Wyszogród, 25.03.2016r.

 

ZP.271.1.2016

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród”

1)      Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407

 

2)      Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r., poz. 856 – t.j.)

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

3)      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, odbiór, transport, opieka oraz utrzymywanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- wyłapywanie lub odbiór ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca zwierząt i dostarczanie ich odpowiednio dostosowanym do tego celu pojazdem do schroniska;

- znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne;

- opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku w tym zapewnianie wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej (odrobaczanie, szczepienia, profilaktyka, leczenie);

- sterylizacja lub kastracja zwierząt a w uzasadnionych przypadkach eutanazja;

- prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zamawiającego co miesiąc o liczbie zwierząt przetrzymywanych w schronisku, każdym przypadku eutanazji, upadku i adopcji zwierząt;

- prowadzenie wspólnie z Zamawiającym akcji adopcyjnej zwierząt wyłapanych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród;

 

4)      Szacuje się, że średnia liczba zwierząt bieżąco utrzymywanych w schronisku w skali roku nie przekroczy 5 sztuk. Dopuszcza się zaistnienie okoliczności okresowego przekroczenia liczby 5 sztuk zwierząt utrzymywanych w schronisku, na skutek otrzymania zgłoszenia o suczce ze szczeniętami. W takim przypadku Zamawiający oraz Wykonawca przeprowadzą zintensyfikowaną akcję adopcyjną by jak najszybciej znaleźć domy dla szczeniąt i przywrócić liczbę utrzymywanych zwierząt do 5 sztuk.

5)      Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)      Posiadanie właściwego zezwolenia na prowadzenie schroniska w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 – t.j.);

b)      Posiadanie zaświadczenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla schroniska;

c)       Dysponowanie odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- pojazdu, który zapewni bezpieczny transport zwierząt z miejsca wyłapania do schroniska;

- sprzętu niezbędnego do wyłapywania zwierząt (aplikatory, chwytaki, sieci weterynaryjne, klatki) posiadającego wszelkie atesty oraz spełniającego wszystkie normy wynikające z przepisów szczegółowych.

6)      W ofercie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawi stawki za następujące czynności:

a)      Wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 5%);

b)      Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska więcej niż jednego zwierzęcia – za pierwsze zwierzę: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 2,5%), za każde następne: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 2,5%);

c)       Odbiór z siedziby Zamawiającego wyłapanego uprzednio jednego zwierzęcia lub więcej, w tym samym miejscu i czasie oraz och transport do schroniska: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 5%);

d)      W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszt dojazdu w wysokości: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 5%);

 

 

e)      Przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych:

- sterylizacja/kastracja: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 5%);

- czip podskórny: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 5%);

- uśpienie/eutanazja: ………………… zł brutto (kryterium oceny: 5%);

f)       Pobyt, opieka oraz utrzymywanie jednego zwierzęcia w schronisku: ………………… zł brutto, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku (kryterium oceny: 65%);

7)      O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie łączna ilość uzyskanych punktów.

8)      Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.

9)      Miejsce i termin składania ofert:

Oferty (wg załączonego wzoru) wraz z kopiami zaświadczeń, o których mowa w pkt. 5) lit. a) i b), parafowanym projektem umowy (załącznik do ogłoszenia) należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na: wyłapywanie, opiekę oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Nie otwierać przed 14.04.2016r. przed godz. 10:30w terminie do dnia 14 kwietnia 2016r. do godz. 10:00 na adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w pok. Nr 6 (I piętro) o godz. 10:30.

10)   Osobą do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:

Pan Marcin Pieniążek – tel.: 24-267-26-31, e-mail: marcin.pieniazek@wyszogrod.pl

11)   Uwaga: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – t.j.). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko


formularz_ofertowy
projekt_umowy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-25 20:52:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-25 20:52:36
  • Liczba odsłon: 770
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671405]

przewiń do góry