____________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.07.2019r.):


Wyszogród, 11.07.2019r.

UGiM.271.14.2019

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy PZP (tj. o wartości poniżej 30 tyś. euro)  na zdanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1000 mb”.

                                      

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający - Gmina i Miasto Wyszogród, działając zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 09.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000,00 euro oraz regulaminu pracy komisji przetargowej, zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.  W dniu 10 lipca 2019r., o godz. 10:30. dokonano otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 10.07.2019r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 niepodlegające odrzuceniu oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:

 

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Cena 100%

1

2

3

1.

Firma Usługowa Łukasz Skutnik

Ul. Wronia 17/2

09-472 Słupno

97,50

2.

KND INVEST Dariusz Zieliński

Zambski Kościelne 15

07-215 Obryte

100,00

3

Naczelna Organizacja Techniczna

FSNT Rada w Płocku

Ul. 1-ego Maja 7A

09-402 Płock 

50,00

 

 

2.    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

   

3.     Po przeanalizowaniu wszystkich ofert, jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

KND INVEST Dariusz Zieliński

Zambski Kościelne 15

07-215 Obryte
za kwotę brutto wykonania przedmiotu zamówienia:  4 797,00 zł.

 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Łukasz Drzewaszewski


Zawiadomienie (.pdf): Pobierz
____________________________________________________________________________________
Informacja z otwarcia ofert (10.07.2019r.):

Wyszogród, 10.07.2019r.

UGiM.271.14.2019

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy PZP (tj. o wartości poniżej 30 tyś. euro)   na zdanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1000 mb”.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 09.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000,00 euro oraz regulaminu pracy komisji przetargowej , podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert.

 

1.    W dniu 10 lipca 2019r., o godz. 10:30. dokonano otwarcia otrzymanych ofert.
W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 10.07.2019r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena netto

VAT %

Cena brutto

1

2

3

4

5

1.

Firma Usługowa Łukasz Skutnik

Ul. Wronia 17/2

09-472 Słupno

4 000,00 zł

23%

 

920,00 zł

4 920,00 zł

2.

KND INVEST Dariusz Zieliński

Zambski Kościelne 15

07-215 Obryte

3 900,00 zł

23%

 

897,00 zł

4 797,00 zł

3

Naczelna Organizacja Techniczna

FSNT Rada w Płocku

Ul. 1-ego Maja 7A

09-402 Płock  

7 800,00 zł

23%

 

1 794,00 zł

9 594,00 zł

 

2.       Zamawiający przystąpi teraz do analizy otrzymanych ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Informacja z otwarcia: Pobierz

___________________________________________________________________________________

Wyszogród, dn.26.06.2019 r.

UGiM.271.14.2019

Zaproszenie do składania ofert.

 

I.      ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1000 mb"


( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Obowiązki Inspektora nadzoru:

1.   Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

2.   Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:

 

1)    przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem,

 

2)    udzielenia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania robót oraz czuwanie nad terminowym   wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zadania;

 

3)    potwierdzania faktycznie wykonanych elementów robót, dokonanie odbioru robót zanikowych oraz uczestnictwo w odbiorach;

 

4)    Zakres obowiązków wynikających   z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane z późn. zm.

 

5)   sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

 

6) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

 

7) odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

 

8) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowymi rzeczowym, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności,

 

9) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie.

 

10)   informowanie Zamawiającemu o każdym odstępstwie od dokumentacji,

 

12) Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół.

 

13) Stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru,

 

14) Udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót,

 

15) Udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych

 

 • Termin realizacji zlecenia :   od chwili podpisania umowy z wykonawcą ( przewidywany termin podpisania umowy 12.08.2019r ) do zakończenia realizacji zadania oraz w okresie wynikającym z pkt 2 ust. 14 przedmiotu zamówienia.

 

 

III. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 

Do obowiązków Zamawiającego będzie należało:

1. Uiszczenie Wykonawcy ustalonego zlecenim wynagrodzenia. Zamawiający nie przewiduje zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją zadania. Rozliczenie za przedmiot   zlecenia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

2. Współdziałanie Zamawiającego z Wykonawcą w okresie realizacji Umowy szczególnie w zakresie:

·     przekazywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji usług wymienionych   w zapytaniu,

·          konsultowanie z Wykonawcą działań objętych zleceniem ( umową ).

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od wykonawcy:

 

 1. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 2. Formularz ofertowy
 3. Kopię uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Wykaz co najmniej 1 wykonanej usługi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania (do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia).

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.     Ofertę można złożyć na zał. nr 1 do niniejszego zapytania, osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród, ul. Rębowska 37   pok. nr 4, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu) – pok. nr 4 – kancelaria ogólna lub mailowo na adres: marcin.pieniazek@wyszogrod.pl

2.     Oferty można składać do dnia 10.07.2019r, do godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej   kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. - ,, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1000 mb – Gmina i Miasto Wyszogród” - nie otwierać przed dniem 10.07.2019r , godz. 10.30 – w pok. nr. 4 – kancelaria ogólna (dotyczy oferty składanej osobiście lub za pośrednictwem   poczty   tradycyjnej).

3 .     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.07.2019r – godz. 10.30 w siedzibie urzędu ( pok. 5 – pierwsze piętro )

1.        Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

2.   W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------   x 100%

                                  Cena oferty badanej    

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Uwaga: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem

  tel. – 24 267 26 31

 

Wykaz załączników do zapytania :

1.   Zał. nr 1 – Wzór oferty: Pobierz

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-27 13:32:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-11 11:38:01
 • Liczba odsłon: 718
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669044]

przewiń do góry