UGiM.6845.1.2013                                                                                  

 

Wyszogród, 1 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 

 

Konkurs ofert nr 3/2013

 

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie zaprasza do składania oferty na:

 

Dzierżawę pomieszczenia w Miejsko - Gminnej Hali Widowiskowo – Sportowej w Wyszogrodzie (pow. ok. 20 m2) pod organizację sklepiku szkolnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Wyszogrodzie.

                                                                   

 

Opis zamówienia

 

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2013 r., do godz. 10.00

 

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4);

 

Forma składania ofert: pisemna, oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa pomieszczenia w hali sportowej”, zgodnie z warunkami konkursu ofert;

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w: Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rębowska 37  w Wyszogrodzie tel. (024) 267 26 31 oraz w regulaminie konkursu ofert;

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem konkursu ofert oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu ofert nr 3/2013

 (szczegółowy opis zamówienia)

 

1.       Konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert.

 

2.       Konkurs ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, który powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczącego i członków Komisji Konkursowej.

 

3.       Przedmiotem konkursu ofert jest dzierżawa pomieszczenia w Miejsko - Gminnej Hali Widowiskowo – Sportowej w Wyszogrodzie (pow. ok. 20 m2) pod organizację sklepiku szkolnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wyszogrodzie.

 

4.       Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 5 zł netto miesięcznie (słownie: pięć złotych 00/100) za 1 m2 dzierżawionej powierzchni, tj. 5zł miesięcznie x 20 m2 = 100,00 zł netto (słownie: sto złotych 00/100) miesięcznie.

 

5.       Do konkursu przystępuje się poprzez złożenie oferty. Oferty mogą składać wszystkie podmioty deklarujące spełnienie łącznie poniższych warunków:

- posiadanie wszelkich uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;

- dbałość o czystość na dzierżawionej powierzchni (ponoszenie opłat związanych z wywozem śmieci);

- poniesienie kosztów mediów;

- zapewnienie bezpieczeństwa dla klientów;

- współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród podczas trwania imprez sportowych oraz kulturalno -  rozrywkowych;

 

6. Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami konkursu ofert (pkt. 5)  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) określony miesięczny czynsz (kwotowo i słownie) jaki oferent zamierza uiszczać za dzierżawę pomieszczenia, wyższy od stawki wywoławczej i sposób jego zapłaty;

f) podpis oferenta.

 

7. Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej proponowanego do dzierżawy pomieszczenia w obecności pracownika Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, wyznaczonego w danym terminie,
a następnie do przyjęcia stanu dzierżawionego pomieszczenia bez zastrzeżeń.

 

8. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, kancelaria ogólna (pok. nr 4) w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa pomieszczenia w hali sportowej”, w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 r., do godz. 10.00

 

9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, sala ślubów (pok. nr 6) w terminie - dnia 9 sierpnia 2013 r., o godz. 10.15

 

10. Komisja Konkursowa:

- stwierdza liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść;

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

- weryfikuje oferty;

 

11. Komisja Konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert, które:

- zostały zgłoszone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie;

- nie zawierają danych określonych w pkt. 6 niniejszego regulaminu;

- nie zawierają daty sporządzenia oferty;

- nie zawierają wyrażonej kwotowo i słownie, oferowanej stawki czynszu dzierżawnego oraz sposobu jego zapłaty;

- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia;

- są ofertami warunkowymi;

 

12. Komisja Konkursowa:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert;

- sporządza protokół z konkursu, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem;

 

13. Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa kieruje się wysokością oferowanej stawki czynszu dzierżawnego oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków konkursu, wymienionych w pkt. 5, niniejszego regulaminu.

 

14. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Konkursowa organizuje dodatkowy konkurs ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego konkursu Komisja zawiadomi ww. oferentów ustnie lub, w przypadku ich nieobecności, pisemnie.

 

15. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie www Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

16. Warunki współpracy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu będą określone w umowie dzierżawy.

 

17. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na konkurs nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników konkursu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu wyższej od wywoławczej, a także jeżeli Komisja Konkursowa nie wybrała żadnej oferty.

 

18. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego konkursu lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

19. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest formularz ofertowy.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Wyszogród

 

Mariusz Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy UGiM.6845.1.2013

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert nr 3/2013

 

 

 

...............................................                                                                       …………………………………………………

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                              (data)

 

 

OFERTA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

 

działając w imieniu i na rzecz :

.........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

..........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON...................................................... Nr NIP ............................................................

 

Nr konta bankowego: ......................................................................................................

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ..................................

 

e-mail ..............................................................................   nr KRS(EDG) ………………………

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 2/2013

składam(y) niniejszym ofertę na:

 

Dzierżawę pomieszczenia w Miejsko - Gminnej Hali Widowiskowo – Sportowej w Wyszogrodzie (pow. ok. 20 m2) pod organizację sklepiku szkolnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Wyszogrodzie.

 

Cena jednostkowa netto czynszu dzierżawnego miesięcznie za 1 m2 = …………………………..
(słownie: …………………………………………………………………..) tj. za 20 m2 = ……………………………
(słownie: ……………………………………………………………………..)

 

Cena jednostkowa brutto czynszu dzierżawnego miesięcznie za 1 m2 = …………………………..
(słownie: …………………………………………………………………..) tj. za 20 m2 = ……………………………
(słownie: ……………………………………………………………………..)

 

Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 

 

 

 

 

2. Oświadczam(y), że:

 

1) posiadamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem;

 

2) zapewnimy dbałość o czystość na dzierżawionym powierzchni (poniesiemy opłaty związane
z wywozem śmieci);

 

3) poniesiemy kosztów mediów;

 

4) zapewnimy bezpieczeństwo dla klientów sklepu szkolnego;

 

7) zobowiązujemy się do współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród podczas trwania imprez sportowych oraz kulturalno -  rozrywkowych;

 

8) zobowiązujemy się do konsultacji z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian.

 

9) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

 

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

 


 

..............................., dn. ...............................                           .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy

 
Zapytanie ofertowe - sklepik szkolny
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-01 14:13:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-01 14:15:37
  • Liczba odsłon: 745
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681343]

przewiń do góry