_____________________________________________________________________________________
Informacja o unieważnieniu postępowania (20.12.2019r.):

POBIERZ

_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (10.12.2019r.):

Wyszogród, 10.12.2019r.

UGiM.271.23.2019

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09 – 450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

 

- Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 z późn. zm);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016 r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.                 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

·          Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: „Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników w m. Wyszogród w roku 2020”.

·          Szczegółowy   opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamiatanie jezdni i chodników na powierzchni:

- jezdnie – 14 284 m²

- chodniki – 3 629 m²

- schody – 171 m²

Razem powierzchnia do zamiatania 18 084 m²

Wykaz odcinków jezdni, chodników i schodów wytypowanych do zamiatania stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania.

 

Zamiatanie powierzchni odbywać się będzie w następujące dni: poniedziałek, środa w godzinach porannych 7.00 – 11.00, piątek 11.00 – 15.00 . Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz w miesiącu do mechanicznego zamiecenia powierzchni ulic.

 

 

Zamiatanie oraz zbiórka odpadów w systemie segregowania z powierzchni wytypowanych do zamiatania po wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez tutejszy urząd „świętach państwowych oraz kościelnych w dzień następny po zaistniałym fakcie na zlecenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przedmiotowe zadanie .

UWAGA: Oferowana kwota powinna być stawka ryczałtową / miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

·          Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

III.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonaniu usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zapytania – wpis do CIDG, na podstawie kodów PKD lub KRS.

 

IV.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być :

           - opatrzona pieczątką firmową,

           - posiadać datę sporządzenia,

           - zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,

           - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V.                 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: a.kazmierczak@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09 – 450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu) – pok. nr 5 – sekretariat.

2.       Oferty można składać do dnia 17.12.2019 r. godz . 10.00 w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. – „Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni i chodników w m. Wyszogród w roku 2020”   - nie otwierać przed dniem 17.12.2019 r. , godz.10.30 - w pok. 5 – sekretariat (dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 

 

 

VI.              OCENA OFERT

 

1.       Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.12.2019 r. – godz. 10.30 w siedzibie urzędu (pok. 6 – pierwsze piętro)

2.       Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją   istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

3.       W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

X

Suma

100%

 

                      Kryterium = Cena = 100%

                      Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę
                      całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną

                      najniższą otrzyma 100% pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i

                      zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za

                      ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                                     Najniższa cena ofertowa

                      Kryterium cena = ---------------------------------   x 100%

                                                          Cena oferty badanej

 

4.       Zamawiający udzieli za mówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

VII.           INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGiM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

VIII.        INFORMACJE DODATKOWE

1.       Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.       Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania , można uzyskać pod numerem   tel. – 24 267 26 15.

 

Wykaz załączników do zapytania:

1.       Zał. nr 1 – Oferta wykonawcy: POBIERZ

2.       Zał. nr 2 – Wykaz: POBIERZ

3.       Zał. nr 3 Projekt umowy: POBIERZ


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona GortatInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-10 09:51:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 15:08:14
  • Liczba odsłon: 737
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674961]

przewiń do góry