Uchwała nr 155/XXVIII/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok

Uchwała nr 156/XXVIII/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok

Uchwała nr 157/XXVIII/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród

Uchwała nr 158/XXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród

Uchwał nr 159/XXVIII/2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości mienia gminnego obecnemu najemcy na kolejny okres 5 lat pomieszczenia użytkowego pod sklepik spożywczy w Wyszogrodzie

Uchwała nr 160/XXVIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną

Uchwała nr 161/XXVIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017  

Uchwała nr 162/XXIX/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017

Uchwała nr 163/XXIX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 164/XXIX/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 105/XVII/2017 z dnia 31 marca 2016r.

Uchwała nr 165/XXX/2017 w sprawie wyrażenia woli na zbycie w drodze darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Płockiego części działki 1172/2 położonej w Wyszogrodzie w związku z budową boiska sportowego

Uchwała 166/XXX/2017 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 167/XXX/2017 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo, (załącznik 1) (załącznik 2) (rozstrzygniecie nadzorcze)

Uchwała 168/XXX/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego

Uchwała 169/XXX/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała 170/XXX/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  samorządowego/oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

Uchwała 171/XXX/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017

Uchwała 172/XXX/2017 w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Uchwała 173/XXXI/2017 w sprawie zmiany WFP Gminy i Miasta Wyszogród (WPF)

Uchwała nr 174/XXXI/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017

Uchwała nr 176/XXXII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XXI/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród

Uchwała nr 177/XXXII/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

Uchwała nr 178/XXXII/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.

Uchwała nr 179/XXXII/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wyszogród na okres 01.07.2017- 31.08.2017r
 
Uchwała nr 180/XXXII/2017 w sprawie ustalenia wysokości dopłat z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i do ceny 1m3  odprowadzanych ścieków, na rzecz mieszkańców  

Uchwała nr 181/XXXIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017

Uchwała nr 182/XXXIII/2017 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 183/XXXIV/2017 w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie  Załącznik

Uchwała nr 185/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała nr 186/XXXIV/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała nr 187/XXXIV/2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości mienia gminnego o nr ewid. 286/1 o pow. 0.0574 ha położonej w obrębie Wyszogród

Uchwała nr 184/XXXIV/2017 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017

Uchwała 189/XXXV/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016  z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017

Uchwała nr 190/XXXV/2017 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z  budżetu Gminy i Miasta Wyszogród do ceny 1 m 3 wody ze zbiorowych urządzeń wodociągowych i do ceny 1 m 3  odprowadzonych ścieków na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego Spółki Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

Uchwała nr 191/XXXV/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na okres kolejnych 3 lat, położonych w obrębie Wyszogród przy ul. Rębowskiej,

Uchwała nr 192/XXXV/2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej mienia gminnego o nr ewid. 313 o pow. 0.49 ha w obrębie Kobylniki gm. Wyszogród.

Uchwała 194/XXXVI/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016  z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017

Uchwała nr 195/XXXVI/2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia gminnego o nr ewid. działek nr 295/1 o pow. 482 m2 , nr 296/3 o pow. 2391 m2  oraz  nr 296/4 o pow. 1909 m2 w obrębie Wyszogród
 
Uchwała nr 196/XXXVI/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała 197/XXXVII/2017 w sprawie  podziału samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej i nadania jej statutu

Uchwała 199/XXXVII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała nr 200/XXXVIII/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Wyszogród

Uchwała nr 201/XXXVIII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2018r.

Uchwała nr 202/XXXVIII/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych  obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018,

Uchwała nr 203/XXXVIII/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018.

Uchwała nr 206/XXXIX/2017  w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rakowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku

Uchwała nr 207/XL/2017 w sprawie wymagań jakie powinien  spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr 208/XL/2017 W sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo

Uchwała nr 209/XL/2017 W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2018

Uchwała nr 210/XL/2017 powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

Uchwała nr 212/XL/2017 W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

Uchwała nr 213/XL/2017 W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rębowie.

Uchwała nr 214/XL/2017 W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Chopina w Kobylnikach.

Uchwała 215/XLI/2017 w sprawie połączenia „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej” z Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz jego współprowadzenia przez Województwo Mazowieckie oraz Gminę i Miasto Wyszogród

Uchwała 216/XLI/2017 w sprawie  przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Gminie i Mieście Wyszogród na rok 2018

Uchwała 217/XLI/2017 w sprawie zaopiniowania projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w  sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kępa Rakowska i Kępa Antonińska

Uchwała 218/XLI/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 219/XLI/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom Gminy i Miasta Wyszogród oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród

Uchwała 221/XLI/2017 w sprawie  przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2017-2020 z  uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”
 
Uchwała 222/XLI/2017 w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród przy ul. Rębowskiej

Uchwała 223/XLI/2017   w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Uchwała 224/XLI/2017 w sprawie   ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała 225/XLII/2017 w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018  WPF

Uchwała 226/XLII/2017 w spawie  przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2018

Uchwała 227/XLII/2017  w sprawie  przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  i  Miasta Wyszogród na lata 2018-2023

Uchwała 228/XLII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-02 14:09:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-20 19:44:09
  • Liczba odsłon: 1358
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673127]

przewiń do góry