Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii kablowej 110 kV oraz linii światłowodowej pomiędzy stacja ENERGA OPERATOR SA 110/15 kV Wyszogród a stacją abonencką 110/30kV Mała Wieś.

 

Wyszogród, dnia 26.02.2013

 

PP.6730.71.2012.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Masovia Wind Farm I Sp.z o.o Warszawa, ul. Postępu 17b , polegającego na budowie odcinka linii kablowej 110 kV oraz linii światłowodowej pomiędzy stacja ENERGA OPERATOR SA 110/15 kV Wyszogród a stacją abonencką 110/30kV Mała Wieś.

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-26 23:45:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-26 23:45:34
  • Liczba odsłon: 782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673029]

przewiń do góry