Protokół nr VI/2012

z obrad XVII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 13 czerwca 2012 r.

__________________________________________


Porządek obrad:              

                                    

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

 5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie

- uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dostarczenie ciągnika wielofunkcyjnego

- poręczenie pożyczki/dotacji dla spółdzielni socjalnej „Wyszogrodzianki”

- uchwała o kredycie na dostarczenie ciągnika wielofunkcyjnego

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 lat

obecnemu dzierżawcy

- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na parterze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29

- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na I piętrze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Wyszogrodzie.

 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.Punkt 1.


O godz. 12-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XVII Sesji Rady GiM witając radnych, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu.

W obradach nie uczestniczy radny Józef Zbigniew Boszko.

Na dzisiejszą sesję nie zostali zaproszeni sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.


Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.


Przewodniczący Rady stwierdza, że wszyscy radni otrzymali proponowany porządek obrad i pyta czy są uwagi co do przedstawionej propozycji.

Pani Skarbnik wycofała z porządku projekty uchwał:

- poręczenie pożyczki/dotacji dla spółdzielni socjalnej „Wyszogrodzianki”

- uchwała o kredycie na dostarczenie ciągnika wielofunkcyjnego.

Wyjaśniła, iż powyższe inwestycje zostały wprowadzone do projektu uchwały zmiany Uchwały Nr 79/X/2012 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie WPF GiM Wyszogród na lata 2012 – 2022.

Z porządku obrad został zdjęty projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Wyszogrodzie, który zostanie przedstawiony szczegółowo na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad XVII Sesji Rady GiM ze zgłoszonymi zmianami.


Punkt 3.


W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

 1. Radny Wiesław Tomkiewicz,

 2. radna Zbigniew Madany,

 3. radny Wojciech Janczak.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.


Punkt 4.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.Punkt 5.


Przewodniczący Rady GiM przystąpił do realizowania dalszych punktów porządku obrad. Poprosił Burmistrza GiM Wyszogród o przedstawienie informacji o pracy Urzędu pomiędzy Sesjami.

Burmistrz zaczął od tematu Targowicy, której zatwierdzony wniosek znalazł się na liście rankingowej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Patronat nad „Targowicą” weźmie Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jacek Gruszczyński, który będzie służył między innymi rolnikom wiedzą w temacie zdobywania certyfikatów i zezwoleń na sprzedaż zwierząt.

Targowica będzie modernizowana etapowo. Prace rozpoczną się wiosną. Koniec modernizacji przewidywany jest na 2014 r.

Burmistrz wspomniał o planowanym powołaniu spółki prawa handlowego pn. „Operator”, która będzie administrowała majątkiem przekazanym przez gminę, w skład której wejdzie między innymi targowica. Co jeszcze zostanie przypisane zostanie przedyskutowane w późniejszym terminie.


Burmistrz opowiedział o zamierzeniu utworzenia Zielonej Elektrowni w Wyszogrodzie. Byłaby to alternatywa wykorzystania źródła energii. Dzięki elektrowni rolnicy mogliby zaplanować plantację kukurydzy na około 5 lat. Pozyskalibyśmy partnera wieloletniego na realizację w/w zadania.


W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na rewitalizację ul. Wiślanej, kolejny na zakup pływającego pomostu. W lipcu rozpoczynamy prace na nabrzeżu.

W ogłoszonym przetargu na Rębowski Dom Kultury Rębowo, aż 3 oferty przekroczyły znacząco środki gminy.

W lipcu ogłoszony zostanie przetarg na zajezdnią autobusową, plac zabaw w Kobylnikach i Grodkowie.


Burmistrz, Mariusz Bieniek zaprosił na kibicowanie do 5-stadionu w Wyszogrodzie.


Pan Przewodniczący powitał pana Piotra Kaflińskiego, który w trakcie wypowiedzi burmistrza przybył na Sesję.


Punkt 6.


Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań.Punkt 7.


Przewodniczący poprosił Skarbnika Panią Elżbietę Biernat o odczytanie projektów uchwał.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 lat obecnemu dzierżawcy. Wobec braku dyskusji radni przeszli do głosowania. Przewodniczący zarządza głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 137/XVII/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 lat obecnemu dzierżawcy.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Sekretarz odczytała kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na parterze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29.

