UCHWAŁA Nr 9/II/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 7.XII.2006 r.

 

w sprawie : podatku od nieruchomości na 2007 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn.zm/ oraz art. 5 ust.1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst.jedn.Dz.U z 2006r Nr 121 poz.844 z pożn.zm./Rada Gminy i Miasta uchwała następujące stawki podatku od nieruchomości:

 

§ 1.

 1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,34 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej.
 2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,15zł na 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

  w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym – 8,66zł /m2

 4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 3,75zł / m2 powierzchni użytkowej.
 5. Od pozostałych budynków lub ich części , w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego- 4,08 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej.
 6. Od budynków gospodarczych, garaży związanych z budynkami mieszkalnymi –2,91zł/1m2
 7. Od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy

   

   

 8. od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0.47 zł z 1 m.;

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno-retencyjne lub elektrowni

wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni;

c/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,17 zł / 1m2 pow.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:1/ budynki lub ich części oraz grunty zajęte w celu przechowywania sprzętu i maszyn rolniczych;

2/nieruchomości lub ich części oraz grunty zajęte na cele kultury, bezpieczeństwa publicznego, ochrony p. pożarowej , ochrony zdrowia i pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3/budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne;§ 3.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta § 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 175/XXIII/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.§ 5.

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

 

 

UCHWAŁA Nr 10/II/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 7.XII.2006 r.

w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy w 2007 roku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

Gminnym /t.j Dz..U.Nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm./, art.6 ust.3 Ustawy z dnia

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /t.j.Dz.U. z 2006 r. Nr. 136 poz.969 z późn.zm./

 

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku

rolnego do wysokości 29,50 zł za 1dt / 1q/.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 U C H W A Ł A Nr 11/II/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                 z dnia 7.XII.2006 r.

         w sprawie: stawek dziennych opłaty targowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym \ jedn. tekst Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz 1591 z późn. zm.\ oraz art.19 pkt.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych \jedn. tekst Dz. U. z 2006 r Nr 121 poz 844 z późn.zm.\ .
Rada Gminy i Miasta postanawia :

§ 1.

Ustalić dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1.za sprzedaż z samochodu ciężarowego - 20,00 zł

2.za sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą - 30,00 zł

3.za sprzedaż z samochodu osobowego, osobowo-towar. - 10,00 zł

4.za sprzedaż z ciągnika z przyczepą - 5,00 zł

5.za sprzedaż ze straganu, stoiska - 10,00 zł

6.za sprzedaż z autobusu, samochodu Żuk” - 10,00 zł

7.za sprzedaż z wozu konnego - 3,00 zł

8.za sprzedaż z ręki - 5,00

9.za sprzedaż zwierząt:

 • bydło od szt - 5,00 zł
 • konie od szt - 10,00 zł
 • trzoda chlewna niezależnie od ilości szt - 5,00 zł

Opłata targowa uiszczana będzie w dniu sprzedaży.

 

- 2 -

§ 2Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
U C H W A Ł A Nr 12/II/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                      z dnia 7.XII.2006 r.

w sprawie: podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów
płatności .Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.14 pkt.1, 2 i 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /jedn. tekst Dz. U. z 2006r Nr 121 poz. 844 z późn. zm./ . Rada Gminy i Miasta postanawia :

                                               § 1

Ustala się roczną stawki podatku od posiadania psów w wysokości 20 zł§ 2 .

Zwalnia się z podatku od posiadania psów posiadanie psów bez rodowodu.

                                                        § 3

Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 30
czerwca w Banku Spółdzielczym na konto Urzędu Gminy.

                                                   § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

                                                    § 5

Traci moc Uchwała nr 177/XXIII/2005 r Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29.11.2005 r.

                                                    § 6

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 13/II/2006

                                    Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                z dnia 7.XII.2006 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

na rok 2007 oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, /oraz art.10, art.12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/jedn. tekst Dz. U. z 2006 r Nr 121 poz.844 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2007 rok:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 440 zł.

- od 5,5 tony do 9 ton włącznie 620 zł.

 • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 712 zł.

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
  równej lub wyższej niż 12 ton różnicuje się stawki podatku uzależniając je od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i ich rodzaju zawieszenia wg. następujących zasad :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita/ w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/ osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie jezdne

12

13

543

866

13

14

589

921

14

15

1013

1082

15

Powyżej

1230

1265

Trzy osie jezdne

12

17

498

525

17

19

997

587

19

21

1133

666

21

23

1333

1421

23

25

1547

1593

25

Powyżej

2176

1593

Cztery osie i więcej

12

25

847

902

25

27

955

1015

27

29

1052

1671

29

31

2107

2477

31

Powyżej

2261

2477

 1. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej, zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 712 zł.
 2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
  używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg. następujących zasad:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plusa naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa / w tonach/

  Stawka podatku w złotych

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  1

  2

  3

  4

  Dwie osie jezdne

  12

  18

  261

  442

  18

  25

  690

  486

  25

  31

  1133

  1470

  31

  powyżej

  1427

  1953

  Trzy osie jezdne

  12

  40

  1527

  1848

  40

  Powyżej

  1740

  2 527

   

 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 712zł.
 4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg. zasad określonych poniżej.

 

 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka pojazdu w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/ osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

204

352

18

25

284

490

25

Powyżej

323

568

Dwie osie

12

28

213

1068

28

33

620

1268

33

38

858

1448

38

Powyżej

1668

1717

Trzy osie

12

38

1096

1448

38

Powyżej

1256

1294

7. od autobusów :
a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 548 zł.

b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 - 1 207 zł.

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością Gminy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta Nr.178XXIII/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

UCHWAŁA Nr 14/II/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 7.XII.2006 r.

 

w sprawie : zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy w 2007 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art.7 ust.3 Ustawy

z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U z 2002r. Nr 200 poz.1682 z poźn.zm/

Rada Gminy i Miasta postanawia:

 

§ 1.

 

Zwolnić z podatku leśnego lasy z drzewostanem powyżej 40 lat będące

w posiadaniu osób fizycznych.

§ 2.

 

Odpowiedzialność za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-13 12:49:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-14 09:43:30
 • Liczba odsłon: 641
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673191]

przewiń do góry