Uchwała Nr 116/XVII/2008

Rady Gminy  i Miasta Wyszogród

z dnia  18.XII.2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości 12 443 320 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 13 071 413 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.(załącznik nr 3a zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

 1. Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości 628 093 zł , który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta w kwocie - 461 000 zł

 2. kredytem bankowym - 167 093 zł.

 1. Przychody budżetu w wysokości 961 000 zł, rozchody w wysokości 332 907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 7 427 zł,

 2. celową w wysokości - 5 000 zł,

  1. rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 5000 zł,

do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu ) .

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 7

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 213 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy i Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 102 300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 20 000 zł,

 2. wydatki - 50 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 300 000 zł;

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu      - w kwocie 167 093 zł;

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                - w kwocie 332 907 zł.

 

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań :

  a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia

  ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300 000 zł

 3. dokonywania zmian w planie wydatków,

w tym funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków .

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy i Miasta

na koniec 2009 roku i lata następne .

 

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Przewodniczący

Gminy i Miasta Wyuszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Budżet Gminy i Miasta

Wyszogród na 2009 rok

 

 

 

 

 

 

 

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2009 rok

Budżet opracowano na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001 roku Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 13.10.2003 roku o dochodach jednostek samorządowych /Dz.U.Nr.203 poz.1966/z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz.U z 2005 roku Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz.U z 2006 roku.Nr.107,poz.726 z późniejszymi zmianami, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji na zadania zlecone, sprawozdań z wykonania budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku .

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 12 443 320 zł

w tym:

- dochody bieżące 12 373 320 zł

- dochody majątkowe 70 000 zł

z podziałem na:

1. Dochody własne 4 297 208 zł 34,8 %

W tym : dochody bieżące - 4 227 208 zł

dochody majątkowe - 70 000 zł

2. Subwencje 6 067 172 zł 49,0 %

3. Dotacje 2 078 940 zł 16,2 %

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę : 13 071 413 zł

W tym:

1. Wydatki bieżące 11 331 413 zł 86,7 %

2. Wydatki inwestycyjne 1 740 000 zł 13,3 %

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 12 443 320 zł.

w tym:

I. Dochody własne:

Dochody własne zostały zaplanowane na ogólną kwotę 4 297 208 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 70 000 zł

- dochody bieżące - 4 227 208 zł

 

1. Dochody majątkowe 70 000 zł

 • dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 70 000 zł

Planowana jest sprzedaż 1 działki oraz lokali mieszkalnych.

2. Dochody bieżące 4 227 208 zł

 • Dochody z tyt. dzierżaw i najmu 118 000 zł

 

- dochody z tytułu dzierżaw rolnych 3 000 zł

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 25 000 zł

- dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych 15 000 zł

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne , miesięczne,

za dzierżawione place i targowisko gminne.

- wpływy z najmu lokali 15 000 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu lokali przez: Policję ,

KRUS, Agroma – budynku Urzędu Gminy.

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników

majątku j.s.t 60 000 zł

wpływy za wynajem hali sportowej

 

 • Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 145 000 zł

 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 105 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 25 000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000 zł

Podstawą do ustalenia planu dochodów na 2009 rok stanowi realizacja dochodów 2008r. za III kwartał.

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 259 000 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 1 200 000 zł

- podatek rolny 29 000 zł

- podatek leśny 9 000 zł

- podatek od środków transportowych 20 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1 000 zł

Przy ustalaniu kwoty dochodów uwzględniono wykonanie planu za

3 kwartały 2008 roku.

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 081 000 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 370 000 zł

- podatek rolny 480 000 zł

- podatek od środków transportowych 20 000 zł

- wpływy z opłaty targowej 40 000 zł

- wpływy z wydanych zezwoleń. na sprzedaż alkoholu 70 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1 000 zł

- opłata eksploatacyjna 100 000 zł

 

 

 • Dochody pozostałe 107 448 zł

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu 40 000 zł

Rodzice pokrywają pełne koszty wyżywienia dziecka.

- wpłaty rodziców na rzecz Przedszkola / 17 zł/ 17 000 zł

Środki te wykorzystywane są na zakupy materialne.

- odpłatność za wyżywienie 50 000 zł


Kwotę tę stanowią wpłaty rodziców oraz wpłaty Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za korzystanie z posiłku przez młodzież szkolną w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie i dożywianie dzieci w Sz.P. w Rębowie i w Kobylnikach.

- 5 % udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 448 zł

 

 • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych - 1 516 760 zł

w tym:

- od osób fizycznych - 1 491 760 zł

- od osób prawnych - 25 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 36,72 %.

Jest to kwota wstępna , która może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Ostateczne dane zostaną przekazane do Gmin, po uchwaleniu budżetu Państwa.

 

 

 

II. Subwencje: 6 067 172 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 728 870 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 338 302 zł

Ogółem subwencje w stosunku do 2008 roku wzrosły o 9,2 %.

/ oświatowa – 4,5% ; wyrównawcza – 10,4%/

Ustalone kwoty są kwotami wstępnymi .

Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu Budżetu Państwa.

