PP.7322.2.2013

              Wyszogród 11.03.2013r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647)    zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród  Uchwały Nr 174/XXI/2012 z dnia 22.11.2012r.  w sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wyszogrodzie między ulicami Warszawską i Zamieście” oraz Uchwały nr 175/XXI/2012 z dnia 22.11.2012r. w sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.  Zamieście i drogi Nr 50 w Wyszogrodzie”.   Zakres planu obejmuje    tereny wskazane na załączniku graficznym do uchwał.

Jednocześnie  na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planów.

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37,  w  terminie do  dnia  12 kwietnia  2013r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-12 11:11:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-12 11:11:48
  • Liczba odsłon: 602
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672357]

przewiń do góry