PP.6730.31.2015                                                                           Wyszogród, dnia 10.06.2015r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199).

 

zawiadamia się

iż w dniu 08.06.2015r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Masovii Wind Farm I Sp.z o.o, ul. Postepu 17b, 02-676 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Łukasza Nowaka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura telechniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi w m. Kobylniki, Rostkowice, Główczyn.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15
PP.6730.31.2015                                                                       Wyszogród, dnia   26.06.2015r

Uzupełnienie do Obwieszczenia
o wszczęciu postępowania z dnia 10.06.2015r

W związku z obwieszczeniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura telechniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi w m.  Kobylniki, Rostkowice, Główczyn
 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuję, że przedmiotowa inwestycja będzie  prowadzona na działkach o nr.ewid. 190, 187, 208 położonych w miejscowości Kobylniki, gmina Wyszogród, na działkach o nr.ewid.  2/3,25,150/3 położonych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród,  na działce o nr ewid. 210 położonej w m. Główczyn gmina Mała Wieś.
PP.6730.31. 2015                                                                            Wyszogród, dn. 13.08.2015r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13.08.2015r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura telechniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi w m.  Kobylniki, Rostkowice, Główczyn na działkach o nr.ewid. 190, 187, 208 położonych w miejscowości Kobylniki, gmina Wyszogród, na działkach o nr.ewid.  2/3,25,150/3 położonych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród,  na działce o nr ewid. 210 położonej w m. Główczyn gmina Mała Wieś.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199),  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 12.08.2015r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura telechniczna) pomiędzy siłowniami wiatrowymi w m.  Kobylniki, Rostkowice, Główczyn na działkach o nr.ewid. 190, 187, 208 położonych w miejscowości Kobylniki, gmina Wyszogród, na działkach o nr.ewid.  2/3,25,150/3 położonych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród,  na działce o nr ewid. 210 położonej w m. Główczyn gmina Mała Wieś.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-11 01:14:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-13 16:04:08
  • Liczba odsłon: 854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674855]

przewiń do góry