 

III. Dotacje ogółem: 2 078 940 zł

 

1. Dotacje celowe z budzetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami 1 857 740 zł

- celowa z budżetu Państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej 67 944 zł

/pracownicy zleceni, OC,USC/

- aktualizacja spisu wyborców 996 zł

- obrona cywilna 400 zł

- pomoc społeczna 1 788 400 zł

w tym:

 • dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego

- 1 590 000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

- 19 400 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 179 000 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 221 200 zł

- pomoc społeczna 221 200 zł

w tym:

- zasiłki okresowe 61 200 zł

- ośrodek pomocy społecznej 110 000 zł

- dożywianie uczniów 50 000 zł

 

 

 

 

Przy sporządzaniu budżetu na rok 2009 do planu dochodów wzięto pod uwagę:

  • wykonanie dochodów za III kwartał 2008 roku,

  • wzrost stawek podatkowych

  • opodatkowanie nowych podmiotów handlowych i gospodarczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków 13 071 413 zł przeznacza się na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 108 500 zł

w tym:

  • wydatki inwestycyjne 100 000 zł

- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy 100 000 zł

Zadanie polegające na wykonaniu przełączeń sieci w celu odłączenia Gminy Wyszogród od przyłącza z gminą sąsiednią, wykonanie brakujących przyłączeń sieciowych w Mieście.

Koszt całkowity – 200 000 zł. Udział środków z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 50% tj.100 000 zł.

  • wydatki bieżące

- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej 8 500 zł

/ 2 % wpływu podatku rolnego/

Dział 600 T ransport i łączność 1 008 000 zł

w tym:

  • wydatki inwestycyjne 700 000 zł

- modernizacja systemu dróg gminnych - 500 000 zł

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych / obejmujacych m. Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice/ spełniających kryteria dostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Koszt całkowity realizacji zadania 2 700 000 zł .

w tym:

koszt Gminy - 675 000 zł tj. 25%/.

koszt RPOWM – 2 025 000 zł tj.75%

Okres realizacji 2 lata.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie

realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

- rewitalizacja Miasta - 200 000 zł

 • ul. Klasztorna - modernizacja nawierzchni poprzez położenie kostki granitowej i instalacja punktów świetlnych stylowego oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy.
 • ul. Ogrodowa –położenie asfaltu i chodników ze starobruku, instalacja punktów świetlnych stanowiących własność Gminy.

Realizacja zadania rozłożona byłaby na okres 2 lat.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 3 500 000 zł .

Udział środków własnych Gminy - 525 000 zł. /15%/

Udział środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2 975 000 zł /85%/

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

  • wydatki bieżące : 308 000 zł

w tym:

- remonty dróg gminnych 168 000 zł

  • remonty dróg gminnych wg sporządzonego harmonogramu

uzgodnionego z sołectwami - 70 000zł

  • odśnieżanie dróg gminnych - 40 000 zł
  • remont cząsteczkowy uszkodzonych nawierzchni asfaltowych w drogach - 25 000 zł
  • nawiezienie destruktu asfaltowego na drogę gminną Wyszogród – Rębowo - 25 000 zł
  • opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowice - 8 000 zł

- remont chodników w mieście 140 000 zł

w tym:

 • remont ciągu pieszego w ul. Niepodległości – 77 000 zł

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na:

- wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp. – 20 000 zł

- aktualizacja wyceny nieruchomości do opłat wieczystego użytkowania

gruntów - 23 000 zł.

- modernizacja i zabezpieczenie elewacji frontowych w obiektach

komunalnych oraz wymiana poszycia dachowego ul. Rynek i

Rębowska - 25 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 70 000 zł

- wydawanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie

ma planów miejscowych - 40 000 zł

- zagospodarowanie terenu nad Wisłą – opracowanie dokumentacji koncepcyjno scenariuszowej do utworzenia muzeum Wisły – I etap

- 30 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 278 920 zł

w tym:

  • pracownicy zleceni / USC, OC/ - 117 350 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117 350 zł

oraz fundusz świadczeń socjalnych

Przyznana dotacja w wysokości 67 944 zł stanowi pokrycie wydatków w 57,9 %, pozostałą kwotę pokrywamy ze środków własnych.

Kwotę 448 zł tj.5% za wydane dowody osobiste przeznacza się na zakup druków do USC.

 

  • Rada Gminy 75 000 zł

Diety dla Radnych i sołtysów, drobne zakupy, ryczałt
Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady.

 

  • Urząd Gminy 1 996 570 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe: 1 473 970 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata 4 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W podanej kwocie znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 29 900 zł

/ radca prawny, informatyk/

- wydatki materialne - 277 700 zł

w tym:

- zakup opału i energii - 60 000 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości,

papieru do drukarek i ksero, akcesoriów

komputerowych, itp. - 50 000 zł

- podróże służbowe - 30 000 zł

/w tym ryczałt samochodowy Burmistrza 3 000 zł/

- opłaty za usługi internetowe opłaty

pocztowe, szkolenia , naprawy - 44 000 zł

- remonty - 14 000 zł

- ubezpieczenie majątku i składki na Związek Gmin

- 15 000 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne , Internet

- 24 000 zł

- szkolenie pracowników - 10 700 zł

- składki na PFRON - 30 000 zł

- wydatki inwestycyjne - 200 000 zł

Wykup budynku Urzędu w drodze negocjacji

- zakupy inwestycyjne - 15 000 zł

Wymiana zestawów komputerowych.

