POSTANOWIENIENa podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


prostuje z urzędu oczywistą pomyłkę


w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W1 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 186 obręb Rostkowice”.

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W2 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 186 i 187 obręb Rostkowice.”

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W3 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rostkowice gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 224/1 i 225/1 obręb Rostkowice.”

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W4 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Pruszczyn gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 93 obręb Pruszczyn.”

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W5 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Pruszczyn gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 14 obręb Pruszczyn.”

 • Budowie elektrowni wiatrowej EW-W6 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW, wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Pruszczyn gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 1 obręb Pruszczyn.”

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W7 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Gródkowo-Pozarzyn gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 8 obręb Gródkowo-Pozarzyn”.

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W8 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Gródkowo-Pozarzyn gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 14/2 obręb Gródkowo-Pozarzyn.”

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W9 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rębowo gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 367 obręb Rębowo.”

 • Budowie elektrowni wiatrowej EW-W10 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW owraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Rębowo gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 403 obręb Rębowo”.

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W11 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Gródkowo-Pozarzyn gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 41 obręb Gródkowo-Pozarzyn.”

 • Budowa elektrowni wiatrowej EW-W12 o mocy przyłączeniowej 2.5 MW wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Wiązówka gmina Wyszogród, na działce oznaczonej nr ewid.: 36 obręb Wiązówka.”


w podstawie prawnej tj. ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 150), powinno być: (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)Podanie do publicznej wiadomości i zawiadomienie stron postępowania następuje na podstawie art. 74 ust. 3 stawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.) w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz tablicach ogłoszeń odpowiednich sołectw.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-16 22:41:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-16 22:41:37
 • Liczba odsłon: 918
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680788]

przewiń do góry