UGiM.3041.5.2013                                                                        Wyszogród, dnia 19.12.2013r

 

ZAPYTANIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród., prosi o złożenie oferty cenowej na:

„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”

 

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami), wraz z załącznikami do tych decyzji wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących  nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003r., Nr 164, poz. 1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzeniu analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w roku 2014 ( od dnia 02.01.2014 do 31.12.2014r.) a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

2.      Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenia w 2014:

- około 60 projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- około 15 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

  Ilość ta może ulec jednak zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

3.      Zamówienie obejmuje także:

- przeprowadzenie  analizy przeprowadzenie analizy o której mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzenie analizy, o której mowa w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64  w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnieniu projektu decyzji,

- wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji  uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach, celem jest przygotowanie decyzji do przygotowania,

- poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte,

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa wyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia ze nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

4. sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu, przez Zamawiającego, wniosku o jej wydanie.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

1.      Wskazanie osoby, które będzie sporządzała projekty przedmiotowych decyzji.

2.      Złożenie wraz z ofertą:

a)      Ważnego zaświadczenia o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów, osoby, która będzie sporządzała projekt decyzji; w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązania jest potwierdzić je zgodność z oryginałem.

b)      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert); w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

c)      Zaakceptowanego projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparowanej każdej ze stron.

3.      Zobowiązanie się do:

a)      Zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia,

b)      Przedłożenia nowego (ważnego) zaświadczenia o wpisie na listę członków izby urbanistów lub architektów, każdorazowo przed końcem upływu ważności już przedłożonego zaświadczenia,

c)      Wykonanie prac zgodnie z umową, a także z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 

III.             Termin realizacji zamówienia:

 

1.      Okres świadczenia usługi: od 02.01.2014r do 31.12.2014r

2.      Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „ do uzgodnień”): 14 dni ( od dnia przekazania wniosku)

 

IV.             Kryterium wyboru  - najniższa cena

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za sporządzenie w 1 projekcie decyzji o warunkach zabudowy/ inwestycji celu publicznego poszczególnych decyzji o warunkach zabudowy/ celu publicznego przemnożona przez orientacyjną  ilość  sporządzonych projektów decyzji o warunkach zabudowy/ celu publicznego.

 

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy ( w tym odmowy ustalenia warunków zabudowy) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy

- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie 1 projektu  decyzji poszczególnych decyzji o warunkach zabudowy/ celu publicznego przemnożona przez orientacyjną  ilość  sporządzonych projektów decyzji o warunkach zabudowy/ celu publicznego.

 

Najniższa kwota będzie najkorzystniejszą ofertą.

 

V.                Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

 

1.      Oferty można składać:

- osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obwiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

2.      Oferty należy złożyć do dnia: 30.12.2013r w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

 

VI.             Pozostałe informacje:

 

1.      W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:

- pisemną,

- telefoniczną pod numerem (24) 267 26 15 lub faksem (24) 267 26 01

W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumienia, strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.

2.      Osoba wyznaczona do kontaktu: Aleksandra Wachaczyk – specjalista ds. inwestycji i ochrony środowiska

3.      Umowa zostanie podpisana w terminie do dnia 2 stycznia 2014r.

4.      Niniejsza zapytanie wraz z załącznikiem znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy i Miasta Wyszogród; https://ugimwyszogrod.bip.org.pl w zakładce Zapytanie ofertowe

5.      O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub e-mailową . Informacja zostanie również umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Wyszogród i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Projekt umowy

 

 

Otrzymują:

1.      Według rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.

2.      a/aformularz ofertowy
projekt umowy 

   Wyszogród, dn.  30.12.2013 r

UGiM.3041.5.2013

 

                                                                      

 

 

Otrzymują

wg. rozdzielnika

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania oferty na wykonanie:

 

Usługi w zakresie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami), wraz z załącznikami do tych decyzji wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003r., Nr 164, poz. 1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzeniu analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w roku 2014 ( od dnia 02.01.2014 do 31.12.2014r.) a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzji.

 

Złożone zostały następujące oferty:

 1. Stowarzyszenie Europejski Most, ul. Wygodna 20, 94-024 Łódź, adres do korespondencji: Urząd Pocztowy Łódź 40, Skrytka Pocztowa 2076, Aleja Włókniarzy 227, 94-015 Łódź;

łączna cena brutto – 13 500,00 zł;

 1. VIVERE Łukasz Nitecki, ul. Sanicka 145, 97-500 Radomsko;

 łączna cena brutto – 9 750,00 zł;

 1. JGUrbanistyka Urszula Gołąb, ul. Warszawska 116, 05-092 Łomianki;

łączna cena brutto – 9 187,50 zł;

 1. DENIPLAN Małgorzata Denis, ul. Poniatowskiego 32A, 05-230 Kobyłka;

łączna cena brutto – 10 875,00 zł;

 1. Tomasz Graj Architektura i Urbanistyka, ul. Ogrodowa 14, 64-700 Czarnków;

łączna cena brutto – 14 017,50 zł;

 1. Budowlane i Urbanistyczne Usługi Projektowe, Alicja Pejta - Jaworska, ul. 3 maja 10/60, 09-402 Płock;

łączna cena brutto – 21 217,50 zł;

 1. GM PROJEKT Grzegorz Malinowski, ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków;

łączna cena brutto – 22 500,00 zł;

 1. Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski, ul. Dobra 8/10 m.49, 00-388 Warszawa

łączna cena brutto – 8 948,25 zł

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poniżej 14 000,00 EURO, wybrana została oferta:

8.         Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski, ul. Dobra 8/10 m.49, 00-388 Warszawa

łączna cena brutto – 8 948,25 zł

 

 

 

 

                                                                                            Z poważaniem

 

 

                                                                                                                   Mariusz Bieniek

 

                                                                                                                                   Burmistrz                

Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-19 09:04:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-31 10:11:29
 • Liczba odsłon: 792
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671459]

przewiń do góry