_____________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.03.2020r.):

 

Wyszogród, 04.03.2020r.

UGiM.271.4.2.2020

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy PZP (tj. o wartości poniżej 30 000,00 tys. euro)  na zdanie pn.: „Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

           

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający - Gmina i Miasto Wyszogród, działając zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 09.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000,00 euro oraz regulaminu pracy komisji przetargowej, zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu:

 

1.  W dniu 2 marca 2020r., o godz. 9:15 dokonano otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 02.03.2020r. do godz. 9:15) do siedziby Zamawiającego wpłynęło  niepodlegające odrzuceniu 6 ofert, które uzyskały następującą ilość punktów:

 

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:

Cena 100%

1

2

3

1.

Sławomir Jaworski

Usługi Równiarką Drogową

Cempkowo 10

09-100 Płońsk

100,00

2.

REN TRANS

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

94,00

3.

DES Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska17/19

02-672 Warszawa

53,71

4.

INTERMASTER Sp. z o.o.

Ul. Kalinowa 3a

09-402 Płock

56,96

5.

U.S.T. Handel Żwirem

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

79,66

6.

Zakład Usługowy

EMIREK Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 18/22

42-200 Częstochowa

55,05

 

 

2.    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

   

3.     Po przeprowadzeniu analizy  oferty, jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Sławomir Jaworski

Usługi Równiarką Drogową

Cempkowo 10

09-100 Płońsk

za kwotę brutto wykonania przedmiotu zamówienia tj. jednej roboczo-godziny:  115,62 zł.


 Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat
_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (10.02.2020r.):

 

UGiM.271.4.2020

Wyszogród, dn. 10.02.2020r.

 

Zaproszenie do składania ofert  

I.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2020"

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)       Wykonanie usługi profilowania dróg gruntowych   oraz żwirowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za pomocą równiarki samojezdnej w okresie 15.03.2020r do 30.11.2020r

b) Wielkość zamówienia jest uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego, a zamówienie usług świadczonych za pomocą w/w sprzętu będzie następowało   przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Wyszogród w porozumieniu z sołtysami – w liczbie nie przekraczającej 180 roboczo-godzin - ( rozliczenie nastąpi o faktyczną ilość przepracowanych roboczo-godzin) – Zamawiający w razie pilnej potrzeby może rozszerzyć zamówienie do 20 % maksymalnej ilości założonych godzin.

c) Zamawiający zleca zakres prac do wykonania Wykonawcy drogą telefoniczną lub bezpośrednio do wykonawcy.

 

d) Wykonawca zobowiązany jest to prowadzenia dziennych raportów z ilości przepracowanych godzin , poświadczonych przez sołtysa danego sołectwa podpisem i pieczątką , na terenie którego wykonano prace ( na terenie miasta Wyszogród wykonane prace może poświadczyć pracownik urzędu merytorycznie odpowiedzialny za powyższe zamówienie).W razie rozbieżności , co do ilości przepracowanych roboczo-godzin, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień w obecności sołtysa danego sołectwa.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS ulb na podstawie przedłożonego oświadczenia.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 15 marca do   30 listopada 2020 r.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.rogulska@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 02.03.2020r. , godz. 9.00 , w zamkniętej opieczętowanej   kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. - ,,Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2020” - nie otwierać przed dniem 02.03. 2020r., godz. 9.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

       Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu:   02.03.2020 roku o godz. 9.15 w sali nr 6.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.  

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (.pdf): POBIERZ
2. Formularz ofertowy: POBIERZInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-10 13:23:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-04 14:24:50
  • Liczba odsłon: 671
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671284]

przewiń do góry