Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.03.2021r.):

POBIERZ


Informacja z otwarcia ofert (08.03.2021r.):

POBIERZ


Ogłoszenie o zamówieniu (22.02.2021r.):

IKR.271.11.2021

Wyszogród, dnia 22 lutego 2021roku

Zaproszenie do składania ofert

 

I. Zamawiający;

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37,

 09-450 Wyszogród

NIP:  774 321 14 07

Podstawa wszczęcia postępowania:

-  art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)- zwolnienie przedmiotowe

II. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego;

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Sporządzenie inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła w każdym lokalu lub budynku położonych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród ogrzewanych indywidualnie w tym w szczególności mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowym, użyteczności publicznej itp.

a)podczas inwentaryzacji dla każdego inwentaryzowanego obiektu należy pozyskać dane wymienione w Wytycznych do przygotowania inwentaryzacji – Aktualizacja – Część III Zakres Inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wzoru ankiety i przedstawienia jej Zamawiającemu do akceptacji. Wypełnione ankiety (karty każdego punku adresowego   z przeprowadzonej inwentaryzacji) w wersji papierowej należy dostarczyć Zamawiającemu.

b)Metoda prowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła  na terenie Gminy i Miasta Wyszogród:

metoda wywiadu bezpośrednia.

Metoda wywiadu bezpośredniego – polega na wypełnieniu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez przedstawiciela Wykonawcy (reprezentanta gminy, ankietera) podczas oględzin. W ramach tej metody informacje muszą zostać pozyskane od użytkowników budynków (np. najemców, właścicieli, zarządców) i spisane na podstawie bezpośredniego kontaktu z wyłączeniem zbierania i przetwarzania danych osobowych. Ankieterzy, w celu pozyskania danych, zobowiązani są do przeprowadzenia rozmowy z respondentem, wspólnej analizy poszczególnych punktów ankiety, udzielania odpowiedzi na pytania w zakresie prowadzonej inwentaryzacji oraz wypełnienie ankiety. Wykonawca w trakcie prowadzonej inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego również świadczyć będzie doradztwo w zakresie obowiązującej uchwały antysmogowej, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, poprawy efektywności energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań (np. oszczędność energii) oraz wykonaniem termomodernizacji  obiektów w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżeniu zużycia energii cieplnej.

c) W punktach adresowych, w których dla całego budynku wielorodzinnego występuje jedno źródło ciepła, należy wypełnić jedną ankietę dla całego obiektu.

d) W zabudowie wielorodzinnej, gdzie jest wiele indywidualnych instalacji grzewczych należy wypełnić ankietę dla każdego lokalu oddzielnie.

e) Dla lokali lub budynków, w których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła ciepła.

f) podmioty objęte inwentaryzacją, to przede wszystkim:

 • Małe kotłownie przydomowe,
 • Paleniska domowe (piece ceramiczne, pieco kuchnie, piece wolnostojące, kominki),
 • Niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów
 • Kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
 • Kotłownie w obiektach handlu i usług.

2)Sporządzenie bazy danych w formacie *xls lub *xlsx (formularz EXCEL dający możliwość pełnej jego edycji) na podstawie zebranych danych (wypełnionych ankiet). Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu danych zawartych w bazie z Zamawiającym, przy czym zakres danych zawartych w bazie nie może być mniejszy niż zakres danych zawartych w wypełnionych ankietach.

3)Sporządzenie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji zgodnie z Wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji – Aktualizacja – Część IV Raport końcowy z przeprowadzonej inwentaryzacji. Dokument należy sporządzić w wersji papierowej (2 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną oraz w formacie pdf.

4)Opracowanie szczegółowego  harmonogramu ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród, z którego głównym założeniem jest likwidacja źródeł niskiej emisji województwa mazowieckiego. Dokument należy sporządzić w wersji papierowej (2 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną oraz w formacie pdf.

5)Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów informacyjnych, które następnie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i portalach społecznościowych oraz upowszechni wśród mieszkańców gminy.

3.Szacuje się, że na terenie Gminy i Miasta Wyszogród znajduje się około 1200(liczba podana szacunkowo z uwzględnieniem  liczby deklaracji na odpady, może być zmienna z uwagi na zbiorowe źródła ciepła oraz konieczność ustalenia istniejących źródeł ciepła np.  w budynkach letniskowych).

4.Przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi Marszałka Województwa Mazowieckiego .

W przypadku zmian wprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do ww. wytycznych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz uwzględnić je podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z niniejszą umową, wytycznymi Zamawiającego, zapisami zaproszenia do składania ofert i jego załączników oraz wytycznymi marszałka Województwa Mazowieckiego.

III. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021roku.

IV. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Dostarczenie  do siedziby Zamawiającego - Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09 – 450 Wyszogród, powiat płocki, woj. Mazowieckie – wszelkich elementów( dokumentów) zamówienia wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdzonych protokołem przekazania.

V. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Zamawiający  wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia),

- dokumenty rejestrowe firmy:

* wypis z CEIDG

* wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

- dokumenty potwierdzające uprawnienia w zakresie projektowania zgodnego z zakresem przedmiotu zamówienia.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

a)  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną   z dopuszczeniem możliwości przekazywania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl 

e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Rogulska tel. 24/267 26 15, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 9.00 – 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

VII. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 8 marca  2021 roku, do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, punkt informacji -parter).

2. Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z COVID – 19, Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przesyłając ją na adres: ugim@wyszogrod.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 przedmiotowego zapytania).

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA  OFERT

Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 8 marca 2021roku, do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze  lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający  jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik  nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

5) Wykonawca opisuję zamieszcza ofertę  w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe: „Inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

 

X. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kryterium:

Cena 100%  

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą

2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.

6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne.

7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2) Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona  jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postepowaniu – drogą elektroniczną – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

XIV.    INFORMACJE DODATKOWE

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia  dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.

4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych  Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) –dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Udostępnienie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawoprzenoszenia danych –w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

8. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-22 13:14:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-16 10:54:10
 • Liczba odsłon: 688
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680824]

przewiń do góry