zamawiającego zawartych w Umowie na roboty, poprawności technicznej i formalnej. Inspektor zobowiązany jest do zalecania wszelkich zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, które są według niego  konieczne dla realizacji robót  tym samym zatwierdzając je. Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany posiadać i przechowywać te dokumenty,

7. Egzekwowanie od Wykonawcy robót, w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na Roboty i wygaśnięcia ważności zabezpieczenia, przedłożenia nowego dokumentu zabezpieczenia w terminie 7 dni od zajścia wyżej powołanych okoliczności,

8. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Wykonawcę robót,

9. Przygotowanie dla Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym ) i wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na roboty jeśli zajdzie taka okoliczność. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy Robót z Umowy na roboty Inspektor Nadzoru będzie wspierał Zamawiającego w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy robót należnego odszkodowania i kary umownej za nienależyte i nieterminowe wykonanie Umowy na roboty,

10. Przygotowanie na polecenie Zamawiającego pisemnej opinii na temat możliwości zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na roboty w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie jaki poda Zamawiający

11. Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy robót niezbędnych dokumentów: (w szczególności: rysunków, specyfikacji, obliczeń, instrukcji ) w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie robót bez opóźnień, w sytuacji, w której Wykonawca powiadomił o konieczności posiadania tych dokumentów,

12. Inspektor Nadzoru będzie akceptował Harmonogram realizacji Umowy na roboty w porozumieniu i z akceptacją Zamawiającego w ciągu 10 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę robót.

13. Inspektor Nadzoru powiadomi pisemnie natychmiast po powstaniu Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót i planowanych płatności, wskaże przyczyny oraz metody naprawcze. Inspektor Nadzoru natychmiast w formie pisemnego raportu powiadomi Zamawiającego o wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na terenie realizacji projektu,

14. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco sprawdzał uprawnienia i aktualność dokumentów (przynależność do izby, ubezpieczenie) Kierownika Budowy i Kierowników Robót Wykonawcy Robót wskazanych w Umowie na roboty.

15. Inspektor Nadzoru sporządzi dla Zamawiającego pisemną opinię (w ciągu 5 dni od złożonego wniosku) - w aspekcie  formalnym i merytorycznym - w sprawie zgody na dokonanie zmiany Kierownika Budowy i Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót i Umowie na roboty jeśli z takim wnioskiem wystąpi Wykonawca robót, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru,

16. Inspektor Nadzoru zapewni, że Roboty wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

17. Inspektor Nadzoru zapewni swój współudział w przekazaniu terenu realizacji Projektu Wykonawcy robót,

18. Inspektor Nadzoru przedłoży Zamawiającemu do akceptacji przyjęty przez Wykonawcę robót system kontroli wymagań wynikających ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

19. Inspektor Nadzoru zorganizuje badania jakości w laboratoriach specjalistycznych jeśli będzie to konieczne; po uprzedniej zgodzie Zamawiającego,

20. Inspektor Nadzoru będzie sprawował kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów,

21. Inspektor Nadzoru będzie zatwierdzał materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy przewidziane przez Wykonawcę robót do wbudowania, sprawdzał, autentyczność, kompletność, prawidłowość i formułował zalecenia dotyczące wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania,

22. Inspektor Nadzoru będzie sprawdzał jakość oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz  urządzeń i dostaw z Umową na roboty, organizował dodatkowe testy jakości za zgodą Zamawiającego jeśli to konieczne,

23. Inspektor Nadzoru dokona zatwierdzeń przedstawionych metod wykonywania robót rekultywacyjnych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót zgodnie z Umową na roboty,

24. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do wydawania Wykonawcy robót; Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót rekultywacyjnych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

25. Inspektor nadzoru jest zobowiązany żądać od Wykonawcy robót; Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót rekultywacyjnych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

26. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

27. Inspektor Nadzoru pisemnie  zaopiniuje zasadności przedłużenia Czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla Umowy na roboty na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie,

28. Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego,

29. Inspektor Nadzoru pisemnie  zaopiniuje  (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu na ukończenie z winy Wykonawcy robót stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym przez Zamawiającego terminie,

30. Inspektor Nadzoru sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady, w ciągu 7 dni od usunięcia wad pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę robót. Przygotuje od stron formalnej (zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych), merytorycznej i finansowej zlecenie (postępowanie) ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeśli Wykonawca robót nie usunie wad w ciągu 7 dni od wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

31. Inspektor Nadzoru przeprowadzi z Wykonawcą robót odbiory częściowe ( jeśli są przewidziane) i końcowy odbiór robót, sprawdzi pod względem jakości, kompletności, prawidłowości dokumenty wymagane do odbioru przedłożone przez Wykonawcę robót i przygotuje i przedłoży Zamawiającemu pozostałe niezbędne do odbioru dokumenty. Inspektor wyegzekwuje od Wykonawcy robót wykonanie zaleceń poodbiorowych.

