PP.6730.8.2014                                                                           Wyszogród, dnia 12.02.2014r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405)

 

zawiadamia się

iż w dniu 12.02.2014r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Pawła Kowalczyka występującego w imieniu Energa –Operator s.a oddział w Płocku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odgałęzienia linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowa przyłącza kablowego z szafą pomiarową   w miejscowości Słomin  w gminie Wyszogród.

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Wachaczyk, Tel. 24 267 26 15

 Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy odgałęzienia linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowie przyłącza kablowego z szafą pomiarową w miejscowości Słomin, gmina Wyszogród.

 

Wyszogród, dnia 17.03.2014r

 

PP.6730.8.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek P. Pawła Kowalczyka występującego w imieniu Energa Operator oddział w Płocku  polegającego na budowie odgałęzienia linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowie przyłącza kablowego z szafą pomiarową w miejscowości Słomin, gmina Wyszogród.

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
PP.6730.8.2014                                                                              Wyszogród, dn. 01.04.2014r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31.03.2014r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie odgałęzienia linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowie przyłącza kablowego z szafką pomiarową wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami w miejscowości Słomin, gmina Wyszogród, lokalizacja: na działkach o nr ewidencyjnych: 80/4, 100/8, 83, 80/7, 80/6, 80/2, obręb Słomin, gmina Wyszogród.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 31.03.2014r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowie przyłącza kablowego z szafką pomiarową wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami w miejscowości Słomin, gmina Wyszogród, lokalizacja: na działkach o nr ewidencyjnych: 80/4, 100/8, 83, 80/7, 80/6, 80/2, obręb Słomin, gmina Wyszogród.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-12 18:25:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-01 09:56:44
  • Liczba odsłon: 793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681362]

przewiń do góry