Radny Andrzej Woźniak przedstawił swoje zdanie. Uważa, iż rada robi prezent Panu doktorowi Celińskiemu. Dodał, iż Pani doktor Siemiątkowska robi ogromny remont, gdzie musi dodatkowo zainwestować w budowę łazienki i windy.

Radny Marek Głowacki zapytał, jak będzie przedstawiał się czynsz?

Burmistrz odpowiedział, iż weryfikowany będzie co roku. Obydwaj dzierżawcy mają ustaloną stawkę 10 zł netto za m2 na miesiąc.

Radna Elżbieta Biernat stwierdziła, iż nie można rozdzierać, który z dzierżawców inwestuje więcej. Należy tak samo potraktować obydwu dzierżawców.

Burmistrz dodał, że sam zaproponował panu Celińskiem dzierżawę na 15 lat.

Przewodniczący zarządza głosowanie.

11 radnych jest „za”, dwóch przeciw tj. radny Andrzej Dobaczewski, radny Andrzej Woźniak, jeden głos wstrzymany tj. Mariola Olszewska.

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę nr 138/XVII/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na parterze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29.


Pani Sekretarz odczytała kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego w budynku (dawnego Ośrodka Zdrowia) na pierwszym piętrze położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29. Przewodniczący zarządza głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 139/XVII/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 10 lat obecnemu dzierżawcy.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Skarbnik Elżbieta Biernat odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dostarczenie ciągnika wielofunkcyjnego. W związku z tym, iż sprawa była przedstawiana na komisji Przewodniczący Rady zarządza głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 140/XVII/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na dostarczenie ciągnika wielofunkcyjnego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Skarbnik Elżbieta Biernat odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Przewodniczący zarządza głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 141/XVII/2012 w zmian w budżecie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.


Skarbnik Elżbieta Biernat odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 79/X/2012 z dnia 22.12.2011 w sprawie WPF na lata 2012 – 2022. Przewodniczący zarządza głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 142/XVII/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 79/X/2012 z dnia 22.12.2011 w sprawie WPF na lata 2012 – 2022. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.


Punkt 8.


W sprawach różnych Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań.

Radny Wojciech Kuliński zapytał, czy już coś wiadomo na temat przydomowych oczyszczalni. Burmistrz odpowiedział, iż czekamy złożonych wniosków na ocenę.


Radny Andrzej Dobaczewski podjął temat zorganizowania straży miejsko-gminnej. Zaproponował wyliczenie, czy to miałoby rację bytu, ponieważ cały czas w mieście powstają dzikie wysypiska, które nie są kontrolowane przez policję wyszogrodzką.

Burmistrz zaproponował postawienie wniosku do przewodniczącego rady, w celu przeprowadzenia analizy na roczne działanie straży miejsko-gminnej w Wyszogrodzie.


Radny Marek Głowacki podziękował panu Arturowi Kaźmierczakowi – pracownikowi UGiM Wyszogród za naprawę lampy w Rębowie.


Przewodniczący Rady Pan Maryś Mieszkowski złożył podziękowania Burmistrzowi i pracownikom urzędu za zorganizowanie tegorocznych Dni Wisły. Jedyną uwagę jaką na którą chciał zwrócić, to za szybko było zamknięte Muzeum w niedzielę.


Radny Andrzej Woźniak zapytał o konkurs na dyrektora Centrum Kultury Wisła, czemu przyszły dyrektor umowę będzie mieć podpisaną na 5 lat.

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż w ogłoszeniu o konkursie nie ma takiej informacji. 5 lat w ogłoszeniu dotyczyło doświadczenia na podobnym stanowisku.

Radny Andrzej Woźniak, zadał pytanie o zaplanowane imprezy w najbliższym czasie, czy odbędzie się planowany festiwal rzemiosła pod patronatem Prezydenta RP?

Burmistrz wyjaśnił, iż we współpracy z Muzeum Mazowieckiem zostanie zorganizowany festiwal rzemiosł.


Radny Andrzej Woźniak poprosił o postawienie dwóch śmietniczek na ul. Narutowicza. Burmistrz odpowiedział, iż zostaną postawione.