W kosztach materialnych Urzędu uwzględnia się także wydatki związane z obsługą jednostek organizacyjnych Gminy. Dotyczą one głównie obsługi ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie informacji w formie papierowej i elektronicznej , sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego itp.

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000 zł

Kwotę powyższą przeznacza się między innymi na organizowanie imprez tj. „Dni Wisły” /jubileuszowe obchody – 30-letnie/

oraz promowanie miasta i gminy.

  • Pozostała działalność 10 000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się wydatki materialne związane z organizowaniem szkoleń i spotkań z osobami bezrobotnymi.

Zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników prac interwencyjnych współfinansowanych z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,

kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 996 zł

Środki przeznaczone dla Kierownika USC za wykonaną aktualizację spisów wyborców - środki z dotacji.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 165 400 zł

W tym:

  • wydatki bieżące - 145 400 zł
  • Ochotnicze Straże Pożarne 145 000 zł

w tym:

- dla OSP w Wyszogrodzie zaplanowano środki – 100 000 zł

na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 50 000 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych - 10 000 zł

- energia - 5 000 zł

- remont strażnicy - 15 000 zł

/strażnica znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy/

- podróże służbowe - 500 zł

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4 000 zł

- udział w akcjach pożarniczych - 14 000 zł

- usługi pozostałe - 500 zł

- rozmowy telefoniczne - 1 000 zł

- OSP – jednostki w terenie 42 000 zł

Dla jednostek OSP w terenie zaplanowano środki po 6 000 zł na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa.

Strażnice jednostek OSP w terenie znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.

- zarząd miejsko-gminny OSP - 3 000 zł

- ryczałt komendanta OSP.

  • Obrona cywilna - 400 zł

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika OC

- środki z dotacji .

 

 

  • wydatki inwestycyjne – 20 000 zł
  • dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 20 000 zł

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki zawiązane z ich poborem 35 000 zł

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 120 000 zł

Kwotę w wysokości 120 000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

 

Dział 758 Różne rozliczenia 12 427 zł

- rezerwa ogólna - 7 427 zł

/zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/

- rezerwa kryzysowa - 5 000 zł

/tj. 1% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 965 480  zł

  • Szkoły podstawowe 2 694 100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych

- 2 382 450 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-148 650 zł

/w kwocie tej uwzględniono środki na wypłaty świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% pobieranych przez nich emerytur i rent/.

- wydatki materialne - 145 500 zł

w tym:

 • wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

- 106 000 zł

 • usługi remontowe - 39 500 zł

  • modernizacja sal dydaktycznych w szkole podstawowej w Wyszogrodzie – modernizacja zniszczonych sal dydaktycznych oraz stołówki - 10 000 zł

Przewiduje się całkowity koszt prac na kwotę 20 000 zł.

Udział środków Gminy - 10 000 zł. /50%/

Udział środków Ministerstwa Edukacji Narodowej - 10 000 zł /50%/

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, prace będą realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

  • Wymiana stolarki okiennej w szkole podstawowej w

Kobylnikach – w holu głównym szkoły oraz wybranych

salach dydaktycznych - 25 000 zł

Przewiduje się całkowity koszt prac na kwotę 50 000 zł.

Udział środków Gminy - 25 000 zł. /50%/

Udział środków Ministerstwa Edukacji Narodowej - 25 000 zł /50%/

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, prace będą realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

  • szkoła podstawowa Rębowo – 4 500 zł

/drobne remonty bieżące/

 

- wydatki inwestycyjne - 17 500 zł

Modernizacja elewacji zewnętrznej w szkole podstawowej w Rębowie – ocieplenie pozostałej części szkoły wraz z obrobieniem elewacji.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 35 000 zł .

Udział środków Gminy - 17 500 zł. /50%/

Udział środków Ministerstwa Edukacji Narodowej - 17 500 zł /50%/

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

  • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-110 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. – 107 000zł

- doposażenie klas lekcyjnych - 3 000 zł

 

  • Przedszkola - 487 680 zł

Planowane wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola

w Wyszogrodzie.

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 392 680 zł

W planowanej kwocie uwzględniono nagrody

na DEN , awans zawodowy nauczycieli, 2 nagrody jubileuszowe

- wydatki materialne - 47 500 zł

w tym:

  • na zakup opału, materiały kancelaryjne, opłaty za energię

elektryczną i wodę, wyjazdy służbowe pracowników,

ubezpieczenie mienia - 30 000 zł

 

  • wydatki remontowe - 17 500 zł

- zabezpieczenie ścian nośnych w budynku Przedszkola

50% udział Gminy 50% do pozyskania z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, prace będą realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

- zakup środków żywności - 47 500 zł

Środki na zakup żywności pokrywane są z wpłat rodziców oraz ze środków Pomocy Społecznej dla dzieci kwalifikujących się do pomocy w formie dożywiania.

 

  • Gimnazjum - 1 353 950 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Gimnazjum - 1 227 700 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny— 63 250 zł

- wydatki materialne - 63 000 zł.

W tym:

 • wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 39 500 zł tj.

zakup energii, opału, środków czystości, materiałów

kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych

i dydaktycznych itp.

