Zawiadomienie

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art 33 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 150) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W1 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 186 obręb Rostkowice”.

-          „B udowa elektrowni wiatrowej   EW-W2 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW   wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 186 i 187 obręb Rostkowice.”

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W3 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW   wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 224/1 i 225/1 obręb Rostkowice.”

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W4 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW   wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Pruszczyn gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 93 obręb Pruszczyn.”

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W5 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW   wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Pruszczyn gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 14 obręb Pruszczyn.”

-          „Budowie elektrowni wiatrowej   EW-W6 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW, wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Pruszczyn gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 1 obręb Pruszczyn.”

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W7 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Gródkowo-Pozarzyn gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 8 obręb Gródkowo-Pozarzyn”.

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W8 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW   wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Gródkowo-Pozarzyn gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 14/2   obręb Gródkowo-Pozarzyn.”

-          „B udowa elektrowni wiatrowej   EW-W9 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW   wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rębowo gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 367   obręb Rębowo.”

-          „Budowie elektrowni wiatrowej   EW-W10 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW owraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rębowo gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 403   obręb Rębowo”.

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W11 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Gródkowo-Pozarzyn gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 41   obręb Gródkowo-Pozarzyn.”

-          „Budowa elektrowni wiatrowej   EW-W12 o mocy przyłączeniowej   2.5 MW   wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Wiązówka gmina Wyszogród,   na działce oznaczonej nr ewid.: 36 obręb Wiązówka.”

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

            Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 w terminie 21 dni od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

Podanie do publicznej wiadomości i zawiadomienie stron postępowania następuje   na podstawie art. 74 ust. 3 stawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)    w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz   tablicach ogłoszeń odpowiednich sołectw.


Wersja pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-24 09:44:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 09:46:15
  • Liczba odsłon: 668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680669]

przewiń do góry