32. rozpoczęcie czynności odbiorowych  wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru  przez Wykonawcę robót. Inspektor zawiadomi wszystkich uczestników odbioru (w tym: Wykonawcę robót, Zamawiającego Beneficjanta Końcowego) o wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbioru co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Czynności odbiorowe zostaną zakończone w terminie 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia. 

33. Ostatecznie wszystkie protokoły podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

34. Inspektor Nadzoru zapewni swój współudział przygotowaniu przez Wykonawcę robót dokumentu zmiany do Umowy na roboty,

35. Inspektor Nadzoru zapewni zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robót,

36. Inspektor Nadzoru będzie miał obowiązek dokonania obmiaru wykonanych robót, bo będzie odpowiadał za wskaźniki realizacji projektu, które określone są we wniosku aplikacyjnym PROW.

37. Na polecenie Zamawiającego i w ustalonych przez Zamawiającego terminach Inspektor Nadzoru sporządzi pisemną opinię umowy z podwykonawcami przedłożoną zgodnie z Umową na Roboty i tym samym wyrażał zgodę na wykonanie robot przez podwykonawcę, zgodnie z zasadami podanymi w Umowie na Roboty,

38. cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą robót i Inspektor Nadzoru dotycząca realizacji zadania musi być wysyłana w formie kopii do Zamawiającego,

39. Inspektor Nadzoru dokona przeglądu, zaopiniuje i oceni pisemnie dokumentację powykonawczą (jej kompletność, zgodność ze stanem faktycznym, poprawność formalną) a następnie dostarczy ją do Zamawiającego w 3-ch egzemplarzach w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru przedłoży także kompletną dokumentację związaną z nadzorowaną Umową na roboty w formie ustalonej przez Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

40. Inspektor Nadzoru skompletuje, oceni i pisemnie zaopiniuje, a następnie przedłoży Zamawiającemu, prawidłową dokumentację i oświadczenia Wykonawcy robót wymagane odpowiednimi przepisami celem zawiadomienia o zakończeniu prac w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym  ustalonym przez Zamawiającego terminie,

41. Inspektor Nadzoru przygotuje dla Umowy na roboty wszelkie dokumenty niezbędne do wystawienia Świadectwa Wykonania i końcowej płatności i zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiającego

42. Inspektor Nadzoru dokona rozliczenia Umowy na roboty w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny w terminie ustalonym z Zamawiającym. Inspektor przygotuje także inwentaryzacje wykonanych robót.

43. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Kierownikiem robót, i nadzorem geologicznym zapewnionym przez Wykonawcę.

44. Inspektor Nadzoru będzie dążył do polubownych rozwiązań sporów, oceniał i rozstrzygał roszczenia i problemy, zapobiegał sporom i opóźnieniom.

45. Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za systematyczną sprawozdawczość i będzie przedkładał dokumentację niezbędną dla rozliczenia refundacji ze środków pomocowych UE.

46. Inspektor Nadzoru będzie asystował wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń, monitorował wskaźniki inwestycji,

47. Inspektor Nadzoru będzie brał udział w przygotowaniu rozliczenia finansowego,

48. Inspektor Nadzoru będzie dostarczał pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego,

49. Inspektor Nadzoru zapewni merytoryczną pomoc Zamawiającemu w rozliczeniu inwestycji, w tym środków pochodzących z dotacji z PROW,

50. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał wszystkie inne czynności nie wymienione w Umowie ani Umowie na roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umowy na roboty i do spełnienia wymagań PROW oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

c) zadania podczas okresu zgłaszania wad, w tym:

Po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności zadania te obejmują:

1. Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych,

2.   W okresie zgłaszania wad dla robót Inspektor Nadzoru zapewni iż będzie wykonywał, postanowienia odpowiednich warunków Umowy na roboty stanowiących  dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1) Kodeksu cywilnego; w tym przygotuje pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenie (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych ) ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeśli wykonawca robót nie usunie wad w wszelkich postanowień gwarancyjnych.

3. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał inne niezbędne czynności w Okresie zgłaszania wad. Czynności te dotyczą w szczególności: przeglądu wykonanych robót, egzekwowania usunięcia wad przez Wykonawcę robót oraz uczestnictwa w wykonywanych naprawach gwarancyjnych, obejmujących okres:

 

36 MIESIĘCY od dnia odbioru inwestycji;

4. Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,

5. Inspektor Nadzoru zarekomenduje zwrot zobowiązań i ewentualnej kwoty zatrzymanej.

 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania następującymi osobami:

·         Inspektor nadzoru robót sanitarnych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadający doświadczenie zawodowe jako Inspektor robót sanitarnych przy nadzorze budowy  sieci kanalizacyjnej w ilości 2 szt. – w okresie ostatnich trzech lat.

·         Inspektor nadzoru robót drogowych – posiadający wymagane uprawnienia budowlane dla nadzorowania przedmiotowych robót oraz posiadających doświadczenie zawodowe jako inspektor robót drogowych  przy nadzorze robót drogowych - w okresie ostatnich trzech lat.

 

 

Obecność na placu budowy:

Wymagana jest bieżąca obecność osób pełniących nadzory budowlane podczas wykonywania wszelkich prac, zarówno robót budowlanych, jak i dostaw, a także prac przygotowawczych i/lub zabezpieczających zgodnie z aktualnym harmonogramem robót.

Zamawiający wymaga aby  Nadzór Inwestorski był obecny codziennie we wszystkie dni robocze.

Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub  w godzinach innych niż 8-16 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

W celu weryfikacji obecność na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia.

 

 

W złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy podać łączną kwotę za realizację zlecenia w danej części, uwzględniającą udział w przeglądach i naprawach gwarancyjnych.

Każda kwota  powinna posiadać co najmniej wartość netto i brutto.

 

Termin realizacji usługi:

 

do 30 sierpnia 2014 r jednak  nie wcześniej niż po zakończeniu robót budowlanych oraz uczestnictwa w wykonywanych naprawach gwarancyjnych, obejmujących okres 36 MIESIĘCY od dnia odbioru inwestycji;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

DLA

Zamówienia wykonania usługi/dostawy

PROWADZONEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM ZGODNIE Z ART. 4, UST. 8

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nA:

 

1.                          Nadzór Inwestorski nad realizowanym zadaniem pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki z sięgaczem w m. Wyszogród wraz z odbudową nawierzchni” w ramach realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród” 

                                                          

 

 

 

2.                          ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp. lub

Partner nr

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

1)    zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego niniejszego zamówienia,

   2)         gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia osobiście, zgodnie z treścią: zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

 

Lp.

Cena netto

Podatek

Cena brutto

 

1.               

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić;

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko

doświadczenie

wykształcenie

Zakres wykonywanych czynności

Kwalifikacje zawodowe*

Informacja o podstawie do dysponowania osobą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymienione powyżej, posiadają wymagane uprawnienia*

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech  lat usług nadzoru inwestorskiego potwierdzających spełnianie warunku określonego Zapytaniu ofertowym.

 

 

Lp.

Opis

przedmiotu zamówienia

(z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu)

Całkowita

wartość brutto

usługi

w PLN

Termin realizacji

 

Nazwa Odbiorcy

 

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

 

1.    

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.    

 

 

 

 

 

Do niniejszego wykazu dołączono dowody  potwierdzające, że wyżej wymienione  usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.)

 

 

 

 

......................., dn. .............................                                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

 

 

Zapewniamy realizację usługi, zgodnie z warunkami umowy, w terminie rzeczywistego okresu wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego wraz okresem usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnień ;

- posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami - zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                                      

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

-  informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się Ze wzorem umowy załączonym do niniejszego ogłoszenia i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

                                                                                        …………………………………………

                                                                                                  Podpis WnioskodawcyUGiM.PROW.3041.1.2014                                                                               Wyszogród, dn.  18.02.2014 r


 

Otrzymują

wg. rozdzielnika

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na wykonanie/dostawę/usługę:

Nadzór Inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki z sięgaczem w m. Wyszogród wraz z odbudową nawierzchni” w ramach realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród” 

 

 

Powodem unieważnienia jest niezłożenie ofert przez potencjalnych wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie ogłosi kolejne zapytanie ofertowe.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-23 11:18:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 14:48:30
  • Liczba odsłon: 739
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669033]

przewiń do góry