OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Opracowanie i wydanie publikacji ilustrujących Działy Muzeum

Wyszogród, dnia 01. 04. 2015 r.


Zamawiający

Nazwa: Gmina i Miasto Wyszogród Adres pocztowy: ul. Rębowska 37, Miejscowość: Wyszogród Kod pocztowy: 09-450 Województwo: mazowieckie Telefon: 024 23 11 020 Faks: 024 23 11 024. Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: http://ugimwyszogrod.bip.org.

Tytuł Projekt:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

Tytuł zamówienia:

Zadanie w ramach projektu

Opracowanie i wydanie publikacji ilustrujących Działy Muzeum.

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się zaprojektowanie graficzne i druk przewodnika po działach muzeum.

Zakres zamówienia obejmuje: 1. W oparciu o przekazane materiały przez zamawiającego zaprojektowanie graficzne oraz wydrukowanie 10 000 sztuk publikacji ilustrującej działy Muzeum.

3. Projekt powinien charakteryzować się dużą estetyką i przejrzystością treści.

a) broszura klejona, format 10x21cm (⅓ A4)

b) 4+16 (okładka+16str.)

c) okładka papier 250g laminowana mat

d) wkład papier 135g kreda mate) nakład 10 000 szt.

2. Wydrukowana broszurę wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego.


Termin realizacji zamówienia:

27 kwietnia 2015 r.

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia .

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny: 100% cena.

Miejsce składania ofert:

Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3. Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: Opracowanie i wydanie publikacji ilustrujących Działy Muzeum.

Nie otwierać przed: 10.04. 2015 r., godz. 10.00

7. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty :

- Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

- Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.


Termin złożenia ofert:

Termin złożenia ofert do dnia 10.04.2015 r., godz. 10.00

Termin związania ofertą 30 dni

Wymagania dla wykonawców:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

4. Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1 – 4 Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt. 7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia


Informacje o umowie:

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

4. Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego

5. Osoba do kontaktu pod kątem opisu przedmiotu zamówienia:

Zdzisław Leszczyński – 508-049-100


Zatwierdzam

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx

zalacznik_nr_2_wzor_umowy.doc  

Wyszogród, 20 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdotyczy: Opracowania i wydania publikacji ilustrujących Działy MuzeumBurmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie i wydanie publikacji ilustrujących Działy Muzeum wpłynęło 13 ofert.Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Oficyna Wydawnicza

Liber Novum

Marzena Wiśniewska

ul. Nakielska 156C,

85-391 Bydgoszcz

6 600,00zł

330,00zł

6 930,00zł

2

Drukarnia LASER-GRAF

Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1,

09-400 Płock

9 000,00zł

2 070,00zł

11 070,00zł

3

Drukarnia ARTPRESS.PL

Artur Freyer

ul. Pod Sikornikiem 17,

30-216 Kraków

8 000,00zł

400,00zł

8 400,00zł

4

EURO PILOT Sp. z o.o

ul. Konarskiego 3

01-355 Warszawa

15 800,00zł

790,00zł

16 590,00zł

5

Dźwignia Handlu Sp. z o.o.

ul. Mieszczańska 13/27

30-313 Kraków

7 857,48zł

1 807,22zł

9664,70zł

6

S-PRINT 2

ul. Techników 5

40-326 Warszawa

5 000,00zł

250,00zł

5 250,00zł

7

HELDRUK

Helena Rąbalska

ul. Partyzantów 3b

82-200 Malbork

6 200,00zł

1 426,00zł

7 626,00zł

8

ARCH S.C

Mirosława Nowicka

Marek Nowicki

ul. Żeliwna 43

40-852 Katowice

12 000,00zł

2 760,00zł

14 760,00zł

9

STUDIO REKLAMY GLOBAL

Lucyna Ewa Złotowska

ul. Przemysłowa 7/5

09-400 Płock

5650,00zł

1 299,50zł

6 949,50zł

10

Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF

Józef Kloska

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

11 000,00zł

550,00zł

11 550,00zł

11

Agencja Reklamowo Wydawnicza A. Grzegorczyk

ul. Kutrzeby 15

05-082 Stare Babice

6 100,00zł

1 403,00zł

7 503,00zł

12

P.P.U MULTIGRAF

Rafał Ellert

ul. Bielicka 76C

85-135 Bydgoszcz

7 055,00zł

1 622,65zł

8 677,65zł

13

IDEAHOUSE

Magdalena Łyko

ul. Warszawska 109,

42-202 Częstochowa

4 450,00zł

1 023,50zl

5 473,50zł

Po analizie ofert wniesionych do dnia 10 kwietnia 2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają warunki specyfikacji i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:                                                  Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

