U c h w a ł a Nr 121/XVII/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                             z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marcjanka, gm. Wyszogród

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. N r 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z przeznaczeniem pod teren zabudowy usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

§ 2

 1. Granice obszaru objętego planem obejmują działki Nr ewid 77; 78; 79; 80/1 w miejscowości Marcjanka.

 2. Zasięg obszaru objętego planem przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej Uchwały.

 3. Na terenie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród dla terenów przeznaczonych pod zalesienie zatwierdzonego Uchwałą Nr 163/XVIII/2005 z dnia 28.04.2005r. RGiM Wyszogród.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w nawiązaniu do ustaleń „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”, która wykazała, co następuje:

 • teren, proponowany do objęcia sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w miejscowości Marcjanka i w obowiązującym „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród dla terenów przeznaczonych pod zalesienie” posiada przeznaczenie w zakresie funkcji ekologicznej - dolesianie. Według opracowanej zmiany „ Studium” są to tereny potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji usług turystycznych, sportowych, rekreacyjnych,

 • w dniu 26.11.2008r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek PETRO Eltech w sprawie zmiany przeznaczenia terenu dotychczas użytkowanego jako rolnicza przestrzeń produkcyjna we wsi Marcjanka, na funkcję usług sportowo-rekreacyjnych w związku z zamierzoną inwestycją z zakresu terenów zabudowy usługo turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,

 • sporządzenie planu miejscowego dla w/w terenu ma na celu stworzenie przesłanek dla zrównoważonego rozwoju terenów nadwiślańskich gminy,

 • zmiana ustaleń obowiązującego planu jest zgodna z aktualnymi ustaleniami polityki przestrzennej gminy i miasta,

 • stwierdza się zasadność dokonania w/w zmian w przeznaczeniu terenu i podjęcie sporządzenia miejscowego planu na przedmiotowym terenie biorąc pod uwagę w/w przesłanki.

Mając powyższe na względzie Rada Gminy i Miasta postanawia, co na wstępie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-12 12:42:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 12:43:18
 • Liczba odsłon: 704
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680726]

przewiń do góry