 • Usługi remontowe - 23 500 zł

Modernizacja zniszczonych sal dydaktycznych oraz holu

głównego.

Przewiduje się całkowity koszt prac na kwotę 47 000 zł .

Udział środków Gminy - 23 500 zł. /50%/

Udział środków Ministerstwa Edukacji Narodowej - 23 500 zł /50%/

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, prace będą realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

  • Dowożenie uczniów do szkół - 180 000 zł

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

  • Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- 22 250 zł

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli .

  • Szkoły podstawowe i gimnazjum 20 750 zł

  • Oddziały przedszkolne i przedszkole 1 500 zł

 

  • Stołówki szkolne - 50 000 zł

- zakup środków żywności do stołówki przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie

 

  • Pozostała działalność 67 500 zł

w tym :

   • dotacja celowa - 1 500 zł

- środki przekazane na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku.

   • wydatki materialne - 66 000 zł

- zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół - 63 000 zł

/koszty ogrzewania kotłowni są rozliczane wspólnie ze Starostwem Powiatu/.

- partycypacja w kosztach utrzymania pracownika ZNP – 3 000 zł

W budżecie na 2009 rok na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 5 001 550 zł łącznie ze świetlicą szkolną

w tym:

- subwencja oświatowa - 3 728 870 zł co stanowi 74,6 %

- środki samorządowe - 1 272 680 zł co stanowi 25,4 %

Środki samorządowe przeznacza się na zadania własne

takie jak:

- dowożenie uczniów

- oddziały przedszkolne

- przedszkole

- zakup oleju do kotłowni przy zespole szkół

- wydatki inwestycyjne i remontowe w szkołach - udział własny

Dział 851 Ochrona zdrowia 89 600 zł

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na :

  • Przeciwdziałanie narkomanii 4 000 zł

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 000 zł

w tym :

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej

- 28 100 zł

- wydatki materialne - 37 900 zł

Wydatki będą realizowane zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Utrzymanie gabinetu lekarskiego 19 600 zł

wydatki bieżące na:

- ogrzewanie, energia, wywóz nieczystości i zwrot kosztów dojazdu

lekarza w ramach przyjęć na ubezpieczenie.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 2 401 420 zł

w tym:

- dotacja – 2 009 600 zł tj. 83,7% ogólnych wydatków

- środki samorządowe – 391 820 zł tj 16,3 % ogólnych wydatków

Wydatki z dotacji: 2 009 600 zł

w tym:

 • świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

1 532 650 zł

 • opłaty pocztowe /porto/ 5 000 zł

 

 • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane

od osób pobierających świadczenia rodzinne 9 650 zł

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

19 400 zł

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 179 000 zł

 • zasiłki okresowe 61 200 zł

 • dożywianie uczniów 50 000 zł

 • wydatki dotyczące finansowania pracownika /obsługa

świadczeń rodzinnych/ 42 700 zł

/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników/

 • ośrodek pomocy społecznej 110 000 zł

/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników/

 

 

Wydatki ze środków samorządowych 391 820 zł

w tym:

 • domy pomocy społecznej 72 100 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu osób samotnych z terenu naszego miasta i gminy.

 • świadczenia rodzinne 18 220 zł

/środki przeznaczone na wydatki materialne/

 • zasiłki celowe i opłaty pocztowe 86 500 zł

 • dodatki mieszkaniowe 80 000 zł

W związku z tym, że dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób najuboższych stało się zadaniem własnym Gminy nie dotowanym z budżetu państwa konieczne stało się zabezpieczenie środków własnych.

 • ośrodek pomocy społecznej 50 000 zł

Przyznana dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 110 000 zł, zaś wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz utrzymanie bieżące wynosić będzie 160 000 zł.

 • pozostała działalność 85 000 zł

  • dożywianie uczniów w szkołach - 60 000 zł

Do zadań własnych Gminy od 2004 roku należy dożywianie uczniów w szkołach . Na ten cel ze środków własnych wydzielono powyższą kwotę wg . informacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  • wydatki związane z utrzymaniem do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 15 000 zł

w tym:

- zakup paliwa - 8 000 zł

- diagnostyka - 2 000 zł

- ubezpieczenie - 5 000 zł

  • prace społecznie użyteczne - 10 000 zł

Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych

/udział Gminy 40% PUP – 60%/.

Ogółem wydatki na Pomoc społeczną zaplanowano w wysokości

2 401 420 zł w tym udział środków samorządowych – 391 820 zł tj.16,3%

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 070 zł

- Świetlica szkolna 36 070 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy szkolnej, odpis na Z.F.Ś.S oraz doskonalenie zawodowe.

Środki z subwencji oświatowej .

 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 054 300 zł

 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód 367 500 zł

- wydatki inwestycyjne 367 500 zł

w tym:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków 105 000 zł

- zmiana systemu napowietrzania, wymiana zużytych urządzeń/ zakup bądź zamiana działki przyległej.

Całkowity koszt zadania 405 000 zł ./udział Gminy 25%, udział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 75% tj. 300 000 zł/.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 • kanalizacja Starego Miasta 262 500 zł

- modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w

mieście, kanalizacja Stare Miasto i ul. Rybaki – sieć wodociągowa

– zadanie to obejmuje całe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budową przepompowni. Teren objęty budową to ulice: Szkolna, Poniatowskiego, Słoneczna, Niepodległości, Rybaki.

