UGiM.6220.9.1.2014                                                                       Wyszogród, dnia 17.11.2014r. 

 

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

Na podstawie:

-     art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),

-     art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227),

organ zawiadamia strony, że na wniosek  Usługi Projektowe S.C. Franciszek Rytwiński, z siedzibą ul. Andersa 42, 09-410 Płock działającego w imieniu Gminy i Miasta Wyszogród, w dniu 14.11.2014 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 29154W  relacji droga krajowa nr 50 – Grodkowo – Bolino  o długości około 5,5 km”.

Zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie zawiadomienia stron postępowania oraz poprzez tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, BIP, publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

            Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg. Rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Grodkowo, Pozarzyn, Bolino

- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród;

- a/a

 

Do wiadomości:

1 Usługi Projektowe S.C. Franciszek Rytwiński, z siedzibą ul. Andersa 42, 09-410 Płock

 

 

 

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 08:52:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 08:52:03
  • Liczba odsłon: 577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673213]

przewiń do góry