UGiM.6220.6.46.2012.2013                                                                                          Wyszogród, dnia14 stycznia 2013  r

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej: k.p.a), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą niniejszym zawiadamiam, że zamiar uczestnictwa na prawach strony w prowadzonym postępowaniu powołując się na cele statutowe zgłosiła organizacja ekologiczna. Po przeanalizowaniu celów statutowych organ stwierdził iż spełnia ona wymogi organizacji ekologicznych w rozumieniu ustawy OOŚ.

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy OOŚ, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.  W związku z powyższym organ wydał postanowienia dopuszczające do udziału na prawach strony w postępowaniu:

  • Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.44.2012.2013 z dnia 11.01.2013 r. w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dodatkowo w powiązaniu z art. 9 i 10 k. p. a. , Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela prowadząca postępowanie – Aleksandra Wachaczyk, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 , pokój nr 3, tel. 24 231 17 16.

Zawiadomienie stron o w/w możliwości wypowiedzenia się stron co do zgromadzonego materiału dowodowego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.        Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.        Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.        Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.        Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-15 20:11:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-15 20:11:18
  • Liczba odsłon: 826
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673151]

przewiń do góry