UCHWAŁA Nr 33/IV/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 28.02.2007 r.

w sprawie:

udzielania dotacji podmiotom realizującym zadania Gminy i Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 118 ustawy z dania 6 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

Rozdział I. Przepisy ogólne.

§ 1

Dotacje z budżetu Gminy i Miasta może uzyskać podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, zwany dalej podmiotem, o ile spełnia niżej określone warunki:

 1. wykorzysta dotacje na celu publiczne.
 2. uzyska zlecenie Gminy i Miasta na realizację jej zadań w warunkach określonych umową.
 3. zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddanie się kontroli Gminy i Miasta w zakresie wykonywania (wykonania) zleconego zadania, określony niniejszą uchwałą.

 

Rozdział II. Tryb postępowania o udzielenie dotacji.

§ 2

1. Podmiot ubiegający się o dotacje winien przedstawić Burmistrzowi Gminy i Miasta
wniosek zawierający:

 1. ofertę wykonania szczegółowo opisanego zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 2. wskazanie bazy materiałowo – technicznej posiadanej przez podmiot niezbędnej dla wykonania zadania,
 3. informacje o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na realizacje zadania,
 4. preliminarz wydatków związanych z realizacją zadania.

2. Wniosek składa się w terminie od 31 stycznia roku poprzedzającego realizację zadania, pod rygorem jego odrzucenia.

3. Do wniosku należy dołączyć statut podmiotu lub akt jego utworzenia oraz aktualny wypis z sądu lub innego organu rejestrowego. Burmistrz Gminy i Miasta może zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie innych dokumentów dla ustalenia zdolności realizacyjnych zadania.

 

Rozdział III. Ustalenia podmiotów i zakresu zleceń.

§ 3

1. W okresie przed uchwaleniem budżetu na rok realizacji zadań Burmistrz Gminy i Miasta po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych wniosków sporządza wykaz podmiotów z zakresem zlecenia oraz wysokością proponowanych środków dotacyjnych i rekomenduje Radzie Gminy i Miasta do zatwierdzenia.

2. Rada Gminy i Miasta zatwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 1 w drodze uchwały.

§ 4

Trybu określonego w § ust. 2 nie stosuje się do zleceń jednorazowych, okazjonalnych, których zaplanowanie – z wyprzedzeniem nie jest możliwe.

 

Rozdział IV. Sposób rozliczenia dotacji.

        § 5

1. Podmiot obowiązany jest złożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta sprawozdanie rzeczowo -

finansowe z otrzymanych środków wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dowodów

poniesionych wydatków.

2. Środki przekazane w ramach dotacji:

 1. niewykorzystane w całości
 2. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
 3. wykorzystane z pominięciem trybu określonego ustawą z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych podlegają zwrotowi na konto do Gminy i Miasta z odsetkami ustawowymi za okres od dnia przekazania do dnia zwrotu.

Rozdział V. Kontrola wykonania zadania.

§ 7

Szczegółowe warunki udzielania dotacji na zadania określone uchwała ustala umowa zawierana po zabezpieczeniu w budżecie Gminy i Miasta odpowiednich kwot dotacji.

§ 8

 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.
 2. uchwały rady gminy i Miasta zatwierdzające wykaz podmiotów, które uzyskały dotację zamieszcza się w okresowych sprawozdanych wykonania budżetu Gminy i Miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-12 13:21:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-12 13:21:30
 • Liczba odsłon: 676
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680795]

przewiń do góry