Kolejny temat poruszony przez radnego Andrzeja Woźniaka dotyczył niewidocznego herbu na drodze krajowej nr 62 jadąc w kierunku Płocka.

Burmistrz Mariusz Bieniek, odpowiedział, iż jest to słuszna uwaga. Dodał, iż w najbliższym czasie zaplanowane zostało poprawienie herbu.


Radny Andrzej Woźniak skierował pytanie do wszystkich radnych, czy wyrażają zgodę o przekazywanie diet na rachunek bankowy. Większość radnych wyraziła zgodę. 3 radnych było przeciwko, jeden radny wstrzymał się.


Radny Wojciech Kuliński zapytał, czy protokóły z sesji są zamieszczone w BIPie?

Pani Agata Szczurowska pracownik UGiM odpowiedziała radnemu, iż są zamieszczane protokoły.

Do dyskusji włączył się Pan Piotr Kafliński potwierdzając, że na BIPie są zamieszczane protokoły ale dopiero po zatwierdzeniu ich przez Radę. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż Statut Rady Gminy i Miasta Wyszogród mówi, że protokoły z sesji zamieszczane są po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Radę na kolejnej Sesji. Po zatwierdzeniu przez radnych pracownik UGiM zamieszcza protokół do publicznej wiadomości (BIP). Dodał jeszcze, że jeżeli Rada uzna za stosowne dokonanie zmian w zapisach Statutu to prosi o poddanie takiego wniosku do dyskusji.

Pan Piotr Kafliński nawiązał do statutu i stwierdził, iż jako przewodniczący rady osiedlowej nie otrzymuje projektów uchwał.

Przewodniczący Rady Maryś Mieszkowski odpowiedział, że są przekazywane projekty uchwał, może nie przed każdą sesją, ale jeśli sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych są zapraszani na sesję to je otrzymują.

Radny Hubert Więckowski podziękował Burmistrzowi, że był na każdej „części” Dni Wisły.

Pan Piotr Kafliński wyraził swoje niezadowolenie, że nie było pokazu sztuk walki na rynku.

Burmistrz odpowiedział, że zostały przeniesione na stadion.

Radny Zbigniew Madany również podziękował za zorganizowanie Dni Wisły, gdzie każdy w przygotowanym programie mógł znaleźć „coś” dla siebie. Podziękował, także za powitanie wszystkich radnych z imienia i nazwiska oraz za udane występy, a szczególnie za zaproszenie na koncert Ivana Komarenko.


Radny Zbigniew Madany zapytał, także o tablice informacyjne na sołectwach. Sekretarz odpowiedziała, iż w pierwszej kolejności musi być spełniona procedura zapytania o ceną dopiero będzie można zamówić tablice, ale w najbliższym czasie powinny być.


W imieniu Posła RP Pana Piotra Zgorzelskiego, który złożył ostatnio wizytę w UGiM Wyszogród, Burmistrz zaprosił radnych, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych i szkół na zwiedzanie Sejmu RP. Radni wyrazili swoją aprobatę dla propozycji i wstępnie ustalili wyjazd na drugą połowę września, początek października.


Radna Elżbieta Biernat zadała pytanie, czy może wiadomo coś w sprawie gazownictwa na naszym terenie.

Burmistrz odpowiedział, iż taka inwestycja nie była brana pod uwagę.

Mieszkańcy nie informowali Burmistrza o zainteresowaniu gazem w GiM Wyszogród.


Punkt 9.


Interpelacji i zapytań nie było.


Punkt 10.


Podczas obrad XVI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród Komisja wniosków i uchwał odczytała zgłaszane przez radnych wnioski.

1. Sprawdzenie możliwości gazyfikacji.

2. Wyjazdowe posiedzenie komisji do placówek oświatowych.

3. Analiza rocznej działalności straży miejsku – gminnej

Radni przegłosowali przyjęcie wniosków. Wszystkie trzy wnioski zostały zatwierdzone.

Punkt 11.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XVII Sesji Rady GiM Wyszogród.Protokołowała:

Agata Szczurowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-27 22:11:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-27 22:11:04
 • Liczba odsłon: 908
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672387]

przewiń do góry