Zabezpieczono kwotę stanowiącą udział środków własnych Gminy przy ubieganiu się o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Koszt zadania 1 700 000 zł. Okres realizacji 2009 – 2010.

Udział Gminy w ciągu 2 lat – 425 000 zł. /25%./

Udział PROW – 1 275 000 zł /75%/

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 • Gospodarka odpadami

- wydatki inwestycyjne 85 000 zł

- składowisko odpadów we wsi Wilczkowo – budowa boksów

na selekcje odpadów, rekultywacja składowiska.

Okres realizacji zadania 2009-2010.

Całkowity koszt zadania 1 226 000 zł. Udział środków samorządowych w przeciągu 2 lat -185 000 zł

– pozostała kwota (85%) to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 • Oczyszczanie miasta i wsi 182 000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- oczyszczanie miasta 150 000 zł

- wywóz nieczystości na wsi / kontenery/ 25 000 zł

- zakup znaków drogowych 7 000 zł

 • Utrzymanie zieleni w miastach 204 000 zł

- wydatki inwestycyjne - 175 000 zł

w tym:

 • budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście

- 175 000 zł

- budowa parku Zamkowa – 125 000 zł

Prace polegające na nasadzeniu roślin, drzew i krzewów oraz montaż systemu monitoringu.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych - 25%.

Udział środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 75%

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 500 000 zł.

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 

- budowa skateparku - 50 000 zł.

Budowa polega na przygotowaniu betonowego placu manewrowego oraz wyposażeniu go w elementy do akrobacji.

Koszt budowy 100 000 zł . w tym:

- udział środków Gminy - 50% (50 000 zł)

- udział środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - 50% (50 000 zł)

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 

wydatki bieżące - 29 000 zł

- na utrzymanie i obcinanie trawników w mieście - 19 000 zł.

- konserwacje i przegląd urządzeń znajdujących się na Placu zabaw „Smyk” - 10 000 zł

 

 

 • Oświetlenie ulic placów i dróg 200 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg - 145 000 zł

- zainstalowanie punktów świetlnych w miejscowości Drwały

– 30 000 zł

- opracowanie dokumentacji na zainstalowanie oświetlenia w ul. Pokoju.

- 25 000 zł

 • Pozostała działalność 15 800 zł

w tym:

- targowisko miejskie 4 800 zł

20% prowizji

- utylizacja padłych zwierząt 3 000 zł

- wyłapywanie psów bezdomnych wałęsających się po ulicach

i stwarzających zagrożenie szczególnie dla dzieci 8 000 zł

/umieszczanie w schronisku/

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 243 000 zł

- wydatki bieżące-

 • dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej w wysokości - 213 000 zł

- wydatki inwestycyjne-

 • Rębowski Dom Kultury – 30 000 zł

I etap zadania - opracowanie projektu modernizacji i adaptacji strażnicy OSP z przeznaczeniem na dom kultury.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 414 300 zł

 • Obiekty sportowe – Hala sportowa - 262 000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

 • wynagrodzenia osobowe - 146 500 zł

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

 • wydatki bieżące - 115 500 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego - 70 000 zł

- opłaty za energię, wodę - 30 000 zł

- monitoring , ubezpieczenie majątku, zakup środków czystości,

rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych

– 15 500 zł.

  • Ustalono dotacje celową na finansowanie lub

dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

w wysokości - 102 300 zł .

Środki w formie dotacji planuje się przekazać do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy plan imprez zostanie sporządzony po zatwierdzeniu budżetu Gminy i Miasta na 2009rok.

 

  • Wydatki inwestycyjne

– modernizacja stadionu „Stegny” - 50 000 zł

Modernizacja polegała będzie na częściowej naprawie trybun oraz ogrodzenia boiska

Całkowity koszt zadania – 150 000 zł

Środki Gminy – 50 000 zł

Środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza

- 100 000 zł

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 13 071 413 zł wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5 932 018 zł tj. 45,4 %,

wydatki inwestycyjne 1 740 000 zł tj. 13,3 % i wydatki bieżące

5 399 395 zł 41,3%

Założony został deficyt w wysokości 628 093 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta w kwocie 461 000 zł oraz kredytem w kwocie 167 093 zł.

Zobowiązania Gminy w 2009 roku wynosić będą 332 907 zł /raty kredytów i pożyczki/ oraz kwota 120 000 zł odsetek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowana realizacja zadań inwestycyjnych

w latach 2009 - 2010

I Wydatki inwestycyjne:

1 . Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy - 100 000 zł

Zadanie polegające na wykonaniu przełączeń sieci w celu odłączenia Gminy Wyszogród od przyłącza z gminą sąsiednią, wykonanie brakujących przyłączeń sieciowych w Mieście.

.

Koszt całkowity – 200 000 zł. Udział środków z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 50% tj.100 000 zł.

2 . Modernizacja systemu dróg gminnych - 500 000 zł

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych / obejmujacych m. Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice/ spełniających kryteriadostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Koszt całkowity realizacji zadania 2 700 000 zł. / w tym koszt Gminy - 675 000 zł/.

