Wyszogród, dn. 01.09.2014 r.

 

UGiM.7021.95.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 3600 mb, działki nr
204,198 ”.

 

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 )

Termin składania ofert : 09.09.2014r , godz. 14.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24/267 36 31

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Długość odcinka – 3600 mb.

Nawierzchnia jezdni – 3 m * 3600 mb.= 10 800 m2 (grubość 12cm)

Pobocza żwirowe – 0,5 m * 2 * 3600 mb.= 3 600 m2 (grubość 12cm)

Łączna powierzchnia prac do wykonania = 14 400 m2 (grubość 12cm)

1.      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ( odtworzenie trasy drogi )

2.      Koryto wykonane na całej szerokości jezdni, mechanicznie o głębokości 10 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km.

3.      Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  na całej długości jezdni.

4.      Wykonanie nawierzchni żwirowej gruboziarnistej ( pospółka drogowa o wysokim uziarnieniu ) - o łącznej nawierzchni 4 m , w której skład wchodzą 3 m szerokość jezdni , pobocza 2 * 0,5 m , o grubości 12 cm.

5.      Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni od jej osi 4-5 % , spadki poboczy min. 5 % na przyległy teren.

6.      Opis wykonania prac i warunki jakie musi spełnić wybudowany materiał przedstawione zostały w SIWZ (załącznik nr.2) jako nierozłączny element przedmiotowego zapytania.

 

 

Uwaga:

-Zamawiający wymaga badań laboratoryjnych ( trzech ) wbudowanego materiału na drogę,

-Zamawiający dokona odbioru próbnego odcinka o długości 50mb, szczegółowy opis wymagań dla wbudowanego towaru został zawarty w SIWZ ( zał. nr. 2 – przedmiot OST) do niniejszego zapytania.

 

 

 

Zamawiający wymaga załączenia do przedmiotowego zapytania następujących dokumentów:

1.      Wyniki badań laboratoryjnych sporządzone nie później niż na 6 miesięcy na przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowej inwestycji dla materiału wbudowanego na drogę.

2.      Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zadania

3.      Aktualna koncesja na wydobycie ze złoża z którego będzie pochodził materiał na realizację  zadania wraz z informacją (umową, przyrzeczeniem, promesą) o podstawie do korzystania z zasobów złoża

4.      Formularz cenowy (zał.  nr. 3)

5.      Oferta wykonawcy (zał. nr. 1)

6.      Projekt umowy (zał. nr. 5)

7.      Przedmiar robót (zał. nr. 4)

8.      SIWZ (przedmiot – OST- zał. nr.2)

 

Wymagany termin realizacji usługi 14.10.2014 r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniekformularz_ofertowy
przedmiar_robot-_zalacznik
umowa
zalacznik_2_-_siwz
zalacznik_nr_3_-_formularz_cenowy

 

UGiM.7021.95.3.2014

Wyszogród, 10 września 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 3600mb, działki nr 204,198.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 3600mb, działki 204,198 wpłynęły 2 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

U.S.T. Handel Żwirem

Mariusz Guziński,

Nowy Podleck 20,

09-454 Bulkowo

118 892,00zł

27 345,16zł

146 237,16zł

2

„REN-TRANS”

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

93 600,00zł

21 528,00zł

115 128,00zł

 

Po analizie ofert i wniesionych do dnia 9 września 2014 r., do godz. 14.00 uzupełnień, Zamawiający stwierdził, że oferta złożona przez dostawce spełnia wymogi określone w przedmiarze robót i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

78 pkt

-

78 pkt

2

100 pkt

-

100 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

„REN-TRANS”

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie po dniu 10 września 2014 r. 

 

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-01 17:46:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 17:16:31
  • Liczba odsłon: 1278
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680668]

przewiń do góry