Protokół Nr V/2007

z obrad V Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w okręgu nr 7.
 4. Powołanie Komisji wniosków i uchwał.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 7. Sprawozdanie z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2006 r.
  • udzielenie absolutorium Burmistrzowi GiM za 2006 r./podjęcie uchwały/

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • odwołania Kierownika USC,
  • powołania Kierownika USC,
  • nadania imienia Gimnazjum w Wyszogrodzie,
  • wyznaczenia granic jednostek pomocniczych – osiedli w m. Wyszogród,
  • zmiany studium uwarunkowań,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Warszawska i Zamieście,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów za trasą krajową nr 50 i stadionem,
  • zmiany uchwały nr 232/XXIV/2002 z dnia 26.II.2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Klasztornej,
  • likwidacji i przekształcenia ZGKiM w Wyszogrodzie w jednoosobową spółkę z.o.o,
  • zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Wyszogród,
  • ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategoprii zaszeregowania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych GiM Wyszogród,
  • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród,
  • zmian w budżecie GiM,

 9. Rozpatrzenie skargi Pan M. Stelmach zam. Wyszogród.
 10. -2-

 11. Zaopiniowanie wniosku OSP Wyszogród w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Rębowskiej 54.
 12. Sprawy różne.
  • informacja Prezesa Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”,
  • informacja Pana W. Moszczyńskiego nt. badań archeologicznych.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 15. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący J. Z .Boszko otwiera obrady V Sesji Rady GiM Wyszogród, witając radnych, sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, Pan Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektorów szkół, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 15 co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Pani Skarbnik GiM prosi o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród do Międzyzakładowej Kasy zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianą zgłoszoną przez Panią Skarbnik GiM.

Punkt 3.

Wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 25 lutego 2007 r. w okręgu nr 7 Pan Wojciech Janczak złożył ślubowanie radnego.

Punkt 4.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał radni zgłosili następujące kandydatury:

 • radny M. Mieszkowski,
 • radny J. Kuliński,
 • radny M. Głowacki

-3-

W/w radni wyrazili zgodę.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Z. Laskowski informuje, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy ul. Niepodległości skarżą się, że nie umożliwia im się prowadzenia działalności z powodu przebudowy chodnika. Samochody nie mogą się zatrzymywać, wyłączono z funkcjonowania chodnik po obydwu stronach. Czy nie można byłoby w przyszłości robić tego zgodnie z przepisami.

Radny J. Boszko pyta czy podjęto działania w sprawie likwidacji komórek w związku ze zbliżającymi się Dniami Wisły.

Radny M. Mieszkowski zwraca się do radnego powiatu w sprawie modernizacji drogi powiatowej łączącej gminę Wyszogród z Gminą Czerwińsk – z Bolina do Gawarca. Na terenie Gminy Czerwińsk droga ta jest wyremontowana natomiast na naszym terenie nie.

Radny W. Łopatowski również pyta czy Zarząd Powiatu bierze pod uwagę remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszogród.

Radny Z. Madany pyta dlaczego wzrosły klasy gruntów rolnych we wsi Rębowo. Wiąże się to automatycznie ze wzrostem podatku rolnego. Pan Z. Madany stwierdza, że po melioracji klasy gruntów już były podniesione.

Poza tym radny Z. Madany pyta jakie są szanse na remont drogi powiatowej tzw. traktu orszymowskiego.

Radny M. Głowacki pyta czy zostało coś zrobione w sprawie organizacji giełdy warzywnej.

Punkt 6 - 7.

Pan Burmistrz przedstawia informację na temat pracy między Sesjami oraz sprawozdanie z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2006 rok.

Treść informacji oraz sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, pracownikom i rolnikom za pracę w 2006 r. na rzecz gminy. Stwierdził, że jeśli będziemy pracować wspólnie to efekty tej pracy będą lepsze.

Pan Przewodniczący Rady GiM podziękował Panu Burmistrzowi za owocną pracę w roku 2006. Stwierdził, że sprawozdanie z realizacji budżetu GiM było wnikliwie analizowane i przyjęte bez uwag.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła Uchwałę RIO Zespół w Płocku w sprawie opinii na temat sprawozdania z realizacji budżetu GiM za 2006 rok.

-4-

Pani Przewodnicząca E. Biernat przedstawia wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM za 2006 oraz uchwałę RIO – Zespół w Płocku w sprawie opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej.

W/w dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium za 2006 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 36/V/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 8.

Podjęcie uchwał.

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie odwołania kierownika USC w związku z przejściem Pani E. Dasiewicz na emeryturę.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 37/V/2007 w sprawie odwołania kierownika USC.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania Kierownika USC.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę w sprawie powołania Kierownika USC.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przedstawia projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Wyszogrodzie.

Pan A. Ostrowski Dyrektor Gimnazjum przedstawił uzasadnienie wyboru imienia dla tej placówki.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” /radni J. Kuliński, A. Woźniak/, 1 głos „wstrzymujący” przyjęli Uchwałę Nr 39/V/2007 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Wyszogrodzie.