Okres realizacji 2 lata.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

3. Rewitalizacja Miasta - 200 000 zł

 • ul. Klasztorna - modernizacja nawierzchni poprzez położenie kostki granitowej w ul. Ogrodowej, asfaltu i chodników ze starobruku, instalacja punktów świetlnych stylowego oświetlenia ulicznego.

Realizacja zadania rozłożona byłaby na okres 2 lat.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 3 500 000 zł.

Udział środków Gminy - 525 000 zł. /15%/

Udział środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2 975 000 zł /85%/

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych

4. Modernizacja elewacji zewnętrznej w szkole podstawowej w

Rębowie - 17 500 zł

Ocieplenie pozostałej części szkoły wraz z obrobieniem elewacji.

Całkowity koszt zadania 35 000 zł z tego:

Środki Gminy -17 500 tj. 50%

Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej – 17 500 zł tj. 50%

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków 105 000 zł

- zmiana systemu napowietrzania, wymiana zużytych urządzeń/ zakup bądź zamiana działki przyległej.

Całkowity koszt zadania 405 000 zł ./udział Gminy 25%, udział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 75% tj. 300 000 zł/.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 

6 . Kanalizacja Starego Miasta 262 500 zł

- modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w

mieście, kanalizacja Stare Miasto i ul. Rybaki – sieć wodociągowa

– zadanie to obejmuje całe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budową przepompowni. Teren objęty budową to ulice: Szkolna, Poniatowskiego, Słoneczna, Niepodległości, Rybaki.

Zabezpieczono kwotę stanowiącą udział środków własnych Gminy przy ubieganiu się o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Koszt zadania 1 700 000 zł. Okres realizacji 2009 – 2010.

Udział Gminy w ciągu 2 lat – 425 000 zł. /25%./

Udział PROW – 1 275 000 zł /75%/

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

7. Składowisko odpadów we wsi Wilczkowo85 000 zł

budowa boksów na selekcje odpadów, rekultywacja składowiska.

Okres realizacji zadania 2009-2010.

Całkowity koszt zadania 1 226 000 zł.

 

 

 

 

Udział środków samorządowych w przeciągu 2 lat -185 000 zł

– pozostała kwota (85%) to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 

8. Budowa parku „Zamkowa” – 125 000 zł

Prace polegające na nasadzeniu roślin, drzew i krzewów oraz montaż systemu monitoringu.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych - 25%.

Udział środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 75%

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 500 000 zł.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 

9. Budowa skateparku - 50 000 zł.

Budowa polega na przygotowaniu betonowego placu manewrowego oraz wyposażeniu go w elementy do akrobacji.

Koszt budowy 100 000 zł. w tym

- udział środków Gminy - 50% (50 000 zł)

- udział środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - 50% (50 000 zł)

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

 

10. Rębowski Dom Kultury – 30 000 zł

I etap zadania - opracowanie projektu modernizacji i adaptacji strażnicy OSP Rębowo

11. Modernizacja stadionu „Stegny” - 50 000 zł

Modernizacja polegała będzie na częściowej naprawie trybun oraz ogrodzenia boiska

Całkowity koszt zadania – 150 000 zł

Środki Gminy – 50 000 zł

Środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza

- 100 000 zł

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup zestawów komputerowych w UGiM - 15 000 zł

2. Wykup budynku Urzędu Gminy i Miasta - 200 000 zł

 

 

 

 

 

Z planowanej kwoty wydatków na 2009 rok w wysokości 13 071 413 zł wydatki inwestycyjne wynoszą 1 740 000 zł tj. 13,3 % .

Realizacja zamierzonych zadań inwestycyjnych będzie możliwa wyłącznie po pozyskaniu zewnętrznych środków wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr.6
do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr116/XVII/2008

z dnia 18.12.2008 r

PLAN ZADAŃ

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa

Treść

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

756

   

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70 000,-

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

70 000,-

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

70 000,-

851

   

Ochrona zdrowia

70 000,

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

4 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,-

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

66 000,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 100,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,-

4260

Zakup energii

8 000,-

4270

Zakup usług remontowych

1 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

18 400,-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500,-

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,-

4430

Różne opłaty i składki

500,-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500,-

Załącznik nr.10
do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr116/XVII/2008

z dnia 18.12.2008

 

 

 

PLAN ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa

Treść

Kwota

Dział

Rozdział

§

   

750

 

Administracja publiczna

8 960,-

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

8 960,-

 

2350

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t

8 512,-

 

2360

5% udział Gminy w dochodach budżetu Państwa

448,-

 

 

Z przeznaczeniem na wydatki w dziale 750 rozdział 75011 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

 

 

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Wyszogród za 2008 r

 

 

 

Lp

 1. Wyszczególnienie

Stan na ostatni dzień roku poprze

dniego .

Planowanie zwiększ.

( + )

zmiejszen.

( - )

Stan na ostatni dzień roku budżet.

 • Sposób zagospodarowania wg. wartości
 • Dochody

  uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem.

 • w bez-

   pośrednim zarządzie

  1. w zarządzie Spółki z o. o.

   dzierżawa najem

   wieczyste użytko-wanie

   inne formy

   1.