Tabela oceny złożonych ofertNumer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

75,75 pkt

-

75,75 pkt

2

47,43 pkt

-

47,43 pkt

3

62,50 pkt

-

62,50 pkt

4

31,70 pkt

-

31,70 pkt

5

54,52 pkt

-

54,52 pkt

6

100 pkt

-

100 pkt

7

68,84 pkt

-

68,84 pkt

8

35,57 pkt

-

35,57pkt

9

75,55 pkt

-

75,55 pkt

10

45,45pkt

-

45,45pkt

11

69,97 pkt

-

69,97 pkt

12

60,50 pkt

-

60,50 pkt

13

95,92 pkt

-

95,92 pktZamówienie zostało udzielone firmie:

S-PRINT 2

ul. Techników 5

40-326 WarszawaZ poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

WyszogródWyszogród, 21 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY IIdotyczy: Opracowania i wydania publikacji ilustrujących Działy MuzeumBurmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na przedmiotowe zamówienie przez firmę S-PRINT 2 ,ul. Techników 5 , 40-326 Katowice , dokonano ponownego wyboru zgodnie z regulaminem.

Wybrano kolejną ofertę najkorzystniejszą , spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym :IDEAHOUSE

Magdalena Łyko

ul. Warszawska 109

42-202 Częstochowa

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Oficyna Wydawnicza

Liber Novum

Marzena Wiśniewska

ul. Nakielska 156C,

85-391 Bydgoszcz

6 600,00zł

330,00zł

6 930,00zł

2

Drukarnia LASER-GRAF

Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1,

09-400 Płock

9 000,00zł

2 070,00zł

11 070,00zł

3

Drukarnia ARTPRESS.PL

Artur Freyer

ul. Pod Sikornikiem 17,

30-216 Kraków

8 000,00zł

400,00zł

8 400,00zł

4

EURO PILOT Sp. z o.o

ul. Konarskiego 3

01-355 Warszawa

15 800,00zł

790,00zł

16 590,00zł

5

Dźwignia Handlu Sp. z o.o.

ul. Mieszczańska 13/27

30-313 Kraków

7 857,48zł

1 807,22zł

9664,70zł

6

S-PRINT 2

ul. Techników 5

40-326 Katowice

5 000,00zł

250,00zł

5 250,00zł

7

HELDRUK

Helena Rąbalska

ul. Partyzantów 3b

82-200 Malbork

6 200,00zł

1 426,00zł

7 626,00zł

8

ARCH S.C

Mirosława Nowicka

Marek Nowicki

ul. Żeliwna 43

40-852 Katowice

12 000,00zł

2 760,00zł

14 760,00zł

9

STUDIO REKLAMY GLOBAL

Lucyna Ewa Złotowska

ul. Przemysłowa 7/5

09-400 Płock

5650,00zł

1 299,50zł

6 949,50zł

10

Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF

Józef Kloska

ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

11 000,00zł

550,00zł

11 550,00zł

11

Agencja Reklamowo Wydawnicza A. Grzegorczyk

ul. Kutrzeby 15

05-082 Stare Babice

6 100,00zł

1 403,00zł

7 503,00zł

12

P.P.U MULTIGRAF

Rafał Ellert

ul. Bielicka 76C

85-135 Bydgoszcz

7 055,00zł

1 622,65zł

8 677,65zł

13

IDEAHOUSE

Magdalena Łyko

ul. Warszawska 109,

42-202 Częstochowa

4 450,00zł

1 023,50zl

5 473,50zł

Po analizie ofert wniesionych do dnia 10 kwietnia 2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają warunki specyfikacji i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:                                                  Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

Tabela oceny złożonych ofertNumer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

75,75 pkt

-

75,75 pkt

2

47,43 pkt

-

47,43 pkt

3

62,50 pkt

-

62,50 pkt

4

31,70 pkt

-

31,70 pkt

5

54,52 pkt

-

54,52 pkt

6

100 pkt

-

100 pkt

7

68,84 pkt

-

68,84 pkt

8

35,57 pkt

-

35,57pkt

9

75,55 pkt

-

75,55 pkt

10

45,45pkt

-

45,45pkt

11

69,97 pkt

-

69,97 pkt

12

60,50 pkt

-

60,50 pkt

13

95,92 pkt

-

95,92 pkt

Z poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-01 16:51:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-22 03:02:16
  • Liczba odsłon: 1013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671296]

przewiń do góry