_____________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (08.06.2020r.):

Wyszogród, dn. 08.06.2020 r.

UGiM.6733.2.2020                                                                           

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku oświaty i kultury na żłobek przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Wyszogród: 952/6 – obręb Wyszogród.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2020.256.t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293.t.j. ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 08.06.2020 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty i kultury na żłobek przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Wyszogród: 952/6 – obręb Wyszogród.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat
_____________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego (28.05.2020r.):

POBIERZ
_____________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (29.04.2020r.):

UGiM.6733.2.2020

Wyszogród, dnia 29.04.2020r

OBWIESZCZENIE

o   wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r poz. 256 z   późn. zm.)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z   2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamia się

iż w dniu 27.04.2020r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty i kultury na żłobek przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Wyszogród: 952/6 – obręb Wyszogród.

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat


Otrzymują;

- strony wg rozdzielnika;


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-29 12:25:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 15:11:02
  • Liczba odsłon: 601
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680714]

przewiń do góry