   Grunty ogółem /ha/

   w tym;

   64.87

   2 944 643

   • 0,60

   70.000

    

   65.47

   2 874 643

   44.98

   1 449 032

   4.64

   142 000

   1,20

   38 000

   11.45

   1 149 611

   3,20

   96 000

   113 000

    1. Rolne

   2.10

   11 000

   -

   2,10

   11 000

   2,10

   11 000

   -

   -

   -

   -

   -

   Działki budowlane

   0,30

   40 000

   • 0.30

   40 000

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   40 000

   Tereny rekreacyjne

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   Pozostałe

   (czynsze i dzierżawy)

   62.47

   2 893 643

   0.30

   30 000

   63,37

   2 863 643

   42.88

   1 438 032

   4.64

   142 000

   1.20

   38 000

   11.45

   1 149 611

   3.20

   96 000

   73 000

   2.

   Lasy /ha/

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   3.

   Parki /ha / 0.47

   18 000

   -

   18 000

   18 000

   -

   -

   -

   -

   -

   4.

   Budynki mieszkalne liczba ogółem, w tym ;

   Razem szt. 43

    

   9 087 729

    

    

   -

    

   9 087 729

    

   1 631 682

    

   5 064 094

    

   2 391 953

    

   -

    

   -

    

   15 000

   Mieszkalne szt.30

   5 064 094

   -

   5 064 094

   -

   5 064 094 -

   -

   -

   -

   -

   obiekty szkolne 6.

   1 301 198

   -

   1 301 198

   1 301 198

   -

   -

   -

   -

   -

   Obiekty kult. 3

   73 947

   -

   73 947

   73 947

   -

   -

   -

   -

   -

   Obiekty służby zdrowia 1

   507 737

   -

   507 737

   -

   -

   507 737

   -

   -

   -

    1. Pozostałe obiekty

     publiczne 2

   256 537

   -

   256 537

   256 537

   -

   -

   -

   -

   15 000

   inne -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   Stacja uzdatniania wody szt.1

   1.884 216

   -

   1.884 216

   -

   -

   1.884 216

   -

   -

   -

   5.

   1. Budowle i urzą-dzenia tech w tym:

   10 266 958

   -

    

   10 266 958

   -

   1 952 000

   4 687796

    

   -

    

   3 627 162

    

   60 000

  2. Wodociągi szt. 13

     długość 128,30 km

    1. 4 574 796

      

     -

     4 574 796

     -

     -

     4 574 796

     -

     -

     -

     Wysypiska szt.1

     113 000

     -

     113 000

     -

     -

     113 000

     -

     -

     -

     Ulice, drogi / dł. w km./ 6 698

     1 952 000

     -

     1 952 000

     -

     1 952 000

     -

     -

     -

     -

     Obiekty sportowe

     3 627 162

     -

     3 627 162

     -

     -

     -

     -

     3 627 162

     60 000

     Inne

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     6.

     Środki transportu szt . 9

     212 264

     -

     212 264

      

     212 264

     -

     -

     -

     -

     -

     7.

     Inwestycje –stan zaangażowania /zł/

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     8.

     Lokaty kapitałowe

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     9.

     Pożyczki udziel / w zł/

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     10.

     Obligacje własne sprzedaż w zł.

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     11

     Udziały gminy w spółkach, akcjach, wierzytelnościach

     25 000

     -

     25 000

     25 000

     -

     -

     -

     -

     -

     Ogółem;

      

     22 554 594

     -

     70 000

      

     22 484 594

     3 335 978

     7 158 094

      

     7 117 749

     1 149 611

      

     3 723 162

     188 000

      

     Informacja o komunalizacji mienia gminnego na dzień 10 listopada 2008 r.

      

      

     Wykonując ustawę z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych” .

     Komisja inwentaryzacyjna skomunalizowała 333 nieruchomości mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji o łącznej powierzchni 79 7808 ha.Stanowiło to:

     • 17 nieruchomości o pow. 7.38.33 ha. będącej w użytkowaniu lub zarządzie

     zakładów pracy.

     • 284 nieruchomości o pow. 61.76 27 ha. stanowiących zasób mienia

     gminnego.

     • 26 nieruchomości o pow. 4.42.17 ha będącej z Zarządzie Gospodarki

     Komunalnej i Mieszkaniowej.

     • 6 nieruchomości o pow. 6.21.31 ha. tzw. oświatowych.

     Mieniem nabytym w wyniku komunalizacji Rada Gminy i Miasta Gospodaruje poprzez:

     • przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
     • sprzedaż na własność
     • przekazywanie w zarząd
     • wydzierżawianie

     W wieczyste użytkowanie przekazano;

     • Rolniczej Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej o pow. 2.50 ha.
     • Bankowi Spółdzielczemu o pow. 714 m 2 .
     • Bankowi PKO o pow. 325 m 2 .
     • Spółdzielni Mieszkaniowej o pow.1.09.20 ha.
     • Osobom fizycznym 30 działek o pow.2119 m 2
     • Polskiemu związkowi Działkowców o pow. 1.43.54 ha.
     • Zakładowi Gospodarce Komunalnej Spółce z. o. o., trzy nieruchomości zabudowane o pow. 1. 03.51 ha.