-5-

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie wyznaczenia granic jednostek pomocniczych – osiedli w m. Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 40/V/2007 w sprawie wyznaczenia granic jednostek pomocniczych – osiedli w mieście Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Wyszogród”.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 41/V/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Wyszogród”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 42/V/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 43/V/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród.

Pani M. Panek przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXIV/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. dotyczącej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-6-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 44/V/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 232/XXIV/2007 z dnia 28 lutego 2002 r dotyczącej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Radny J. Kuliński pyta czy była akceptacja tej uchwały przez radcę prawnego.

Pan Sekretarz poinformował, że uchwała ta była akceptowana przez radcę prawnego Urzędu GiM.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” /radni Z. Laskowski i J. Boszko/ przyjęli Uchwałę Nr 45/V/2007 w sprawie likwidacji i przekształcenia ZGKiM w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan A. Dasiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny Z. Laskowski/ 2 głosy „wstrzymujące” /radni J. Boszko i W. Janczak/ przyjęli Uchwałę Nr 46/V/2007 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 47/V/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-7-


Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 48/V/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 49/V/2007 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz partycypacji w administracyjno – księgowych kosztach jej obsługi.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 50/V/2007 w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród do Międzyzakładowej Kasy zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz partycypacji w administracyjno – księgowych kosztach jej obsługi.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Pan Przewodniczący poinformował, że skarga Pani M. Stelmach zam. Wyszogród rozpatrywana była na wszystkich Komisjach Rady i uznana została za bezzasadną.

Pan Przewodniczący poinformował również, że Pani M. Stelmach otrzymała odpowiedź na piśmie w tej sprawie, którą przedstawił zebranym.

Treść tej odpowiedzi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-8-

Punkt 10.

Pan Przewodniczący przedstawił wniosek OSP Wyszogród w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Rębowskiej 54 upamiętniającej miejsce przechowywania sztandaru tej jednostki w okresie II Wojny Światowej przez mgr Bolesława Kicko.

Poinformował, że jest opinia na ten temat Komisji Historycznej ZOSP RP w Warszawie oraz zgoda właściciela budynku przy ul. Rębowskiej 54.

Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek OSP Wyszogród w sprawie umieszczenia pamiątkowej tablicy.

Punkt 11.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Andrzej Moszczyński z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, który przedstawił wyniki swoich kilkuletnich badań na terenie Wyszogrodu. Jednocześnie zwrócił się do Rady o dotacje na prowadzenie dalszych badań, dzięki którym Wyszogród może dużo zyskać na turystyce.

Pan A. Moszczyński poinformował, że na Mazowszu środowisko Wyszogrodzkie jest najstarsze i jest to ostatni moment, żeby ratować to co jeszcze pozostało. Na terenach tych porasta młodnik a dorastające drzewa zniszczą zabytki. Stwierdził, że przy pomocy środków gminy w wys. ok. 7 tys zł można byłoby kontynuować badania.

Pan A. Moszczyński zaproponował spotkanie, na którym chciałby przedstawić wyniki badań na terenie Wyszogrodu.

Pan Burmistrz zaproponował takie spotkanie z młodzieżą, żeby właśnie młodzież pogłębiła wiedzę na temat badań archeologicznych.

Następnie głos zabrał Pan J. Fiłoniuk – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani z Płocka.

Pan Prezes Fiłoniuk poinformował, że Spółdzielnia „Budowlani” rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego w Wyszogrodzie za własne pieniądze.

Jest w interesie Spółdzielni, żeby ten budynek już stał. Jeśli radni wyrażają zaniepokojenie, że tych mieszkań jeszcze nie ma to należy Spółdzielnię w tym wesprzeć. Mieszkania ciągle drożeją, ceny znacznie przekraczają 3 tys. zł za m2. Spółdzielnia Budowlani znalazła wykonawcę za 2610 zł za m2. Jest to oferta najtańsza. Pan J. Fiłoniuk stwierdził, że oczekuje wsparcia od lokalnej społeczności a nie tylko krytyki w prasie i narzekania.

W tej chwili budowa ruszyła. Pan Burmistrz rozmawia z Bankami na temat udzielania kredytów. Potrzeby mieszkaniowe w Wyszogrodzie są. Miasto mogłoby kupić jakąś ilość mieszkań dla swoich mieszkańców wykwaterowywanych z domów do rozbiórki. Można również skorzystać przeznaczając mieszkania dla repatriantów.

-9-

Pan Prezes Fiłoniuk poinformował, że do końca roku jest w stanie zakończyć ten budynek.

Radny J. Janczak pyta jaka jest możliwość otrzymania kredytu jeśli zarabia się 670 zł a są 4 osoby na utrzymaniu.

Pan J. Fiłoniuk informuje, że taka rodzina nie otrzyma kredytu. Przeciętnie 3 osobowa rodzina, żeby otrzymać kredyt powinna zarabiać 1200 zł netto.

