UGiM.6220.2.4.2015                                                                                                       Wyszogród, dnia 07.05.2015 r. 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)  w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm) Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 i art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku państwa Mariusza i Marzeny Szymerskich zam. Rębowo 27, 09-450 Wyszogród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 05.05.2015r o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „budowa budynku inwentarskiego – obory o pow. 1700m2 do chowu bydła mlecznego w wielkości 165 DJP o obsadzie średnio 140szt krów dojnych, 25 szt jałówek cielnych, w systemie rusztowym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zbiornikami na gnojowicę i ścieki oraz silosem na paszę treściwą na działce o nr.ewid. 576 w m. Rębowo”.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397),przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku inwentarskiego – obory o pow. 1700m2 do chowu bydła mlecznego w wielkości 165 DJP o obsadzie średnio 140szt krów dojnych, 25 szt jałówek cielnych, w systemie rusztowym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zbiornikami na gnojowicę i ścieki oraz silosem na paszę treściwą na działce o nr.ewid. 576 w m. Rębowo”, gmina Wyszogród kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- postanowienie znak:WOOŚ-II.4240.455.2015.BS z dnia 27.04.2015r/wpłynęło 04.05.2015r/

 

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku –pismo znak: PPIS/ZNS/451/31/MW/2482/2015 z dnia 28.04.2015r/wpłynęło 04.05.2015r/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na Państwa Mariusza i Marzenę Szymerskich zam. Rębowo 27, 09-450 Wyszogród obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie  zgodnie z art. 66 cytowanej ustawy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

Do czasu przedłożenia przez Państwa Mariusza i Marzenę Szymerskich zam. Rębowo 27, 09-450 Wyszogród raportu o oddziaływaniu na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 06.05.2015r

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul.Rębowskiej 37( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

                                                                                                  

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

1 strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

2. Pan Mariusz Szymerski, Rebowo 27, 09-450 Wyszogród

3. Marzena Szymerska, Rebowo 27, 09-450 Wyszogród

3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-07 21:26:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 21:26:56
  • Liczba odsłon: 758
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674612]

przewiń do góry