Wyszogród, dn. 05.03.2013 r

 

UGiM.6220.7.9.2012.2013

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w powiązaniu z art. 9 i 10 k. p. a. , Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  „Budowie budynku biurowo- magazynowo – warsztatowego na działce o nr. ewid. 258/25 w Wyszogrodzie w oparciu o projekt budowlany zamienny w mieście Wyszogród” informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela prowadząca postępowanie – Aleksandra Wachaczyk, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 , pokój nr 3, tel. 24 267 26 15.

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg. rozdzielnika;

- a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-05 13:53:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-05 13:53:02
  • Liczba odsłon: 547
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668914]

przewiń do góry