Pan Burmistrz informuje, że terenów pod budownictwo w Wyszogrodzie nie ma. 4 lata temu poprosiliśmy Pana Prezesa, żeby na nasz teren wszedł. Spółdzielnia kupiła od Pani Stelmach grunt po 40 zł za m 2. W tej chwili musimy rozważyć jakie wyjście znaleźć z tej sytuacji. Posesja obok placu budowy Spółdzielni tragiczna. Spadkobiercy nie chcą ustalić prawa własności i ją uporządkować.

Pan Burmistrz podziękował Panu Prezesowi, że zaryzykował i rozpoczął budowę tych mieszkań.

Pan A Szymański poinformował, że w czasie kiedy on był Burmistrzem było 16 mieszkań do podziału a podań od rodzin 120. Kolejne przydziały mieszkań kończyły się dramatycznie. Czy będzie to właściwe dać rodzinie majątek wart kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pan J. Fiłoniuk stwierdza, ze mówiąc o wykupie przez gminę miał na myśli, że będzie to cały czas majątek gminy z przeznaczeniem dla rodzin na wypadek pożaru, klęski losowej.

W dalszej części obrad Pan J. Golatowski sołtys wsi Rębowo zapytał czy z Panem W. Janczakiem mogą załatwić kupno równiarki za 65 tys. zł plus 22 % Vat.

Pan Dyrektor A. Ostrowski podziękował Panu Burmistrzowi oraz Radzie GiM za podjęcie uchwały o nadaniu jego szkole imienia. Zaprosił na prezentację plac plastycznych i poezji w dniu 25 maja br o godz. 10-tej ph. Nasz Patron – Bohaterowie Bitwy nad Bzurą.

Punkt 12.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielili:

Pan A. Gruszczyński – radny powiatu płockiego. Podziękował za zaproszenie na Sesję Rady GiM. Odnośnie remontu dróg powiatowych poinformował, że powiat posiada 800 km, które trzeba we właściwy sposób utrzymać. Poinformował, że Powiat współpracuje z Panem Marszałkiem, żeby pozyskiwać jak najwięcej środków na ten cel.

Pan Gruszczyński poinformował, że do remontów w pierwszej kolejności brane są pod uwagę drogi powiązane z innymi gminami i drogi gdzie dowożone są dzieci. Odnośnie drogi Bolino – Gawarzec Pan Gruszczyński poprosił, żeby w tej sprawie zwrócić się na piśmie. Poinformował również, że w całym powiecie

-10-


nie ma dobrych dróg. Inni zarzucają, że najwięcej pieniędzy przeznacza się na drogi w Wyszogrodzie i Małej Wsi. Odnośnie drogi trakt orszymowski poinformował, że Pan Wójt Gminy Mała Wieś wyraził wolę remontu tej drogi na swoim terenie we własnym zakresie.

Pan A. Gruszczyński zapewnił, że będzie starał się pomagać w realizacji zadań w gminie Wyszogród. Jest związany z tym środowiskiem i zna problemy tego terenu.

W dalszej części punktu porządku obrad dot. odpowiedzi na interpelacje i zapytania głos zabrali:

Pan W. Fabianowicz odnośnie remontu ulicy Niepodległości po jej obydwu stronach poinformował, że w związku z chwilowym brakiem kostki brukowej podjęto decyzję o rozbieraniu starego chodnika. Przeprosił za tą uciążliwość.

Pan Burmistrz poinformował, że szpecące komórki nad Wisłą do Dni Wisły będą zabezpieczone.

Odnośnie zmiany klas gruntów w Rębowie Pan Burmistrz poinformował, że jest przygotowywana odpowiedź na ten temat.

Odnośnie giełdy warzywnej Pan Sekretarz poinformował, że będzie nowy najemca targowicy i w jego interesie będzie, żeby rozszerzyć działalność tego targowiska.

Pan Burmistrz w sprawie ustawienia Herbu Wyszogrodu w granicach Gminy poinformował, że są z tym problemy ponieważ nie można ustawiać ich w pasie drogowym, ponieważ przepisy na to nie pozwalają. Trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie.

Odnośnie zakupu równiarki Pan Burmistrz poinformował, że na ten cel przeznaczone jest 50 tys. zł. Żeby się ni okazało, że będziemy musieli kupić równiarkę za 80 tys. zł. Pracownicy pojadą sprawdzą, musi być jej ocena, że jest ona dobra.

Pan Z. Laskowski nawiązuje do II etapu robót na Skarpie Wiślanej. Należy jak najszybciej dokończyć ul. Klasztorną, ponieważ jest tam bardzo duże utrudnienie ruchu drogowego.

Pan Burmistrz informuje, że na ten cel w budżecie GiM jest tylko 100 tys. zł, nie wiadomo czy za taką kwotę uda się położyć asfalt.

Punkt 13.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

- 11-

Punkt 14.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz.15.30 Pan Przewodniczący zamyka obrady V Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Protokołowała                                                      Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                                              Wyszogród

                                                                             Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 13:40:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 13:40:06
 • Liczba odsłon: 930
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681380]

przewiń do góry