     Sprzedano – przekazano:

     1. 117 lokali mieszkalnych

     2. nieruchomość o pow.553m 2 wraz z budynkiem kina.

     3. trzy nieruchomości o pow. 1821 m 2 przy ul. Słonecznej.

     4. dwie nieruchomości o pow. 323 m 2 przy ul. Przechodniej i Płockiej

     5. cztery nieruchomości o pow. 162 m 2 przy ul. Rębowskiej i Płockiej

     6. cztery nieruchomości o pow. 864 m 2 przy ul. Szkolnej i Niepodległości .

     7. nieruchomość o pow. 5975 m. 2 pod drogę dojazdową do mostu.

     8. dokonano zamiany z użytkowania wieczystego na własność 12 działek

     o pow. 6197m 2 .

     9. przekształcono 91 nieruchomości o pow. 6 0024 ha. w drodze decyzji z użytkowania

     wieczystego na własność .

     10.sprzedano 3 lokale użytkowe przy Rębowskiej i Narutowicza

     11.przekazano nieruchomość o pow.1693 m 2 dla Starostwa Powiatowego w

     Płocku pod Dom pomocy Społecznej.

     12.sprzedano nieruchomość o pow. 6977 m 2 . pod powiększenie Domu Pomocy

     Społecznej.

     13.sprzedano 23 działki o pow. 2.1741 ha. na rzecz osób fizycznych.

     14.sprzedano budynek po Szkole Podstawowej we wsi Drwały wraz z

     nieruchomością o pow. 0,58 ha.

     15.sprzedano 6 nieruchomości o pow.6838 m 2 we wsiach Rębowo, Rakowo i Kobylniki (domki nauczycielskie).

     16. przekazano grunt o pow. 227 m 2 przy ul. Niepodległości na rzecz RSHP w

     zamian za naniesienia przy ul. Okólnej.

     17.Przekazano grunt o pow. 2334 m 2 na rzecz Spółdzielni „Budowlani”.

     18.Sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Niepodległości 5/

     19. sprzedano nieruchomość zabudowaną w sołectwie Rębowo wraz z gruntem o pow.

     2136m 2 .

     20. Wykonano zamianę nieruchomości na rzecz Starosty Płockiego o nr ewid. 875/2 i 876/2 o

     pow. ogólnej 324 m 2 , na nieruchomość na rzecz Gminy Wyszogród pod kotłownią

     olejową o nr ewid 1172/3 o pow. 455 m 2 .

     21 .Zwrócono grunt Skarbowi Państwa o pow. 797 m. 2 zgodnie z wyrokiem NSA.

     22. Zwrócono nieruchomości na rzecz Gminy Żydowskiej o pow. 1.70.12 ha /cmentarz i

     skarpa po synagodze /.Oddawanie w zarząd:

     1. przekazano w zarząd nieruchomość dla sołectwa w Ciućkowie pod świetlicę.

     Wydzierżawiono:

     1. nieruchomości o pow. 302 m 2 pod pawilony handlowe przy ul. Rębowskiej i

      Niepodległości.

     2. nieruchomości o pow. 418 m 2 pod garażami.
     3. nieruchomości o pow. 3 ha. pod działki warzywne.

     Jako zadania statutowe Gmina nabyła następujące nieruchomości;

     1. wykupiła nieruchomość o pow. 3514 m 2 / pod oczyszczalnię ścieków i

      drogę dojazdową/

     2. wykupiono nieruchomość o pow. 0.10 ha pod budowę świetlicy w Ciućkowie.
     3. Przejęto nieodpłatnie nieruchomości od AWRSP położoną we wsi Grodkowo wraz z urządzeniami wodociągowymi /Studnia głębinowa wraz ze stacją uzdatniania wody / o pow. 0.58 ha , oraz świetlicę o pow. 0.22 ha, oraz 1 ha gruntów rolnych dla nauczycieli.
     4. nabyto nieruchomość o pow. 3015 m 2 przy ul. Płockiej.
     5. Przejęliśmy użytkowanie wieczyste o pow. 3041 m 2 od Spółdzielni Mieszkaniowej.
     6. Wykupiono grunt o pow. 2410 m 2 od osób fizycznych pod budowę ulicy

      łączącej ul. Kościuszki z ulicą Płocką.

     7. Nabyliśmy nieruchomość zabudowaną od Syndyka Wielobranżowej

      Spółdzielni Pracy w Wyszogrodzie o pow. 2376 m 2 .

     8. Wykupiono grunt o pow. 1 ha. pod budowę stacji we wsi Kobylniki.
     9. Zakupiono grunt pod drogę we wsi Starzyno od SKR Wyszogród o pow.3596 m 2 .

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr. 11
     do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr116/XVII/2008

     z dnia 18.XII.2008 r.

      

      

      

     Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.st w 2009 r.

     w złotych

     Lp.

     Dział

     Rozdział

     §*

     Nazwa zadania

     Kwota dotacji

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     1.

     801

     80195

     2310

     Obsługa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku

     1 500

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ogółem

     1 500

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr.4

     Informacje o dokumencie:
     • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
     • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 08:36:36
     • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
     • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 08:44:46
     • Liczba odsłon: 614
     • Historia dokumentu:

     [Liczba odsłon: 2673093]

     przewiń do góry