_____________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (27.11.2019r.):

Wyszogród 27.11.2019r.
UGiM.6220.2.13.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2018r poz.2081 z późn.zm, dalej ustawa OOŚ),  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm., dalej: k.p.a.), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek PV 210 Sp.z.o.o, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa wydał w dniu 27.11.2019r decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej Kobylniki II o mocy do 1 MW na działce o nr.ewid. 136, obręb 0008 Kobylniki gmina Wyszogród”.

 Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, z tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

Od wyżej wymienionej decyzji z dnia 27.11.2019r służy stronom wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat
_____________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym (04.10.2019r.):

Wyszogród, 04.10.2019r.
UGiM.6220.2.11.2019

Zawiadomienie  

 

Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: .   „Budowa farmy fotowoltaicznej Kobylniki II o mocy do 1 MW na działce o nr.ewid. 136, obręb 0008 Kobylniki gmina Wyszogród” , informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w   godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,   pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15


_____________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (06.09.2019r.):

UGiM.6220.2.10.2019

Wyszogród, dnia 06.09.2019r.  

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10§1   ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096z późn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 i art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.z 2018r., poz. 2081 z późn.zm)   podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku   PV 210 Sp. z.o.o, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Katarzyna Kopciak   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych   uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 06.09.2019r o   braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej Kobylniki II o mocy do 1 MW na działce o nr.ewid. 136, obręb 0008 Kobylniki gmina Wyszogród”.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 2016, poz.71),przedmiotowa inwestycja polegająca na „Budowie farmy fotowoltaicznej Kobylniki II o mocy do 1 MW na działce o nr.ewid. 136, obręb 0008 Kobylniki gmina Wyszogród” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.z 2018r., poz. 2081 z późn.zm) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- opinia znak:WOOŚ-I.4220.463.2019.AGO.3

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku – opinia sanitarna znak: PPIS/ZNS/451/39/GB/3050/2019

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie – opinia znak:WA.RZŚ.436.1.985.2019.ZZ07.AK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku uznał, że nie jest   konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia   nie konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w warszawie wyrazili opinie   iż , nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził brak   konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Otrzymują:

1.        strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

2.        tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Kobylniki;

3.        BIP GiM Wyszogród;

4.        Wnioskodawca;

5.        a/a


_____________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (27.08.2019r.):


Wyszogród, dnia 27 sierpnia 2019 r.

UGiM.6220.2.8.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 29.03.2019 r. (data wpływu do urzędu 23.04.2019r) złożonego przez PV 210 Sp.z o.o, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na   „Budowie farmy fotowoltaicznej Kobylniki II o mocy do   1MW na działce o nr.ewid. 136, obręb 0008 Kobylniki gmina Wyszogród”.    

 

zawiadamiam strony postępowania

 

iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na brak opinii   dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od organu uzgadniającego tj Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku

 

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia   30 listopada 2019 r.

 

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postepowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród   w godz. urzędowania tj: pon-pt   7.30-15.30

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg. rozdzielnika poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobylniki;

- tablica ogłoszeń i BIP Gim Wyszogród;

- Wnioskodawca;

- a/a


_____________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:


Wyszogród, dnia 26.04.2019r.

UGiM.6220.2.2019

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie:

- art. 61 § 1, 4 w związku z   art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2056 z późn. zm.)

- art. 73 ust. 1, art.75 ust.1pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz.U.z 2018r. poz. 2081 z późn.zm),

Organ zawiadamia strony, że na wniosek   inwestora PV 210 Sp. z.o.o. w dniu 26.04.2019r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej   Kobylniki II o mocy do 1 MW na działce o nr.ewid. 136, obręb 0008 Kobylniki gmina Wyszogród”.

W związku z okolicznością, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie zawiadomienia stron postępowania   oraz poprzez tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, BIP, publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta zwrócił się do opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku ora Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 ( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-29 15:07:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 12:52:28
  • Liczba odsłon: 824
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671328]

przewiń do góry