UCHWAŁA Nr 64/IX/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                              z dnia 28.XI.2007 r.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2008 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm/ oraz art. 5 ust.1 ,art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz. U z 2006r Nr 121 poz.844 z poźn.zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku ( M.P. Nr, 47 poz. 557).

 

 

Rada Gminy i Miasta uchwala następujące stawki podatku od nieruchomości:

 

                                                        § 1.

 

Od budynków lub ich części:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m² pow. użytkowej - 0,37 zł

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością

gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² pow. użytkowej - 14,27 zł

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym od 1 m² pow. Użytkowej - 8,86 zł

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

od 1 m² pow. użytkowej - 3,84zł

5. Od pozostałych budynków lub ich części , w tym :

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

od 1 m² pow. użytkowej - 4,43 zł

b) od budynków gospodarczych, garaży związanych z

budynkami mieszkalnymi od 1 m² pow. użytkowej - 3,16zł

6. Od budowli w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie

art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez

względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów

i budynków od 1 m² - 0,51zł

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodno -retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 zł

c) od pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację

pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,19 zł

                                                           § 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. Budynki lub ich części oraz grunty zajęte w celu przechowywania sprzętu i maszyn rolniczych;
  2. Nieruchomości lub ich części oraz grunty zajęte na cele kultury , bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej ,ochrony zdrowia i pomocy społecznej , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  3. Budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

                                                              § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 08:54:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 08:54:42
  • Liczba odsłon: 570
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671270]

przewiń do góry