UGiM.6220.3.1.2015r Wyszogród, dnia 16.04.2015r.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


 1. Na podstawie:

 2. - art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.)

 3. - art. 71 ust.1, art.72 ust.1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust 1, art.75 ust.1pkt 4 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz.U.z 2008r. nr 199, poz. 1227),organ

 4. zawiadamia

 5. że na wniosek Pana Marka Fabianowicza, Rębowo 172, 09-450 Wyszogród w dniu 15.04.2015r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia pn. „budowie chlewni o licznie stanowisk 1500 szt.dla tuczników w m. Rębowo gm. Wyszogród, dz.o .nr .ewid. 367”.

 6. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

 7. Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na sadowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

 8. Strony mogą się zapoznać z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród(pokój nr 3) w terminie 7 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

 9. Zgodnie z art. 77 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z §2 ust 1 pkt 51 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.nr 231, poz.1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Płocku.

 10. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

 11. Zgodnie z art. 35§5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

 12. Zgodnie z art. 41§1 Kpa w toku strony oraz ich przedstawicieli i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu: zgodnie z §2 w razie zaniedbywania określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny

 13. Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródOtrzymują:

- strony postępowania wg.rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo

- Bip UGim Wyszogród, wykaz danych o środowisku;

- Marek Fabianowicz, Rębowo 172, 09-450 Wyszogród

- a/aInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-17 19:39:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-17 19:39:37
 • Liczba odsłon: 578
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681193]

przewiń do góry