UCHWAŁA NR 45/V/2007

RADA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 26.04.2007 r.

w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,f” i ,,h” ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 3 ust. 1 , art. 6, art. 22 oraz 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Likwiduje się w celu przekształcenia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dniem przekształcenia jest dzień wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Z dniem przekształcenia zakładu budżetowego nastąpi jego likwidacja.

§ 2.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu.

2. Należności i zobowiązania zakładu budżetowego przejmuje utworzona spółka.

3. Składniki mienia przekształcanego zakładu budżetowego stają się majątkiem spółki .

4. Prawo trwałego zarządu nieruchomościami przysługujące zakładowi budżetowemu w chwili przekształcenia staje się prawem użytkowania wieczystego spółki.

5. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami spółki.

§ 3.

Wszelkich czynności związanych z likwidacją i przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokona Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Dotyczy to w szczególności:

  1. ustalenia treści podpisania aktu założycielskiego spółki, w tym wyboru nazwy spółki odpowiedniej dla jej profilu działalności,
  2. ustalenie wysokości kapitału zakładowego spółki.
  3. Powołania członków rady nadzorczej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 14:16:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 14:16:21
 • Liczba odsłon: 552
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673064]

przewiń do góry