PP.6730.4.2017                                                                           Wyszogród, dnia 01.02.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778).

 

zawiadamia się

iż w dniu 01.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. ul. Otolińska 27C, 09-407 Płock w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie stacji transformatorowej, linii energetycznej 15/0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi w Kobylnikach.

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym można uzyskać niezbędne informacje w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), lub pod numerem tel. 24 267 26 15

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.


Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej Budowę sieci  elektroenergetycznej średniego  napięcia  SN 15kV, stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV oraz przyłączy  w miejscowości  Kobylniki    w gminie Wyszogród.

 

 

Wyszogród, dnia 13.03.2017 r.

 

PP.6730.4.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając zgodnie z art. 7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Energia Projektowanie Group Sp. z o.o.  Płock ul. Otolińska 27c w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci  elektroenergetycznej średniego  napięcia  SN 15kV, stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV oraz przyłączy  w miejscowości  Kobylniki    w gminie Wyszogród.

            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy a także wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.


 

 
PP.6730.4. 2017                                                                            Wyszogród, dn. 07.04.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 07.04.2017 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci  elektroenergetycznej średniego  napięcia  SN 15kV, stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV oraz przyłączy  w miejscowości  Kobylniki    w gminie Wyszogród.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 07.04.2017r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci  elektroenergetycznej średniego  napięcia  SN 15kV, stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV oraz przyłączy  w miejscowości  Kobylniki    w gminie Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Kaźmierczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 16:42:03
  • Liczba odsłon: 641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680756]

przewiń do góry