Wyszogród, dn. 01.08.2012 r


UGiM.6220.6.4.2012


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 i art.101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 4 w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),


po rozpatrzeniu wniosku Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 05.07.2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)


postanawiam


zawiesić postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


UZASADNIENIE


W dniu 05.07.12 r. do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Postępu 17 B, 02 – 676 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dołączono:

 1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

 2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;


Kwalifikacji przedsięwzięcia dokonano na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b tego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni mniejszej niż 100 MW, niezlokalizowanej na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w dniu 01.08.2012 r , znak: UGiM.6220.6.3.2012, wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu dla ww planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z brzmieniem art. 69 ust. 4 ustawy OOŚ organ wydaje postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji
POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.Otrzymują:

 1. Masovia Wind Farm I Sp. z o.o.,

 2. Strony postępowania w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.


Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

 3. Urząd Gminy Mała Wieś

 4. Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą

 5. Urząd Gminy Naruszewo


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-02 13:29:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-02 13:29:07
 • Liczba odsłon: 606
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672468]

przewiń do góry